Tarptautinė strategija
PDF Spausdinti El. paštas

2007-2013 Šiaulių universiteto tarptautinė strategija

I  Strategija, tikslai, prioritetai

Kaip pagrindinį Šiaulių universiteto tarptautinės strategijos plėtros pagrindą galime įvardinti Universiteto viziją, kuri garantuoja mokslo ir studijų plėtrą, aukštą studijų kokybę, europinio lygio mokslinius tyrimus, prisidedančius prie Šiaurės Lietuvos regiono, šalies ir Europos  pažangos,  formuoti tokią universiteto bendruomenę, kuri  propaguotų edukacinių paslaugų prieinamumo, socialinės partnerystės, demokratiškumo, humaniškumo principus ir mokymosi visą gyvenimą idėją. Ši strategija bus viešinama ŠU bendruomenei ir išorinei aplinkai (internetinis puslapis, pristatoma Rektorate bei fakultetuose).

Šią strategiją Šiaulių universitetas planuotų realizuoti per šiuos tikslus:

 1. Institucijos veiklos internacionalizacijos įtraukimas į pagrindinius ŠU strateginio vystymosi prioritetus;
 2. Mokslo ir studijų prieinamumo ir kokybės gerinimas siekiant europinių standartų;
 3. Vykdyti ES horizontalias politikas (lyčių lygybės, regioninės ir darnios plėtros, informacinės visuomenės kūrimas);
 4. Mokslo - studijų - verslo - pramonės tinklo bendradarbiavimo plėtojimas.

Pagrindiniai uždaviniai ir prioritetai, siekiant įgyvendinti apsibrėžtus tikslus:

 1. Mokslo ir studijų inovacijų diegimas vykdant tarptautinius projektus ir panaudojant 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą.
 2. Atsižvelgiant į Salamankos konvenciją (2001), vystyti horizontalųjį ir vertikalųjį mobilumą. Šias mobilumo veiklas įgyvendinti per tarptautinius studijų projektus. Tęsti dėstytojų ir studentų mobilumą ir jį aktyvinti LLL programos kontekste, taikant kvalifikacijų pripažinimo instrumentus: ECTS, Lisabonos konvenciją, diplomo priedėlio išdavimą.
 3. Atsižvelgiant į po Bolonijos konferencijos besiklostančią padėtį, profiliuoti savo studijų programas, sukuriant programas ir modulius, atitinkančias mobilių studentų poreikius. Studijų programų ir modulių, pasižyminčių europinio lygmens turiniu, kūrimas ir taikymas: profesinėsužsienio kalbos stiprinimas, dvikalbių studijų programų sukūrimas, praktikų ES organizacijose ir verslo įmonėse skatinimas, tarptautinių vasaros/žiemos mokyklų sukūrimas (ŠU Europos studijų institutas, Karjeros centras).
 4. Aktyvinti Universiteto studentų, mokslinio, pedagoginio ir administracinio personalo internacionalizaciją (užsienio kalbos, tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas).
 5. Didinti edukacinių paslaugų prieinamumą skatinant mokymosi formų ir metodų įvairovę (nuotolinis mokymasis (ŠU Nuotolinių studijų centras), kooperuotos studijos, plėtojant tęstinio mokymosi veiklas (ŠU Tęstinių studijų institutas).
 6. Toliau vykdyti tarptautinius projektus įgyvendinant ES horizontalias politikas lygių galimybių srityje (neįgaliųjų ir kitų atskirties grupių integracija, lyčių lygios galimybės, žmogaus ir kompiuterio sąveika, žmogaus ir kompiuterio sąveika, tarpkultūrinis ugdymas).
 7. Universiteto strategijos, orientuotos į užsienio rinką, kūrimas: tarptautinė universiteto prezentacija į išorę (tarptautinių tinklų, šalyje esančių institucijų panaudojimas universiteto internacionalizacijos tikslams, universiteto pristatymas tarptautinėse mugėse).
 8. Toliau skatinti mokslo - studijų - verslo - pramonės bendradarbiavimą, siekiant padidinti šalies verslumo išteklius ir užtikrinti mokslinių tyrimų pritaikomumą.
 9. Stiprinti universiteto, darbdavių ir kitų suinteresuotų grupių bendradarbiavimą, siekiant suteikti studentams praktinius gebėjimus, pagerinti praktikų organizavimą ir užtikrinti geresnes karjeros galimybes. Plėtoti ŠU Karjeros centro veiklas.

II Akademinio mobilumo veiklos kokybė

Siekdamas užtikrinti aukštą akademinio mobilumo kokybę ŠU vykdo šiuos žingsnius:      
 1. ŠU fakultetai decentralizuotai vykdo studentų mobilumo atranką, remdamiesi akademiniais pasiekimais, užsienio kalbų žiniomis, pagrįsta motyvacija, aktyviu dalyvavimu įvairių organizacijų veikloje, dėstytojų rekomendacijomis, atsižvelgiama į studento asmenines savybes.
 2. Informacija apie studentų ir dėstytojų mobilumo atranką skelbiama ŠU internetiniame puslapyje, ŠU laikraštyje ir fakultetuose.
 3. Prieš išvykdami studentai, konsultuodamiesi su savo fakulteto bei priimančiosios institucijos koordinatoriais, sudaro studijų sutartis, kurios užtikrina semestro rezultatų įskaitymą grįžus. Studentams yra organizuojami informaciniai seminarai, kurių metu išvykstantys studentai supažindinami su ECTS sistema, Europasu, finansinės sutarties reikalavimais, draudimo galimybėmis, studijų sutarties pakeitimu, galimų problemų studijų periodo metu sprendimo būdais, grįžtamosios informacijos būtinumu. Studentai įsipareigoja iki nurodytos datos pristatyti reikiamus dokumentus, patvirtinančius jų studijų periodą.
 4. Studijų užsienyje metu, remiantis stipendijų skirstymo nuostatais, yra mokama ŠU stipendija bei garantuojamas vietos išsaugojimas bendrabutyje, sumokėjus nustatytą mokestį.
 5. Visi ŠU fakultetai taiko ECTS. Grįžęs studentas fakulteto studijų rezultatų įskaitymo koordinatoriui pateikia studijų pažymėjimą, kuriuo remiantis akademiniai rezultatai (įvertinimai bei kreditai), naudojant kompiuterinę programą „Studentas", perkeliami į sudarytą modulių įskaitymo kortelę, o baigiant studijas įrašomi į diplomo priedą, nurodant instituciją, kurioje studentas studijavo.
 6. Informacija apie siūlomus kursus užsienio kalba atvykstantiems studentams yra skelbiama ŠU internetiniame puslapyje bei lankstinukuose. Visiems atvykstantiems studentams garantuojamas apgyvendinimas ŠU bendrabutyje. Mentorių programa bei fakultetų koordinatoriai užtikrina visavertę atvykstančių studentų integraciją ir socializaciją: lietuvių kalbos ir kultūros paskaitos, įvadinė savaitė, dalyvavimas valstybinių švenčių renginiuose, akademinių konsultantų paslaugos.
 7. Dėstytojams, ketinantiems vykti skaityti paskaitų užsienyje, organizuojami informaciniai seminarai, teikiamos individualios konsultacijos. Užtikrinant mobilumo pripažinimą į dėstytojų atestacijos nuostatus aukštesnei kvalifikacijai gauti bus įtraukti papildomi reikalavimai dėl tarptautinio mobilumo, dėstymo užsienyje, dėstymo atvykstantiems studentams.
 8. ŠU centralizuotai ir decentralizuotai vykdo mobilumo rezultatų sklaidą: organizuojami įvairūs renginiai su Erasmus programoje dalyvavusiais dėstytojais ir studentais, atsiliepimai skelbiami internete, ŠU laikraštyje.

III Studentų praktikų kokybė

Tobulinant studijų procesą iš esmės keičiasi požiūris į praktiką, jos turinį, formas. Praktika tampa integracine visų teorinių ir praktinių studijų ašimi ir padeda sistemingai plėtoti studentų praktines kompetencijas. Praktinės kompetencijos ugdomos nuosekliai, praktikos integruojamos į dalykus, ieškoma sąsajų su teorija. Planuojama praktikos apimtis - kiekvienoje studijų programoje jai turi būti skiriama ne mažiau kaip 15 ECTS kreditų.

Praktikos kokybei garantuoti labai svarbus glaudus ryšys tarp visų institucijų, skatinantis pedagoginę sąveiką, konstruktyvų ir kryptingą įvairių institucijų bendradarbiavimą, atskleidžiantis grandinės studentas - dėstytojas - praktikos vadovas - darbdavys dalių vaidmens reikšmę ir perspektyvas.

Labai svarbi praktikos vadovų (kuratorių, globėjų, koordinatorių, mentorių) kompetencija, jų gebėjimas realiai dalyvauti ugdymo procese, savarankiškai analizuoti, prognozuoti ir vertinti funkcionuojančius praktikos vadybos modelius.

Universitetas siekia užtikrinti sklandų studentų praktikų organizavimą pagal iš anksto parengtas programas. Praktikos atlikimo vietas studentams paprastai siūlo praktikai vadovaujančios katedros, fakulteto praktikos koordinatorius arba pasirenka patys studentai, prieš tai suderinę su katedra ar už praktikos organizavimą atsakingu žmogumi. Universitetas su įvairiomis institucijomis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis (tai įgalina kartu spręsti specialistų rengimo problemas, bendradarbiauti studentams atliekant praktiką, dalintis idėjomis, nuomonėmis, numatyti tolesnes bendradarbiavimo perspektyvas), o prasidėjus praktikai pasirašoma trišalė sutartis tarp aukštosios mokyklos, ugdymo institucijos ar įmonės, kurioje studentas atlieka praktiką, ir studento. Šioje sutartyje apibrėžiamos aukštosios mokyklos, bazinės ugdymo institucijos ar įmonės ir praktikanto teisės bei pareigos. Ugdymo institucijose, įmonėse praktiką atliekantiems studentams pagalbą teikia administracijos paskirtas specialistas, o ją koordinuoja aukštosios mokyklos paskirtas praktikos vadovas.

Praktika vertinama taikant kaupiamojo vertinimo sistemą, kuri garantuoja vertinimo objektyvumą, nes į vertinimo procesą įtraukiami institucijų, kuriose studentai atlieka praktiką, vadovai, specialistai, patys studentai refleksijos būdu įvertina savo kompetencijas. Praktikos užduočių kokybė, studentų veikla, indėlis viešai aptariami dalyvaujant studentams, praktikos vadovams, dėstytojams. Toliau tobulinant praktikų organizavimą ir jų vertinimą, reikia mokyti studentus gilesnės savianalizės ir efektyvesnio kritinio mąstymo įgūdžių, didesnį dėmesį skirti studentų praktinės patirties refleksijai.

Siekiant gerinti praktikų kokybę, išsiaiškinti praktikos modelių ypatumus, universitete nuolatos atliekami tyrimai, vyksta praktikų apibendrinimai, analizuojamos studentų nuomonės apie praktikos metu pastebėtas problemas, praktikos modelio veiksmingumą, profesinius studentų ketinimus ir pan. Panašių tyrimų duomenys, atsakymai į anketų klausimus padeda tobulinti vadovavimą praktikoms; tokio pobūdžio informacija skatina aktyviau bendrauti įvairias institucijas, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su darbdaviais. Tam turėtų padėti universitete pradėtas vykdyti ES paramą laimėjęs projektas „Kooperija" (tikslas - akademines studijas sieti su praktiniu studentų darbu įmonėse) bei planuojamas LLL Erasmus programos studentų praktikų mobilumas.

 

Patvirtinta Rektoriaus Vinco Lauručio 2007-03-05

 

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius