Žodynėlis
PDF Spausdinti El. paštas
2010-12-21, 09:11

Akademinė pažyma – dokumentas, įrodantis studento (klausytojo) studijų rezultatus jo studijų Universitete metu, kur studijų kreditai ir studijų pasiekimų vertinimai fiksuojami pagal Lietuvoje priimtą studijų rezultatų vertinimo sistemą. Joje atsispindi visi studijų dalykai, už kuriuos studentas (klausytojas) yra atsiskaitęs.

Akademinė skola – 1) iki nurodyto termino teigiamu įvertinimu studento neperlaikytas egzaminas; 2) iki nurodyto laiko studento neapginti darbai (kursinis, kaip atskiras studijų dalykas, baigiamasis darbas ir kt.).

Akademinės atostogos – laikinas studijų sustabdymas dėl ligos, nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų išliekant studentų sąrašuose.

Akademinis darbas – studento ir dėstytojo tikslinga veikla studijų proceso metu. Pagrindinės tokios veiklos formos yra: auditorinis darbas, savarankiškas studento darbas, praktikos, kooperuotos studijos, plenerai.

Apeliacinė komisija – terminuotam laikui arba konkrečiai apeliacijai nagrinėti sudaryta laikinoji komisija. Universitete Apeliacinė komisija veikia pagal rektoriaus įsakymu patvirtintus ŠU studijų apeliacijų nuostatus.

Auditorinis darbas – tai studijos Universiteto mokomosiose ar socialinių partnerių patalpose vadovaujant dėstytojams. Akademinio darbo trukmė matuojama akademinėmis valandomis (1 akademinė valanda lygi 45 astronominėms minutėms). Pagrindinės auditorinio darbo formos yra paskaitos, pratybos, pratybos pogrupiuose, laboratoriniai darbai, konsultacijos.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus universitetinių studijų programas arba doktorantūrą, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas.

Aukštojo mokslo kvalifikacija – kvalifikacinis (bakalauro, magistro) laipsnis, mokslo daktaro laipsnis, meno daktaro laipsnis, kvalifikacija, kurią teisės aktų nustatyta tvarka suteikia aukštoji mokykla.

Baigiamasis darbas – savarankiškas mokslinio tiriamojo arba projektinio pobūdžio studento darbas, atliekamas studijų programos pabaigoje ir skirtas analitinėms, tiriamosioms ir kt. pažintinėms bei funkcinėms kompetencijoms formuoti, tobulinti, įgyti, vertinti. Universitete baigiamųjų darbų rengimo etapus reglamentuoja rektoriaus įsakymu patvirtinti Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarkos bendrieji principai bei fakultetų tarybų patvirtinti dokumentai.

Bakalauras – asmuo, turintis kvalifikacinį bakalauro laipsnį.

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis – kvalifikacinis aukštojo mokslo laipsnis, suteikiamas asmeniui, sėkmingai įvykdžiusiam aukštosios mokyklos pirmosios pakopos universitetinių studijų programos reikalavimus.

Dalinės studijos – studento mokymasis kitoje Lietuvos, užsienio aukštojoje mokykloje arba pagal kitą tos pačios aukštosios mokyklos studijų programą, pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių ir gebėjimų, kurie įvertinami ir patvirtinami pažymėjimu. Dalinių studijų aukštosiose mokyklose rezultatai įskaitomi teisės aktų nustatyta tvarka.

Diplomas – asmens įgytą kvalifikacinį laipsnį ir (arba) kvalifikaciją, taip pat mokslo laipsnį liudijantis dokumentas, išduodamas baigus bakalauro studijas, magistrantūrą arba vientisąsias studijas, apgynus daktaro disertaciją. Diplomo ir priedėlio (priedo) forma tvirtinama Ministerijos nustatyta tvarka.

Diplomo priedėlis (priedas) – neatskiriama diplomo dalis, diplomą papildantis dokumentas, teikiantis informaciją apie įgyto aukštojo išsilavinimo turinį.

Doktorantūra – trečiosios pakopos universitetinės studijos (mokslo ir meno doktorantūra), į kurias priimami asmenys, turintys magistro ar jam prilygstantį laipsnį.

Dvigubas kvalifikacinis laipsnis suteikiamas, kai studijų programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų atitinka ir minimalius kitos studijų krypties reikalavimus.

Elektroninės studijos (toliau – e. studijos) – studijos, paremtos informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, naudojant elektronines ir interaktyvias dėstytojo iš anksto parengtas studijų priemones. Tai alternatyvus auditoriniam darbui savarankiškas studijuojančiojo mokymas(is) vadovaujant dėstytojui.

Elektroninis žiniaraštis (toliau – e. žiniaraštis) – Universiteto vidiniam studijų rezultatų vertinimui naudojama virtualioje erdvėje veikianti sistema, kurioje fiksuojami galutiniai studentų pasiekimų įvertinimai.

Gretutinės studijos – konkrečios studijų krypties pagrindus apimančios studijos, kurias baigus įgyjamas pasirengimas specialiosioms tos krypties studijoms ir praktiniam gilinimuisi.

Individuali studijų programa – studijų programa, sudaroma remiantis esamų studijų programų pagrindais studentui, kuriam fakulteto dekano (direktoriaus) leista studijuoti pagal individualią studijų programą.

Individualus studijų grafikas – su studijų programą kuruojančia katedra ir dekanatu suderintas laikinas (dėl studento ligos ar kitos svarbios priežasties) studijų ir atsiskaitymų už tarpines užduotis grafikas, leidžiantis studentui lankyti auditorinius užsiėmimus kitu laiku, studijuoti kita forma.

Interdisciplininė studijų programa – programa, kurioje vykdomos ne vienos krypties studijos; prie tokių priskiriamos pedagogų rengimo programos, gretutinės kitos krypties studijas numatančios, tradiciškai jungiančios ne vienos studijų krypties studijas.

Ištęstinės studijos savo trukme yra ne daugiau kaip pusantro karto ilgesnės už nuolatinės formos studijas.

Įskaita – studijuojančiojo pasiektų rezultatų tarpinio vertinimo forma, kai du semestrus iš eilės vykdomose studijų dalyko (modulio) studijose arba du semestrus iš eilės rengiamame baigiamajame darbe, vertinama po pirmosios tęstinio dalyko (modulio) dalies „įskaityta“, kai atlikta daugiau kaip pusė per semestrą numatyto darbo, „neįskaityta“, kai atlikta mažiau kaip pusė per semestrą numatyto darbo.

Jungtinė studijų programa – ne mažiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų (Universiteto ir vienos ar kelių aukštųjų mokyklų partnerių) kartu parengta ir vykdoma studijų programa.

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis – kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas baigus jungtinę studijų programą; jungtinis kvalifikacinis laipsnis gali būti ir dvigubas, suteikiamas, kai jungtinė studijų programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų atitinka ir minimalius kitos studijų krypties reikalavimus.

Kaupiamojo studijų vertinimo sistema – semestro (ciklo) pradžioje dėstytojo nustatyta ir su studentais aptarta studijų dalyko (modulio) galutinio pažymio (balo) sukaupimo tvarka. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese. Dėstytojas nustato ir semestro (ciklo) pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus. Egzaminas gali būti kaip dalis kaupiamojo vertinimo, turinti įtakos galutiniam pažymiui; ŠU jis privalomas teorinio ir mišraus (teorija ir pratybos arba teorija ir laboratoriniai darbai) pobūdžio studijų dalykuose (moduliuose).

Kiti rašto darbai, studentų atliekami kaip tarpinės užduotys, nėra kursiniai darbai. Rašto darbų įtaką galutiniam įvertinimui nurodo studijų dalyko (modulio) aprašas.

Klausytojas – asmuo, studijuojantis pagal neformaliojo švietimo programas arba atskirus studijų dalykus (jų grupes, modulius). Su juo sudaroma studijų sutartis numatytam studijų laikotarpiui ir jis įtraukiamas į Universiteto studijuojančiųjų duomenų bazę.

Kooperuotos studijos yra lanksti studijų sistema, siejanti dėstomų dalykų (modulių) paskaitas, seminarus, konsultacijas auditorijose ir tikslinę veiklą bei nemokamų paslaugų teikimą vietos bendruomenėje, visuomeninėse organizacijose ir potencialioje darbo vietoje įmonėse ir įstaigose.

Konsultacija – yra studentų mokymo(si) ir jų savarankiško darbo (individualaus, grupėje) organizavimo forma, konsultanto  ir konsultuojamojo dialogas, kurio metu besimokantysis atranda mokymosi tikslus, būdus bei numato jų siekimo priemones. Konsultacijos Universitete būna ugdomosios (skirtos dalykiniams tikslams), organizacinės (prieš didesnės apimties, pvz., profesines praktikas, prieš neįprastas veiklas, pvz., kooperuotas studijas, prieš sudėtingesnes tarpines užduotis), motyvuojančios ir kt. Konsultacijos gali būti individualios ir organizuojamos visai grupei, atskiroms grupelėms. Konsultacijos gali vykti tiesiogiai bendraujant dėstytojui ir studentui / studentams bei nuotoliniu būdu. Iš anksto studijų dalyke (modulyje) numatytos konsultacijos skelbiamos akademinių užsiėmimų tvarkaraštyje; konsultacijos kaip savarankiško darbo organizavimo forma – dėstytojo konsultacijų tvarkaraštyje, virtualioje aplinkoje. Nepriklausomai nuo konsultacijos pobūdžio, jai turi iš anksto ruoštis ir konsultuojamasis, ir konsultantas. Komandinių konsultacijų metu studentą konsultuoja kelių sričių, kelių dalykų dėstytojai, pvz., rengiant baigiamuosius darbus.

Kursinis darbas / projektas – tai studento savarankiškas tam tikros temos nagrinėjimas visą semestrą, turintis mokslo tiriamojo darbo elementų. Pagal savo struktūrą kursinis darbas turi atitikti pagrindinius mokslinio darbo reikalavimus, analogiškai kaip ir bakalauro baigiamieji darbai. Jis gali būti kaip atskiras studijų dalykas arba integruojamas į studijų dalyką (modulį); abiem atvejais kursiniam darbui neskiriama auditorinių valandų, išskyrus konsultacijoms. Paprastai pagrindinių studijų programą kuruojančios katedros sprendimu kursinių darbų kaip atskirų studijų dalykų gali būti 2–3 pradedant antru kursu, integruotų į studijų dalyką (modulį), nurodant tai dalyko (modulio) pavadinime – ne daugiau kaip 1 per semestrą.

Kurso kartojimas – būsena, kai studentas dėl akademinių skolų arba dėl kitų priežasčių kartoja kursą (visą semestrą arba atskirus studijų programos dalykus (modulius).

Kvalifikacinis egzaminas – egzaminas, kuriuo įrodoma kokiai nors profesinei veiklai vykdyti tam tikra reikalinga kvalifikacija.

Laipsnio nesuteikiančios studijų programos skiriamos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka. Jos orientuotos į kryptingą konkrečios profesijos specialistų, galinčių iš karto įsitraukti į darbą ir siekti profesinės karjeros, rengimą. Baigus laipsnio nesuteikiančias studijas suteikiama kvalifikacija. Laipsnio nesuteikiančių studijų programų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ECTS kreditų ir ne didesnė kaip 120 ECTS kreditų.

Magistras – asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį.

Magistro kvalifikacinis laipsnis – kvalifikacinis aukštojo mokslo laipsnis, suteikiamas asmeniui, sėkmingai įvykdžiusiam universitetinės aukštosios mokyklos antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programos reikalavimus.

Modulis – iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; mažiausia galima studijų modulio apimtis Šiaulių universitete – 10 kreditų, kartotinis – 5 kreditai.

Mišrios nuotolinės studijos – tai studijų būdas, kai derinamas tradicinis studijų teikimo būdas ir grindžiamas e. studijų technologijomis studijų būdas, dalykai ir studijų programos iš dalies realizuojami virtualioje mokymo(si) aplinkoje bei vaizdo konferencijomis.

Neformalus visuomenės švietimas – vykdomas pagal mokymosi visą gyvenimą galimybes užtikrinančias programas, skirtas įvairaus amžiaus ir akademinio pasirengimo asmenims, siekiantiems tobulinti kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, tenkinti mokymosi ir saviraiškos poreikius. Neformalus visuomenės švietimas Universitete vykdomas tik pagal akademiniame padalinyje patvirtintas ir ne mažesnės kaip 6 valandų trukmės seminarų, kursų, kitokių mokymo formų programas. Neformalaus mokymosi renginių dalyviams išduodamas Universitete registruotas pažymėjimas.

Nuolatinė studijų forma yra pagrindinė organizuojant studijas pagal visų pakopų laipsnį suteikiančias studijų programas, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Universitete studijų nuolatine forma vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažesnė kaip 45 kreditai.

Nuotolinės studijos – tai studijų būdas, grindžiamas e. studijų technologijomis, kai studijų dalykai ir studijų programos realizuojami virtualioje mokymosi aplinkoje bei vaizdo konferencijomis, suteikiant galimybę studijuoti pasirinktoje vietoje, tinkamu laiku, priimtina sparta. Savarankiškam darbui skirtą laiką studentas pats planuoja taip, kad atsiskaitytų studijų programoje nurodytu laiku. Bendravimas su dėstytoju ir atsiskaitymai vyksta pagal sudarytą tvarkaraštį. Studijos vykdomos naudojant nuotoliniam mokymuisi pritaikytas studijų dalykų (modulių) programas, akredituotas Universiteto Nuotolinių studijų kursų akreditavimo komisijoje, kuri patvirtinta rektoriaus įsakymu.

Papildomosios studijos – studijos, apimančios pagrindinių studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į magistrantūrą. Šie dalykai gali būti studijuojami ir savarankiškai, bet būtina išlaikyti egzaminą pagal Universiteto patvirtintą programą. Jas sėkmingai baigus, išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę tais metais stoti į pasirinktą magistrantūros programą; kitu atveju išduodama akademinė pažyma, kurioje nurodomi asmens studijų pasiekimai papildomosiose studijose.

Paskolos – 1) studijų kainai sumokėti; 2) gyvenimo išlaidoms; 3) dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Plagijavimas – svetimo teksto, publikuoto popierine ar elektronine forma, naudojimas be išsamios nuorodos į šaltinį arba su nuoroda, kai svetimo teksto apimtis ir pobūdis daro abejotiną darbo, kūrinio ar vienos arba kelių jo sudėtinių dalių savarankiškumą.

Praktika − tai dėstytojų ir (arba) praktikos vadovų vadovaujamos studijos, kurių metu studento dalykinė ir profesinė kompetencija išbandoma bei tobulinama profesinėje veikloje. Studentų profesinės veiklos praktikai sudaroma trišalė (įmonė ar įstaiga, kurioje atliekama praktika, – studentas – Universitetas) praktinio mokymo sutartis, kurios turinį, formą ir registravimo tvarką nustato Ministerija. Prie praktikos priskiriami plenerai, ekspedicijos, LLP / Erasmus praktika.

Savarankiškas darbas − tai studento savarankiškų užduočių vykdymas studijų programose, modulių, studijų dalykų, kursų programose nurodyta tvarka (pasirengimas kolokviumams, kontroliniams ir namų darbams, egzaminams, peržiūroms, referatų, kursinių, bakalauro, magistro darbų rašymas ir pan.). Studentų savarankiško darbo organizavimo ir kontrolės valandos Universitete įskaičiuojamos į dėstytojo pedagoginį krūvį.

Savarankiško darbo savaitė – semestre vykdomuose studijų dalykuose (moduliuose) numatytų užduočių atlikimas (darbų rašymas, knygų ir straipsnių skaitymas, projektinis darbas, techninių ar laboratorinių įgūdžių lavinimas), rengimasis tarpiniams ar galutiniams atsiskaitymams; gali būti semestro viduryje arba pabaigoje, studijų ciklo pabaigoje.

Statutas – aukštosios mokyklos veiklą reglamentuojantis teisės aktas.

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje. Su studentais, priimtais į Universitetą, sudaroma studijų sutartis visiems studijų metams ir jie įtraukiami į Studentų registrą.

Studentų atstovybė – studentų interesams atstovaujanti studentų organizacija, atitinkanti Mokslo ir studijų įstatyme jai keliamus reikalavimus. Atstovybę sudaro visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai.

Studijos – asmens, įgijusio ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokymasis aukštojoje mokykloje pagal tam tikrą studijų programą arba rengiant disertaciją.

Studijų dalykas – Universitete dėstomas dalykas, skirtas studijų programą studijuojančiųjų kompetencijai ir gebėjimams ugdyti. Pagal turinį studijų dalykai, kaip ir moduliai, skirstomi į bendruosius universitetinius ir studijų krypties (šakos), pagal statusą studijų programoje – į privalomuosius, pasirenkamuosius ir laisvai pasirenkamuosius. Įprastinė studijų dalyko apimtis Universitete yra ne mažesnė negu 3 kreditai.

Studijų formos laipsnį suteikiančiose studijų programose pagal studijų intensyvumą gali būti nuolatinė ir ištęstinė.

Studijų kaina – vienerių metų studijų kaina, nustatoma pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką vienam valstybinės aukštosios mokyklos studentui. Yra Vyriausybės patvirtinta norminė studijų kaina ir Šiaulių universiteto senato patvirtina studijų programos vienerių studijų metų kaina.

Studijų kalendorius – rektoriaus įsakymu studijų metams patvirtintas ir viešai skelbiamas akademinio darbo grafikas (semestrai, sesijos, atostogos). Konkrečius fakulteto studijų grafikus (semestrams, studijų formoms, studijų ciklams, įvairaus pobūdžio darbams, atsiskaitymams ir kt.) nustato fakulteto dekanas (instituto direktorius).

Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir jiems pasiekti reikalingas studento darbo laikas. Vieno studijų kredito orientacinė studento darbo apimtis yra apie 27 val. Vienų studijų metų nuolatinėse studijose studento darbo apimtis yra 1 600 valandų, tai atitinka 60 kreditų.

Studijų modulio (dalyko) programos aprašas turi išryškinti studijų programos, kurioje jis dėstomas, paskirtį, tikslus, programoje ugdomas kompetencijas, jų sąsajas su aprašytais studijų rezultatais, studento darbo krūvį ir studijų bei vertinimo metodus.

Studijų pakopos – tai Universitete vykdomos trijų pakopų studijos: pirmoji (bakalauro), antroji (magistrantūros) ir trečioji (doktorantūros).

Studijų pertraukimas – studento inicijuota, rektoriaus įsakymu patvirtinta laikina studijų pertrauka dėl akademinių atostogų, studijų semestro kartojimo („antramečiavimo“), dalinių studijų kitoje aukštojoje mokykloje, studijų sustabdymo.

Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas. Universitete vykdomos senato patvirtintos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos studijų programos.

Studijų programos komitetas – jungtinė studijų programoje dirbančių dėstytojų, studentų, ją baigusių absolventų, darbdavių grupė, kuri organizuoja atitinkamos studijų programos kokybės stebėseną ir jos tobulinimą. Komitetui vadovauja studijų programos komiteto pirmininkas. Fakulteto, instituto tarybose patvirtintų studijų programų komitetų sąrašai skelbiami Universiteto interneto svetainėje.

Studijų programos komiteto pirmininkasfakulteto dekano teikimu fakulteto tarybos patvirtintas studijų programoje dirbantis pedagogas (profesorius arba docentas, arba laikinai – lektorius), kuris vadovauja studijų programos komiteto darbui, atsako už studijų programos kokybišką įgyvendinimą ir procesą, už administracijos potvarkių ir nutarimų vykdymą. Studijų programų komitetų pirmininkų sąrašai skelbiami Universiteto interneto svetainėje.

Studijų programos specializacija – studijų programos dalis, skirta gilesnėms studijų krypties (šakos) studijoms.

Studijų programų vertinimo komitetai – fakulteto arba instituto vykdomų studijų programų kokybei kontroliuoti ir vertinti fakultetuose ar institutuose sudaryti komitetai. Jų sąrašai skelbiami Universiteto interneto svetainėje.

Studijų rezultatų įskaitymas – asmens, studijavusio kitoje aukštojoje mokykloje arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų sutartį, aukštųjų mokyklų arba aukštosios mokyklos ir užsienio aukštosios mokyklos sudarytą sutartį ar kitu teisėtu pagrindu suderinus studijų turinį, studijų rezultatų įskaitymas be apribojimų, jeigu studijuotų dalykų atžvilgiu nenustatoma sutarties ar kito dokumento, kuriuo buvo suderintas studijų turinys, reikalavimų pažeidimų. Asmens, studijavusio pagal nesuderintą studijų turinį, studijų rezultatai įskaitomi, įvertinus studijų rezultatų formaliuosius reikalavimus ir atitiktį studijų programos dalykiniams reikalavimams.

Studijų sistemos sandara – tai struktūrinė schema, kuri nusako studijų pakopas, ryšius tarp jų, studijų būdus ir formas, studijų trukmę, įgyjamą aukštąjį išsilavinimą ir suteikiamą kvalifikacinį laipsnį ir (arba) kvalifikaciją.

Studijų stipendija – valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstojo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir stojimo metu prašyme buvo nurodę pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas, Universiteto nustatytos studijų kainos dydžiui, bet ne didesnis kaip norminė studijų kaina.

Studijų sustabdymas – dėl svarbių priežasčių ne ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui studentui suteikta galimybė laikinai sustabdyti studijas ir tęsti jas sugrįžtant į tą semestrą (į to semestro pradžią), kuriame jas buvo sustabdęs. Jeigu studijų sustabdymo metu studijų sąlygos (studijų programos apimtis, turinys, mokestis už studijas) pasikeitė, grįžęs tęsti studijų studentas pasirašo naują sutartį arba sutarties keitimo priedą. Leidimą laikinai sustabdyti studijas iki egzaminų sesijos pradžios (paskutiniame semestre – iki rektoriaus įsakymo ginti baigiamuosius darbus) gali suteikti rektorius fakulteto dekano (instituto direktoriaus) teikimu.

Studijuojantieji – Universiteto studentai ir klausytojai.

Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisija – iš nuolatinių narių, skiriamų mokslo metų pradžioje vieniems metams, sudaryta komisija, kurios paskirtis – nagrinėti ginčus tarp darbuotojų (-o) ir studentų (-o) dėl Mokslo ir studijų įstatyme, Šiaulių universiteto statute ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo, kurių nepavyko sureguliuoti derybomis ar administracine tvarka. Veikia pagal rektoriaus patvirtinus Universiteto darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatus.

Tęstinis mokymas skirtas asmenims, turintiems aukštojo mokslo kvalifikaciją ir siekiantiems tobulintis, persikvalifikuoti, plėtoti kompetencijas. Tęstinis mokymas vykdomas pagal formaliąsias ir neformaliąsias studijų programas.

Valstybės finansuojamos studijos – studijos valstybės biudžeto lėšomis ir skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti.  Prie jų priskiriamos studijos, kurioms finansuoti gautas tikslinis finansavimas, studijos, kuriose studentui skiriama studijų stipendija.

Vientisosios studijos – Universitetinės laipsnį suteikiančios studijų programos, apimančios pirmąją ir antrąją studijų pakopas.

 

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius