Vykdomi projektai
PDF Spausdinti El. paštas
2010-08-24, 15:33

2010 metais Šiaulių universitetas aktyviai tęsė dalyvavimą ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. laikotarpio įgyvendinime, tarptautinių programų projektų rengime. Per 2010 m. buvo parengtos ir laimėtos 29 paraiškos, kurių bendra vertė apie 14 mln. Lt.

Nuo 2010 m. Šiaulių universitetas pradėjo vykdyti didelės vertės Europos Sąjungos Struktūrinių fondų projektus: Šiaulių universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas bendradarbiavimo pagrindu, kuriant integruotą plėtros strategiją ir tobulinant specialiąsias kompetencijas (TNM)“; "Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą (PROMOK)"; "Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių universitete (SOMID)"; Edukologijos fakulteto rengto projekto „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose. Taip pat 2010 m. parengtas ir laimėtas projektas UNI-Q-MAS (UNIversity Quality MAnagement System) - Šiaulių universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas. Projekto tikslas - sukuriant ir įdiegiant vidinę studijų kokybės vadybos sistemą sustiprinti universiteto kokybės vadybą ir didinti studijų sistemos efektyvumą.  Be vykdomų ES Struktūrinių fondų projektų Šiaulių universitetas yra partneris šiuose projektuose: „Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika (UNIWIL)“; bei „Mokslinių tyrimų įveiklinimo kompetencijų plėtotė regiono konkurencingumui didinti".


2010-2011 m. rengtų, laimėtų ir vykdomų projektų sąrašą rasite čia.>>
  

 

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius