ŽODŽIŲ, TURINČIŲ VIDINĘ FORMĄ, SEMANTIKOS LINGVOKULTŪROLOGINIS ASPEKTAS Galina Syrica Straipsnyje analizuojamos teminės grupės „Žolių ir gėlių pavadinimai“ žodžių, turinčių vidinę formą, nominacijos ypatybės ir semantika rusų, latvių ir vokiečių kalbose. Išskirti ir aprašyti požymiai, kurie buvo šios teminės grupės žodžių sudarymo pagrindas. Analizuojamose kalbose šie požymiai dažniausiai sutampa, o jei ir skiriasi, tai paprastai analogiškas esti realijos asociacinis-vaizdinis suvokimas. Būdinga šios grupės ypatybė yra sinoniminių nominacijų gausa. Semantiniu požiūriu žodžiai su vidine forma išsiskiria iš kitų etimologine sema, eksplikuojama pačiame pavadinime. Vienais atvejais pavadinimo motyvacinis požymis pasirodo kaip viena iš reikšmės struktūros diferencinių semų, kitais atvejais požymis perteikiamas aprašomuoju būdu, dar kitais – jis apskritai neįvardijamas. Vokiečių kalbos žodynuose nurodymas į vidinę formą paprastai pateikiamas iki reikšmės definicijos ir gali būti pakartotas pačioje definicijoje. Reikšmės apibrėžimų įvairavimą lemia ne tik motyvacinio požymio specifika (ar jis priklauso reikšmės centrui, ar periferijai), bet ir leksikografijos tradicija, kurioje vidinė žodžio forma ne visada pripažįstama kaip reikšmės dalis. Etimologinė sema glaudžiausiai susijusi su reikšmės lingvokultūrologiniu aspektu ir dažnai aktualizuojama tekste. Straipsnyje analizuojami konkretūs žodžių oduvančik, pienene, Löwenzahn vidinės formos aktualizacijos atvejai rusų, latvių ir vokiečių kalbų tekstuose. Žodžių, turinčių vidinę formą, keliami asociaciniai vaizdiniai yra specifiški kiekvienoje kalboje ir neišverčiami į kitą kalbą. Vidinės formos aktualizacijos sukelto vaizdinio adekvatus perteikimas vertime galimas tik tada, kai vidinė forma identiška abiejose kalbose (plg. kolokol’čik – zvaniņš – Glockenblume). ГАЛИНА СЫРИЦА Даугавпилсский университет sirica@dau.lv
KONCEPTO GELD (PINIGAI) METAFORIZACIJA Aina Būdvytytė Šio darbo tikslas – parodyti koncepto GELD analizės galimybes konceptualiųjų metaforų metodu. Straipsnio pradžioje glaustai aptariami žodžio GELD vartojimo ypatumai ekonomikos ir kasdieninėje kalboje. Pinigų suvokimo skirtumams paaiškinti įvedamas kognityvinės lingvistikos terminas – konceptas, plačiau aptariamos ir palyginamos neurofiziologinės ir lingvokultūrologinės koncepto teorijos, koncepto struktūra ir raiškos būdai kalboje. Konceptu GELD šiame straipsnyje vadiname mąstymo dydį, kurio loginį branduolį sudaro sąmoningai (ypač ekonomikos teorijoje) konstruojamos pinigų sąvokos ir kuris apima kalbinės bendruomenės sąmonėje fiksuotą pragmatinę, kultūrinę ir aksiologinę informaciją apie pinigus ir su jais susijusius reiškinius. Kaip rodo pateikta kalbinė koncepto GELD iliustracija, kalbotyros metodai leidžia tirti ne absoliučiai visą informaciją, siejamą su tam tikru konceptu, o tik tą jos dalį, kuri reiškiama kalba. Todėl šio pranešimo tyrimo objektas – kolokacijos, t. y. įprastiniai žodžių junginiai, kurių pamatinis žodis – leksema GELD arba vienas iš jos sinonimų grupės žodžių. Aprašydami koncepto GELD kalbinę raišką, kalbines metaforas siejame su konceptualiosiomis, t. y. remiamės Dž. Lakofo bei M. Džonsono (Johnson) sukurtu ir M. Hunto (Hundt) ekonomikos konceptams tirti adaptuotu konceptualiųjų metaforų metodu. Straipsnio praktinėje dalyje nustatomi pagrindiniai konceptualiųjų metaforų modeliai: PINIGAI YRA GYVA BŪTYBĖ, PINIGAI YRA MECHANIKA, PINIGAI YRA ERDVĖ, kurie lyginami su adekvačiais modeliais ekonomikos teorijos kalboje, nurodomi panašumai ir skirtumai, pateikiamos dviejų kalbų (vokiečių ir lietuvių) iliustracijos. AINA BŪDVYTYTĖ Šiaulių universitetas aina_sso@yahoo.com
КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РУССКИХ ЛИТВЫ В АССОЦИАТИВНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ Елена Акимова В статье обсуждаются результаты обработки 500 анкет «Ассоциативного словаря русских Литвы». В качестве стимулов использовались 105 слов, культурно значимых для наших респондентов. В эксперименте участвовали студенты вузов Литвы в возрасте от 17 до 25 лет, для которых русский язык – родной. Анализ полученного материала дает возможность сделать такие обобшения, которые позволяют говорить о типовых характеристиках носителя русского языка, проживающего в Литве, а также о типах коммуникативного поведения обобщенной, сконструированной в ассоциативном эксперименте языковой личности.Все разнообразие связей, которые обнаружены нами между словами и словоформами в парах S→R (стимул→реакция), R←S(реакция←стимул), можно обобщить в одном понятии предикации, т. е. вся ассоциативно-вербальная сеть организуется на принципе предикации. В ответах респондентов выделены 4 типа синтаксем – предикация, номинация, локация, оценка. Большая часть словосочетаний S→R связаны синтагматическими отношениями (» 80–75%), меньшая часть (» 20–25%) парадигматическими. Кроме анкет с отчетливо выраженной тактикой предикации, встречаются ответы, содержащие по 2–3 реакции на один стимул. Некоторые респонденты усматривали прямую связь между стимулом и реакцией, поэтому предшествующий стимул превращался в реакцию для последующего. Встречаются немотивированные ответы, т. е. такие, которые, на наш взгляд, не имеют логической связи. Иногда респонденты отказывались от ответа, однако усмотреть какой-либо последовательности в отказах нельзя. В «Ассоциативном словаре русских Литвы» индивидуальные особенности коммуникативного поведения скрыты, однако они ярко проявляются при анализе каждой анкеты. Так как респонденты отмечали в начале анкеты свой пол, то эта информация помогла выявить специфику «женских» и «мужских» ответов, их интеллектуальный уровень. ELENA AKIMOVA Šiaulių universitetas all@hu.su.lt
TENDENCIES OF USING PARTICIPIAN PRONOUNS REFERRING TO ADDRESSEE Giedrė Čepaitienė Tendencies of using participian pronouns permit to make the following conclusions: until Middle Ages there was no opposition of polite / impolite while using participian pronouns and one person was addressed using singular forms while a group of persons demanded plural forms. In many languages polite forms of plural pronouns while addressing a person generalizing simple plural forms for this purpose are used. Some European languages have got special forms defining a simple group or a polite form of plural. In some languages (e. g. German) the form of the third person plural (Sie) is used for expressing politeness. Plural forms of politeness were used in Middle Ages in oder to show social differentiation. In old Lithuanian works two forms expressing politeness: the words from the Polish language tavo/jūsų mylistafrom which pronoun tamsta and the forms tavo/jūsų sveikata were derived which could be associated with the pronominal usage of the adjective sveikas were used. Choosing participian pronouns in modern Lithuanian language attention is most often paid to the interlocuters’ closeness, their age, sex, education and the degree of their acquaintance. Nevertheless only in the position acquaintance / stranger there are almost no prominent movements of usage: a stranger is always addressed using the polite pronoun Jūs. Differences of other relations become indistinct, losing the strictly expressed diversity of usage. GIEDRĖ ČEPAITIENĖ Šiaulių universitetas cepa@mail.lt