Mokslo centrai Šiaulių universitete
PDF Spausdinti El. paštas

Moksliniai tyrimai atliekami humanitarinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse.

Uni­ver­si­te­te vei­kia:

  • 10 fakultetinių moks­lo cen­trų ir 1 institutas: Bio­lo­gi­nių ty­ri­mų, Fi­zi­ki­nių pro­ce­sų mo­de­lia­vi­mo, Bio­me­di­ci­ni­nės in­ži­ne­ri­jos, Ener­ge­ti­kos ir eko­lo­giš­kai šva­rių tech­no­lo­gi­jų, Edu­ka­ci­nių ty­ri­mų, Gam­ta­moks­li­nio ug­dy­mo ty­ri­mų, Me­no­ty­ros, So­cia­li­nių ty­ri­mų, Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo, Šiaurės Lietuvos tyrimų, Europos studijų institutas;
  • 2 universitetiniai mokslo centrai: Vi­suo­me­nės svei­ka­tos mokslinis centras, Lyčių studijų centras.
  • Bo­ta­ni­kos so­das (GMF).
  • Technologinių bandymų centras.

Šiau­lių uni­ver­si­te­tas lei­džia 12 pe­ri­odi­nių moks­lo žur­na­lų (11 iš jų re­fe­ruo­ja­mi Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos pa­tvir­tin­to­se tarp­tau­ti­nė­se duo­me­nų ba­zė­se):  „Ar­chi­vum Lit­hu­a­ni­cum“ (kar­tu su VU, VDU, KU, Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­tu);   „Ac­ta hu­ma­ni­ta­ri­ca uni­ver­si­ta­tis Sau­len­sis“,   „Eko­no­mi­ka ir va­dy­ba: ak­tu­a­li­jos ir per­spek­ty­vos“,  „Fi­lo­lo­gi­ja“,  „Šiau­liai mat­he­ma­ti­cal se­mi­nar“,   „In­ter-stu­dia hu­ma­ni­ta­tis“ (ne­re­fe­ruo­ja­mas),  „Jau­nų­jų moks­li­nin­kų dar­bai“,  „Kū­ry­bos erd­vės“,   „Lyčių studijos ir tyrimai“, „Mo­ky­to­jų ug­dy­mas“,  "Spe­cia­lu­sis ug­dy­mas“,   „So­cia­li­niai ty­ri­mai“.

Šiaulių universiteto Mokslo ir meno tarnyba: Vilniaus g. 88, Šiauliai, tel. (8-41) 59 58 21, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius