Vykdomi projektai
PDF Spausdinti El. paštas
2010-08-24, 15:33

Šiaulių universitetas aktyviai dalyvavo ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. laikotarpio įgyvendinime, tarptautinių programų projektų rengime. Vien per  2010 m. buvo parengtos ir laimėtos 29 paraiškos, kurių bendra vertė apie 14 mln. Lt.
Nuo 2010 m. Šiaulių universitetas pradėjo vykdyti didelės vertės Europos Sąjungos Struktūrinių fondų projektus:
– „Šiaulių universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas bendradarbiavimo pagrindu, kuriant integruotą plėtros strategiją ir tobulinant specialiąsias kompetencijas (TNM)";
– "Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą (PROMOK)";
– "Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių universitete (SOMID)";
– Edukologijos fakulteto rengto projekto „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose.
– Taip pat 2010 m. parengtas ir laimėtas projektas UNI-Q-MAS (UNIversity Quality MAnagement System) - Šiaulių universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas.

Be vykdomų ES Struktūrinių fondų projektų Šiaulių universitetas yra partneris šiuose projektuose: „Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika (UNIWIL)"; bei „Mokslinių tyrimų įveiklinimo kompetencijų plėtotė regiono konkurencingumui didinti".

 

Šiaulių universitetas sėkmingai sudalyvavo 3-iajame 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietime ir iš 9 pateiktų paraiškų laimėjo net 6 paraiškas, iš kurių 4-iose paraiškose yra projekto rengėjai, o 2 –jose dalyvavo partnerio teisėmis.

Projektai skirti augalų įvairovės išsaugojimui Žiemgalės regione ir ŠU Botanikos sodo rekonstrukcijai ir pritaikymui rekreacinėms veikloms; matematinių kompetencijų ugdymui ir naujų programų bei olimpiadų rengimui; ekologinių resursų panaudojimui meninėms dekoravimo veikloms; kamerinės muzikos populiarinimui abipus sienos ir menų fakulteto garso įrangos įsigijimui; įvairių e- mokymosi, TV ir mobilių technologijų skatinimui naujojo verslo plėtroje bei technologijų parko kūrimo ir įgyvendinimo idėja per mokslo ir verslo skatinimą Jelgavoje ir Šiauliuose. Projektų rengėjai: Gamtos fakulteto botanikos sodas, Menų fakultetas, Matematikos ir Informatikos fakultetas.
Iš 2-ojo 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimo Šiaulių universitete buvo vykdomi 2 projektai - JOINT RT UNIT, kuriame Šiaulių universitetas skatino netradicinę žemės ūkio veiklą pasienio regionuose, bei "The Unity of the Balts under the Sun" (UBUS) -BALTŲ VIENYBĖ PO SAULE, kurio tikslas – plėtoti trijų universitetų akademinio jaunimo bendradarbiavimą išsaugant ir atkuriant baltų tradicijas, Šiaulių, Kuržemės ir Žiemgalės regionų kultūrą, gerinant kultūrinių ir akademinių renginių kokybę meno ir kūrybinėmis iniciatyvomis.

Labai svarbus siekis ir iššūkis Šiaulių universitetui buvo ne tik atliepti LR Aukštojo mokslo švietimo reformos tikslus įsitraukiant į konkursinius ES Struktūrinių fondų programos kvietimus, tačiau ir kuo plačiau įsitraukti į Valstybės projektų planavimą.

Šiaulių universitetas sėkmingai įsitraukė ir parengė infrastruktūros projektą pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-02-V Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, „Šiaulių universiteto humanitarinių, socialinių mokslų, meno sričių studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos modernizavimas didinant studijų proceso efektyvumą ir tarptautiškumą". Projekto vertė siekia 4 788 921 Lt. Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 m. kovo mėn. Taip pat 2010 m. buvo pradėtas įgyvendinti ŠU kartu su KTU ir kt. Lietuvos aukštosiomis mokyklomis laimėtas projektas "Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų/stažuočių užsienyje (ES, ELPA, NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas", pagal Nacionalinės studijų programos 2.2.1. (A) veiklų grupę „Nacionalinės aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo programos įgyvendinimas". Be minėtų valstybės planavimo projektų Šiaulių universitetas sudalyvavo ir įsitraukė į Nacionalinę kompleksinę programą, į Tyrėjų karjeros programos priemonės projektus ir Mokyklų tobulinimo programos plius 45 komponento projektus.

Labai svarbūs moksliniai 7 BP programos projektai  yra vykdyti Lyčių studijų centro: 7 BP: "INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research (INTEGER)", 2010 –2013m. Projekto tikslas – sukurti darnų konsorciumą iš viena kitą papildančių organizacijų, siekiančių gerinti moterų mokslininkių karjeros galimybes mokslinių tyrimų institucijose ir universitetuose bei siekiančių realių pokyčių organizacijų viduje ir „Immersion in the Science Worlds through the Arts (ISWA)". Projekto tikslas – organizuoti meninius renginius Europos šalyse, kad moksleiviai gebėtų įžvelgti mokslo ir meno kūrybinių procesų sąsajas ir bendrumą. Įgyvendinamas 7 BP "HELENA" – "Higher Education Leading to ENgineering And scientific careers" (2009-2012, 1 mln. EUR). Projekto tikslas - tirti Europos aukštojo mokslo tradicines ir eksperimentines studijų programas bei patirtis, sąlygojančias mokslo suvokimo įtaką merginų ir vaikinų studijų krypties pasirinkimui. Projektas grindžia moterų dalyvavimo technologiniuose moksluose perspektyvas ES.

Šiaulių universiteto mokslininkai yra aktyviai įsitraukę į Lietuvos mokslo tarybos kuruojamus projektų kvietimus, ypač į Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą.


Šiaulių universitetas 2010 m. pabaigoje baigė įgyvendinti Menų fakulteto rekonstrukciją pagal investicinį projektą „ART-HOUSE: „Zubovų rūmų restauracija pritaikant Šiaulių universiteto ir miesto bendruomenės reikmėms", kurio metu įsisavinta 1 545 458 Lt.

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius