2017, T. 257, T. 25

TURINYS / CONTENTS

I. Regionas istorijoje
    Region in History
13
   
Ieva Ose
Some Remarks on Building Ironwork at Bauska and Dobele Palaces in the 17th Century
Keletas aspektų apie XVII a. Bauskės ir Duobelės rūmų pastatų apdailos geležies dirbinius (Santrauka)
Some Remarks on Building Ironwork at Bauska and Dobele Palaces in the 17th Century (Summary)

14
24
25
   
Zane Rozīte
Female Students of University of Latvia (1919–1920) – An Example of “Eternal Student”
Latvijos universiteto studentės (1919–1920) – „amžinosios studentės“ atvejis (Santrauka)
Female Students of University of Latvia (1919–1920) – An Example of “Eternal Student” (Summary)

26
36
37
   

Vladislavs Malahovskis
Migration of Latgale Rural Population (1920–1934): Some Aspects of Public Opinion
Latgalos kaimo gyventojų migracija (1920–1934): kai kurie viešosios nuomonės aspektai (Santrauka)
Migration of Latgale Rural Population (1920–1934): Some Aspects of Public Opinion (Summary)


39
46
46

   
Jaroslavas Antoniuk, Ruslana Marceniuk
Lietuviai Ukrainos sukilėlių armijoje (UPA)
Lietuviai Ukrainos sukilėlių armijoje (UPA) (Santrauka)
Lithuanians in the UPA (Summary)

48
55
55
   
Silva Pocytė
Klaipėdos krašto vietinių gyventojų (klaipėdiškių) 1945–1960 m. istorijos atspindys fotografijose
Klaipėdos krašto vietinių gyventojų (klaipėdiškių) 1945–1960 m. istorijos atspindys fotografijose (Santrauka)
History of the Local Inhabitants of Klaipėda Region (Klaipėdiškiai) over the Period of 1945–1960:
Reflection in Photographs (Summary)

57
69
70

   
Vitalija Stravinskienė
Vilne–Wilno–Vilnius: demografinės transformacijos XIX a. antroje pusėje – XX a.
Vilne–Wilno–Vilnius: demografinės transformacijos XIX a. antroje pusėje – XX a. (Santrauka)
Vilne-Wilno-Vilnius: Demographic Transformations in the Second Half of the 19th – the 20th century (Summary)


72
82
83

   
Iveta Krylova
Источники раскрытия социальной реальности прошлого: материалы Даугавпилсской прокуратуры (1953–1964) о женских уголовных преступлениях
Šaltiniai, atskleidžiantys praeities socialinę tikrovę: Daugpilio miesto prokuratūros medžiaga apie moterų nusikalstamumą (1953–1964 m.) (Santrauka)
The Sources Disclosing the Social Reality in the Past: Materials of Daugavpils Prosecutor’s Office (1953–1964) of the Female Criminals (Summary)
85

95

96

   
II. Regionas kultūroje ir literatūroje
     Region in Culture and Literature
97
   
Virginija Apanavičienė
Žiemgalos regionas akademinėje muzikoje: identifikavimo klausimai
Žiemgalos regionas akademinėje muzikoje: identifikavimo klausimai (Santrauka)
Region Žiemgala in the Academic Music: Identification Issues (Summary)
 
98
110
112
   
Jurgis Dieliautas
Algimanto Aleksandravičiaus meninis fotografinis regionas
Algimanto Aleksandravičiaus meninis fotografinis regionas (Santrauka)
Artistic-Photographic Region by Algimantas Aleksandravičius (Summary)
 
113
127
128
   
Rūta Muktupāvela
Kultūrinio kraštovaizdžio skaitymo metodo taikymas Vidžemės Svėtupės pakrantės teritorijoje: teorija ir praktika, privalumai ir rizikos
Kultūrinio kraštovaizdžio skaitymo metodo taikymas Vidžemės Svėtupės pakrantės teritorijoje: teorija ir praktika, privalumai ir rizikos (Santrauka)
Method of Cultural Landscape Reading of the Svētupe River in Vidzeme: Theory and Practice, Opportunities and Risks (Summary)
129

138

139
   
Ieva Pīgozne
Clothing of Bride and Groom in Eastern Latvian Wedding Traditions of the 19th Century
Nuotakos ir jaunikio apranga – XIX a. rytų latvių vestuvių tradicijos (Santrauka)
Clothing of Bride and Groom in Eastern Latvian Wedding Traditions of the 19th Century (Summary)
 
141
151
152
   
III. Regionas kalboje
      Region in Language
153
   
Blaženka Filipan-Žignić, Vladimir Legac, Draženko Tomić
Multilingualism of Speakers from the Kajkavian Region of Northwest Croatia on Facebook
Šiaurės Vakarų Kroatijos Kajkaviano regiono gyventojų daugiakalbystė „Facebook“ paskyroje (Santrauka)
Multilingualism of Speakers from the Kajkavian Region of Northwest Croatia on Facebook (Summary)

156
171
171
   
Михаэла Колетник
Лингвистически-культурный взгляд на названия лекарственных растений в Порабье
Porabjė regiono vaistinių augalų pavadinimų kalbiniai ir kultūriniai aspektai (Santrauka)
Linguistic and Culturological Dimensions of the Names Denoting Medicinal Plants in the Porabje Region (Summary)
 
173
185
186
   
Juozas Pabrėža
Žemaičių kalbos tapatybės ženklai
Žemaičių kalbos tapatybės ženklai (Santrauka)
The Signs of Identity of the Samogitian Language (Summary)

187
194
195
   
Silvija Papaurėlytė-Klovienė
Konceptualiųjų metaforų aktualizacija visuomeninio gyvenimo pokyčių kontekste (remiantis Šiaulių rajono laikraščio Raudonoji vėliava 1945 metų numeriais)
Konceptualiųjų metaforų aktualizacija visuomeninio gyvenimo pokyčių kontekste (remiantis Šiaulių rajono laikraščio Raudonoji vėliava 1945 metų numeriais) (Santrauka)
The Actualization of Conceptual Metaphors in the Context of Public Life Changes (on the basis of 1945 issues of
Šiauliai district newspaper “Raudonoji vėliava”) (Summary)
 
196

205

206

   
Draženko Tomić, Vladimir Legac, Blaženka Filipan-Žignić
Bosnian and Herzegovinian Identity, Mentality and Self-Awareness in Štefa Jurkić’s (1896–1971) Novels Translated into Czech
Bosnijos ir Hercegovinos tapatybė, mentalitetas ir savimonė Štefos Jurkić (1896–1971) romanų vertimuose į čekų kalbą (Santrauka)
Bosnian and Herzegovinian Identity, Mentality and Self-Awareness in Štefa Jurkić’s (1896–1971) Novels Translated into Czech (Summary)

208

219

220
   
IV. Pirmasis kartas kultūroje
      First Time in Culture
223
   
Laima Arnatkevičiūtė
Septyniskart pirmoji: Bronė Buivydaitė
Septyniskart pirmoji: Bronė Buivydaitė (Santrauka)
The First for Seven Times: Bronė Buivydaitė (Summary)

224
234
235
   
Laimutė Adomavičienė
Algirdo Landsbergio poezija
Algirdo Landsbergio poezija (Santrauka)
Algirdas Landsbergis’ Poetry (Summary)

237
246
246
   
Monika Pokorska-Iwaniuk
Tremties atsiminimai – unikalūs lietuvių literatūros aprašymai
Tremties atsiminimai – unikalūs lietuvių literatūros aprašymai (Santrauka)
Exile’s Memoires as the Examples of the Unique Literary Description (Summary)


248
256
256

   
Asta Gustaitienė
Šiuolaikinė vaikų literatūra geriausiųjų lietuvių autorių knygų vaikams šimtuke: visuminės analizės poreikis ir literatūros teologijos galimybės
Šiuolaikinė vaikų literatūra geriausiųjų lietuvių autorių knygų vaikams šimtuke: visuminės analizės poreikis ir literatūros teologijos galimybės (Santrauka)
Contemporary Children’s Literature in the List of the Best Lithuanian Children’s Books: The Need for a Comprehensive Analysis and the Possibilities of Theology of Literature (Summary)
 
258

268

269