Mokslo leidiniai
2012-07-04, 12:53
"Mokslas ir menas"

2011 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
2007 m.
2006 m.
2005 m.
2004 m.
 

Acta_1 „Acta humanitarica universitatis Saulensis" – Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto tęstinis mokslo darbų leidinys, kuriame publikuojami darbai iš kalbotyros, literatūrologijos, istorijos, filosofijos, etnologijos ir kitų humanitarinių mokslų krypčių. Straipsniai spausdinami lietuvių, latvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Straipsniai recenzuojami redaktorių kolegijos narių arba kolegijos paskirtų recenzentų. Leidinio redaktorių kolegiją sudaro Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų mokslininkai.
Skaityti daugiau...
 
2009-07-27, 14:17

arch_11 „Archivum Lithuanicum" – mokslinis žurnalas, leidžiamas kartą per metus
Skaityti daugiau...
 
2011-02-09, 11:08

ekonomika_ir_vadyba

Leidinyje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos" publikuojami ekonomikos, vadybos ir administravimo srities tyrimų pagrindu parengti straipsniai, nagrinėjantys šiems mokslams aktualius klausimus. Leidinyje publikuojami empiriniai ir teoriniai straipsniai, kurie papildo ekonomikos, vadybos ir administravimo mokslo žinias, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia bei gilina šių sričių objektų pažinimą. Leidinyje publikuojami ir kiti darbai, pvz., daktaro disertacijų, vadovėlių, monografijų ir kitų mokslinių knygų recenzijos bei apžvalgos.

Skaityti daugiau...
 
2011-02-09, 11:43

2010_15 Filologija. Leidinio tikslas – skatinti mokslinius tyrinėjimus moderniose lingvistikos kryptyse, skleisti lietuvių kalbos medžiagą tarptautinėje mokslo erdvėje. Leidinyje spausdinami straipsniai, atitinkantys dvi pagrindines Humanitarinio fakulteto mokslinių tyrinėjimų kryptis: etnolingvistiką ir teksto lingvistiką bei poetiką. „Filologijos“ redakciją pirmiausiai domina šių problemų tyrinėjimas: konceptų raiška, konceptualiosios metaforos, leksinė nominacija, teksto pragmatika, meninio teksto semantika. Pirmenybė teikiama straipsniams, parašytiems remiantis moderniosios lingvistikos metodologija, visų pirma panaudojant kognityvinės lingvistikos metodus. Dalis straipsnių būna skirta bendriesiems teoriniams klausimams, dalis atspindi konkrečių filologinių tyrimų rezultatus.
Skaityti daugiau...
 
2011-02-09, 11:59

inter_humanitatis_10 Inter-studia humanitatis. Tai modernus integralios humanitarinės pakraipos mokslo žurnalas,siekiantis puoselėti bei plėtoti šiuolaikinius interdisciplininius filosofijos ir literatūrologijos, sociokultūrinės antropologijos ir menotyros tyrinėjimus, apmąstymus, eksperimentinius modelius. Šiame mokslo žurnale kviečiama rašyti struktūralizmo ir poststruktūralizmo, postmodernių interpretacijų ir polimetodologizmo, kultūros ir postkolonializmo studijų, feminizmo ir kino kritikos, queer teorijų ir psichoanalitinių interpretacijų, neomitologijos, įsivaizduojamos teologijos ir kitomis panašiomis temomis.   Žurnalo tikslai: integruoti, transformuoti, deformuoti humanitarines disciplinas, inicijuoti naujus tyrinėjimus ir projektus, atsiliepiant į informacines, technologines, politines pasaulio per mainas, į globalizacijos iššūkius
Skaityti daugiau...
 
2009-07-28, 14:22

siauliai_mathematic_seminars Šiauliai Mathematical Seminar.  Žurnale spausdinami originalūs bei apžvalginiai straipsniai iš visų matematikos šakų: algebros, kombinatorikos, diferencialinių lygčių, funkcinės analizės, geometrijos, skaičių teorijos, tikimybių, matematinės statistikos. taip pat publikuojami kiti matematiniai bei įvairių jos taikymų darbai. Žurnalas yra „Fizikos ir matematikos fakulteto mokslinio seminaro darbų“ tęsinys.
Skaityti daugiau...
 
2011-02-14, 11:18

jaunuju_mokslininku_darbai Leidinio tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą, sudarant galimybes skleisti savo mokslinėms idėjoms, paremtoms tyrimais, stebėjimais, eksperimentais tyrimų duomenų interpretacijomis. Straipsnių autoriai šio žurnalo puslapiuose gali diskutuoti aktualiais mokslinio darbo klausimais, keistis nuomonėmis apie savo ir kolegų tyrimų reikšmingumą regionui, valstybei
Skaityti daugiau...
 
2012-03-19, 09:57
alt
Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje
   
Skaityti daugiau...
 
2011-02-14, 11:34

kurybos_erdves Kūrybos erdvės
Mokslo darbų žurnalas, ISSN 1822–1076

Recenzuojamame mokslo darbų leidinyje „Kūrybos erdvės“ publikuojami originalūs humanitarinių mokslų srities menotyros krypties muzikologijos, dailėtyros, kitų menų, taip pat įvairių meno pedagogikos bei tarpdisciplininių mokslo šakų straipsniai. Per metus leidžiami du žurnalo numeriai. Straipsniai recenzuojami nepriklausomų ekspertų.
Skaityti daugiau...
 
2011-02-15, 11:49

lyciu_studijos_ir_tyrimai_7 Lyčių studijos ir tyrimai.  Lyčių studijos ir tyrimai“ – tarpdisciplininis mokslinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų lyties problematiką, lyčių sistemos tyrimų perspektyvas, apimančias humanitarinius ir socialinius mokslus, menus ir populiariąją kultūrą. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių užtikrinimo, žurnale publikuojami straipsniai, analizuojantis visuomenės, kultūros ir švietimo, istorijos ir socialinių problemas iš lyčių perspektyvos. Dominuojanti žurnalo tema atskleidžiama tokių klausimų, kaip socialinių santykių konstravimo tarp vyrų ir moterų, (ne) lygybės, (ne) diskriminavimo, skiriant ypatingą dėmesį lyties ir rasės / tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos santykio daugialypiškumo nagrinėjime.

 
Skaityti daugiau...
 
2009-07-30, 09:40

mokytoju_ugdymas_141 Žurnalas „Mokytojų ugdymas" priklauso socialinių mokslų sričiai ir edukologijos krypčiai. Žurnale publikuojami analitinio-teorinio ir empirinio pobūdžio mokslo straipsniai, atstovaujantys socialiniams-humanitariniams mokslams būdingą metodologiją. Publikacijų tematika apima mokytojų ugdymui reikšmingą švietimo ir ugdymo klausimų sferas: nuo edukologijos mokslo tyrimų metodologijos, politinių ir vidinių struktūrinių švietimo sistemos pokyčių, socialinių-kultūrinių reiškinių kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologijos, instrumentiškos problematikos iki edukologijos mokslui bei mokytojo veikos filosofijai ir ugdymo praktikai reikšmingų kultūros reiškinių, įvykių moksle, švietime, ugdymo praktikoje sklaidos.
Skaityti daugiau...
 

specialusis_ugdymas „Specialusis ugdymas“
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Kitas > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 2
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius