2009, T.8
     
I. Vardas lietuvių tautosakoje ir etnokultūroje
The Name in Lithuanian Folklore and Ethno Culture
 
     
  Libertas Klimka
Apie lietuviškąjį žvaigždžių vardyną
Apie lietuviškąjį žvaigždžių vardyną (Santrauka)
On the Lithuanian Names of the Sky Constellations (Summary)
 
  Ewa Stryczyńska-Hodyl
Užkeikimai, magiškos formulės ir vardų problema baltų „Žalčių karalienės“ variantuose                        
Užkeikimai, magiškos formulės ir vardų problema baltų „Žalčių karalienės“ variantuose (Santrauka)
Spells, Magic Formulas and the Problem of Names in the Baltic Variants of the Tale “The Queen of Grass-Snakes” (Summary)
 
  Romualdas Apanavičius
Etninių muzikos instrumentų vardai ir jų atkuriamosios reikšmės – seniausių ūkininkavimo būdų tyrimo šaltinis
Etninių muzikos instrumentų vardai ir jų atkuriamosios reikšmės – seniausių ūkininkavimo būdų tyrimo šaltinis (Santrauka)
The Names of Ethnic Musical Instruments and their Reconstructed Meanings – Materials for Research of the Ancient Forms of Rural Economy (Summary)
 
  Giedrė Šukytė
Kai kurie arklių įvardijimai lietuvių tautosakoje
Kai kurie arklių įvardijimai lietuvių tautosakoje (Santrauka)
Designators of the Horse in Lithuanian Folklore (Summary)
 
  Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė
Juokas šiuolaikiniuose lietuvių prasivardžiavimuose
Juokas šiuolaikiniuose lietuvių prasivardžiavimuose (Santrauka)
Laugh in Contemporary Lithuanian Persiflage at First Names (Summary)
 
     
II. Vardas lietuvių literatūroje
The Name in Lithuanian Literature
 
     
  Indrė Žakevičienė
Literatūros nuošalės vardai: provokuojančio populiarumo vilkduobės
Literatūros nuošalės vardai: provokuojančio populiarumo vilkduobės (Santrauka)                 
Marginal Names in Literature: the Pitfalls of Provocative Popularity (Summary)
 
  Gintaras Lazdynas
Julijonas Lindė-Dobilas, kurio niekas necitavo ir niekas neskaitė
Julijonas Lindė-Dobilas, kurio niekas necitavo ir niekas neskaitė (Santrauka)
Julijonas Lindė-Dobilas, who was Never Quoted and Never Read (Summary)
 
  Monika Pokorska-Iwaniuk
The Role of the Name in the Exile and Gulag Lithuanian Literature – the Specific Language of the Literary Expression
Pavadinimo ypatumai lietuvių tremties ir lagerių atsiminimuose (Santrauka)
The Role of the Name in the Exile and Gulag Lithuanian Literature – the Specific Language of the Literary Expression (Summary) 
 
  Džiuljeta Maskuliūnienė
Istorinės ir kultūros asmenybės negrožinėje lietuvių prozoje vaikams
Istorinės ir kultūros asmenybės negrožinėje lietuvių prozoje vaikams (Santrauka) Historical and Cultural Personalities in the Lithuanian Non-Fictional Children’s Literature (Summary)
 
  Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
Alfonsas Gricius, poetas žemininkas
Alfonsas Gricius, poetas žemininkas (Santrauka)
Alfonsas Gricius, a Poet “žemininkas” (Summary)
 
  Laimutė Adomavičienė
Veikėjų vardai ir bevardystė Algirdo Landsbergio novelistikoje
Veikėjų vardai ir bevardystė Algirdo Landsbergio novelistikoje (Santrauka)
Characters’ Names and Anonymity in Algirdas Landsbergis’ Short Stories (Summary)
 
  Irena Baliulė
Vardas Juozo Apučio lyrinio apsakymo pasakojimo struktūroje
Vardas Juozo Apučio lyrinio apsakymo pasakojimo struktūroje (Santrauka)
The Name in the Narrative Structure of Juozas Aputis’ Lyrical Short Story (Summary)
 
  Vytautas Bikulčius
Lietuvos vardo mitologija Mariaus Ivaškevičiaus romane Istorija nuo debesies
Lietuvos vardo mitologija Mariaus Ivaškevičiaus romane Istorija nuo debesies (Santrauka) The Mythology of the Name of Lithuania in Marius Ivaškevičius’ Novel History from a Cloud (Summary)
 
  Vilija Janušauskienė
Lietuvos jaunųjų poezijos skaitytojų pasąmonės ir sąmonės žodžių archeologinėse saugyklose
Lietuvos jaunųjų poezijos skaitytojų pasąmonės ir sąmonės žodžių archeologinėse saugyklose (Santrauka)
In the Archeological Vaults of Conscious and Subconscious Words of Young Poetry Readers in Lithuania (Summary)
 
     
III. Vardas užsienio literatūroje
The Name in Foreign Literature
 
     
  Мака Элбакидзе
Символическая закономерность человеческих имен и прозвищ в средневековой литературе
Simboliniai žmogaus vardų ir pravardžių dėsningumai viduramžių literatūroje (Santrauka) The Symbolic Regularity of Human Names and Nicknames in Medieval Literature (Summary)
 
  Саба-Фируз Метревели
Имена Всевышнего в Житии cвятого Иоанна Зедазниского (Зедазнели)
Aukščiausiojo vardai kūrinyje Šv. Jono Zedazniečio gyvenimas (Santrauka)
The Names of the Lord in The Life of St. Ioane Zedazneli (Summary)
 
  Гоча Кучухидзе
Евангелие от Иоанна и Божьи имена в Мученичестве св. Або Тбилели (VIII в.)
Evangelija pagal Joną ir Dievo vardai Šv. Abo Tbileli kančioje (VIII a.) (Santrauka)
Gospel of John and the names of God in The Martyrdom of St. Abo Tbileli (8th c.) (Summary)
 
  Федор Федоров
Эрнст Теодор Амадей (Вильгельм) Гофман: именная мифология
Ernstas Theodoras Amadeus Hoffmannas: vardų mitologija (Santrauka)
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: the Mythology of Names (Summary)
 
  Dirk Baldes
The Significance of Name-Days in the Literature of German Romanticism Using the Example of E. T. A. Hoffmann
Vardadienių reikšmė vokiečių romantinėje literatūroje, remiantis E. T. A. Hoffmanno kūrybos pavyzdžiu (Santrauka)
The Significance of Name-Days in the Literature of German Romanticism Using the Example of E. T. A. Hoffmann (Summary)
 
  Ramūnas Šilis
Vardas kaip kūnas Ivano Gončiarovo romane Oblomovas
Vardas kaip kūnas Ivano Gončiarovo romane Oblomovas (Santrauka)
The Name as a Body in the Novel Oblomov by Ivan Goncharov (Summary)
 
  Stephen Barnes
Sins and Sensibility: Hope, Injustice and Significant Names in The Brothers Karamazov
Nuodėmės ir jausmai: viltis, neteisingumas ir reikšmingi vardai romane Broliai Karamazovai (Santrauka)
Sins and Sensibility: Hope, Injustice and Significant Names in The Brothers Karamazov (Summary)
 
  Vyda Bajarūnienė
Antono Čechovo vardas lietuvių kultūroje
 Antono Čechovo vardas lietuvių kultūroje (Santrauka)
The Name of Anton Chekhov in Lithuanian Culture (Summary)
 
  Juldita Nagliuvienė
Veidas, vardas ir kaukė: identiteto krizė dekadentinėje Peterio Altenbergo savivokoje
Veidas, vardas ir kaukė: identiteto krizė dekadentinėje Peterio Altenbergo savivokoje (Santrauka)
The Face, the Name and the Mask: the Crisis of Identity in Peter Altenberg’s Decadent Self Concept (Summary)
 
  Irena Ragaišienė
 Names and Revisionist Re-Naming in the Poetry of Sylvia Plath
Vardai ir įvardijimo revizavimas Silvijos Plath poezijoje (Santrauka)
Names and Revisionist Re-Naming in the Poetry of Sylvia Plath (Summary)
 
  Asta Gustaitienė
Vardas kaip negatyviosios gyvenimo programos prielaida (remiantis XX a. pabaigos – XXI a. pradžios skandinavų romanais)
Vardas kaip negatyviosios gyvenimo programos prielaida (remiantis XX a. pabaigos – XXI a. pradžios skandinavų romanais) (Santrauka)
The Name as an Assumption of a Negative Living Program (on the basis of  Scandinavian novels of the end of 20th – beginning of 21st c.) (Summary)
 
     
IV. Vardas kalboje
The Name in Language
 
     
  Silvija Papaurėlytė-Klovienė
Lietuvių nacionalinis charakteris lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje: ar galime vadintis darbščiaisiais pavyduoliais?
Lietuvių nacionalinis charakteris lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje: ar galime vadintis darbščiaisiais pavyduoliais? (Santrauka)
Lithuanian National Character in Lithuanian World-View: Can We Call Ourselves the Most Hard-Working Detractors? (Summary)
 
  Bronius Maskuliūnas
Posesyvumą įvardijančios būdvardinės konstrukcijos lietuvių senuosiuose raštuose
Posesyvumą įvardijančios būdvardinės konstrukcijos lietuvių senuosiuose raštuose (Santrauka)
Adjectival Constructions Denoting Possessivity in Old Lithuanian Writings (Summary)
 
  Kazimieras Župerka
Vietovardžių aktualizacija laisvųjų stilių tekstuose
Vietovardžių aktualizacija laisvųjų stilių tekstuose (Santrauka)
The Actualization of Toponyms in Freestyle Texts (Summary)
 
  Ona Laima Gudzinevičiūtė
Substantiva communia: pavadinimo ir turinio problema
Substantiva communia: pavadinimo ir turinio problema (Santrauka)
Substantiva communia: The Name and the Content (Summary)
 
  Regina Jocaitė
Slapyvardis virtualaus bendravimo kontekste
Slapyvardis virtualaus bendravimo kontekste (Santrauka)
A Nickname in the Context of an Internet Based Interaction (Summary)
 
  Jurgita Macienė
Populiariausi šiauliečių kūdikių vardai: kilmė ir vartojimas
Populiariausi šiauliečių kūdikių vardai: kilmė ir vartojimas (Santrauka)
 The Most Popular Baby Names in Šiauliai: Origins and Usage (Summary)
 
  Jolanta Vaskelienė
Tikriniai žodžiai – kontekstų ženklai (Jurgos Ivanauskaitės Odė džiaugsmui)
Tikriniai žodžiai – kontekstų ženklai (Jurgos Ivanauskaitės Odė džiaugsmui) (Santrauka)
Proper Names as Context Signs (in the novel Odė džiaugsmui by Jurga Ivanauskaitė) (Summary)
 
  Regina Kvašytė, Genovaitė Kačiuškienė
Tikriniai žodžiai Gabrielės Roy romano Netikėta laimė vertime
Tikriniai žodžiai Gabrielės Roy romano Netikėta laimė vertime (Santrauka)
Proper Names in the Translation of the Novel Bonheur d’occasion by Gabrielle Roy (Summary)
 
  Solveiga Sušinskienė
Personal and Place Names in English Phraseology
Asmenvardžiai ir vietovardžiai anglų kalbos frazeologizmuose (Santrauka)
Personal and Place Names in English Phraseology (Summary)
 
  Vilija Adminienė, Aurimas Nausėda
Sociolinguistic Tendencies of Baby Names in English Speaking Countries
Sociolingvistinės vaikų vardų tendencijos angliškai kalbančiose šalyse (Santrauka)
Sociolinguistic Tendencies of Baby Names in English Speaking Countries (Summary)
 
  Светлана Караваева, Елена Акимова
Этнокультурная специфика идентификации прецедентных имён русскими Литвы
Lietuvos rusų precedentinių vardų identifikacijos etnokultūrinė specifika (Santrauka)
The Specific Ethno-Cultural Character of Identification of Precedent-Related Names by the Russians in Lithuania (Summary)
 
     
V. Vardas kultūros istorijoje
The Name in the History of Culture
 
     
  Dangiras Mačiulis
Vardas lietuvių kultūrinėje atmintyje: Pilėnų kunigaikščio Margirio atvejis
Vardas lietuvių kultūrinėje atmintyje: Pilėnų kunigaikščio Margirio atvejis (Santrauka)
The Name in the Memory of the Lithuanian Culture: The Case of Duke Margiris and Pilėnai Castle (Summary)
 
  Kristina Apanavičiūtė
Lietuvos totorių kilmės kunigaikščių vardai
Lietuvos totorių kilmės kunigaikščių vardai (Santrauka)
The Names of the Dukes of Tartar Origins in Lithuania (Summary)
 
  Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
Barboros Žagarietės vardo reikšmė Žiemgalos krašte
Barboros Žagarietės vardo reikšmė Žiemgalos krašte (Santrauka)
The Significance of the Name of Barbora Umiastauskaitė from Žagarė in Semigalia (Summary)
 
  Улдис Креслинш
Reichsapfel. Держава
Reichsapfel (Santrauka)
 Reichsapfel (Summary)
 
  Arūnas Gumuliauskas
Juozas ar Juzefas Pilsudskis: lietuvių tautinio identiteto problema tarpukariu
Juozas ar Juzefas Pilsudskis: lietuvių tautinio identiteto problema tarpukariu (Santrauka)
Juozas or Jozef Pilsudski: the Problem of Lithuanian National Identity during the Inter-War Period (Summary)
 
  Giedrė Čepaitienė
Jonas Jablonskis ir Šiaulių krašto žmonės
Jonas Jablonskis ir Šiaulių krašto žmonės (Santrauka)
Jonas Jablonskis and the People of Šiauliai Region (Summary)
 
  Денис Кузьмин
Русские дачники в Эстонии: знаменитые имена
Rusų vasarotojai Estijoje: gerai žinomi vardai (Santrauka)
Russian Summerfolk in Estonia: the Well-Known Names (Summary)
 
  Regina Tamulaitienė, Lauras Grajauskas
Kultūrinė atmintis Lietuvos sporto organizacijų ir klubų pavadinimuose
 Kultūrinė atmintis Lietuvos sporto organizacijų ir klubų pavadinimuose (Santrauka)
Cultural Memory in the Names of Lithuanian Sport Organizations and Clubs (Summary)
 
     
VI.  Vardas kultūroje ir mene
The Name in Culture and Art
 
     
  Alyssan Barnes
 Aristotle and Paul Ricoeur on the Metaphor: the Rhetoric of Renaming
Aristotelis ir Paulis Ricoeuras apie metaforą: vardo pakeitimo retorika (Santrauka)
 Aristotle and Paul Ricoeur on the Metaphor: the Rhetoric of Renaming (Summary)
 
  Kęstutis Šerpetis
Pašaukimo profanacija ir apsišaukimo ontofanija: vardo transmutacija
Pašaukimo profanacija ir apsišaukimo ontofanija: vardo transmutacija (Santrauka)
The Profanation of the Vocation and the Ontophany of the Imposture: The Name Transmutation (Summary)
 
  Nerijus Brazauskas
Autorius ir vardas: keli teoriniai ir interpretaciniai pastebėjimai
Autorius ir vardas: keli teoriniai ir interpretaciniai pastebėjimai (Santrauka)
The Author and the Name: a Few Theoretical and Interpretative Remarks (Summary)
 
  Valentīna Liepa
The Image of Saint Sebastian in Art
Šv. Sebastijono paveikslas mene (Santrauka)
The Image of Saint Sebastian in Art (Summary)
 
  Virginija Apanavičienė
Moterų vardai lietuvių akademinėje muzikoje: mitologijos, romantizmo ir istoriškumo sąsajos
Moterų vardai lietuvių akademinėje muzikoje: mitologijos, romantizmo ir istoriškumo sąsajos (Santrauka) The Names of Women in Lithuanian Academic Music: the Correlations of Myths, Romantic Features and History (Summary)
 
  Jurgis Dieliautas
Vardas ir vaizdas: fotografijos hermeneutika
 Vardas ir vaizdas: fotografijos hermeneutika (Santrauka)
The Name and the View: Photographic Hermeneutics (Summary)
 
     
  Informacija autoriams  
     
  Submission Guidelines   
     
  Информация для авторов