2018, No 41 (2)

TURINYS / CONTENTS

Violeta Rapuano, Andrius Valickas
Asmens ir darbinės aplinkos atitikimo dimensijų ryšiai ir jų sąveika
Relationship and Interaction between Person and Work Environment Fit Dimensions


5
16
   
Laima Liukinevičienė, Donatas Mikalauskas
Tardymo izoliatoriuje vykdomos resocializacijos veiksmingumas: kalinamųjų nuomonės tyrimas
The Effectiveness of Resocialization Carried out in the Interrogation Isolator from the Perspective of Convicts    


18
30

   
Laima Liukinevičienė, Lina Antanavičienė
Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimo kaita Lietuvoje
Changing Assessment of the Educational Institution Manager’s Competencies in Lithuania

32
46
   
Dalia Dambrauskienė, Laima Liukinevičienė
Pasidalytosios lyderystės plėtros galimybės Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose
The Development of Distributed Leadership in Lithuanian Pre-school Education Institutions

48
59
   

Roberta Dubosaitė-Lepeškevičė, Rasa Balvočiūtė
Ekosistemos paslaugų vertinimas urbanizuotose teritorijose
The Assessment of Ecosystem Services in Urban Areas


61
73
   
Agnė Šneiderienė
Verslo kūrimą ir plėtrą Lietuvos regionuose skatinančių priemonių analizė
Analysis of Factors Contributing to Establishment and Development of Business in Lithuanian Regions

75
87
   
Danguolė Oželienė
Model of Company’s Social Sustainability
Įmonės darnios plėtros socialinės dimensijos modelis

89
99
   
Nicole Škuláňová
Impact of Selected Determinants on the Choice of Sources of Financing in the Energy Companies of the Visegrád Group
Impact of Selected Determinants on the Choice of Sources of Financing in the Energy Companies of the Visegrád Group   

101
110
   

Malvīne Stučka
Perception of Political Leadership in Local Governments in Latvia
Восприятие политического лидерства в латвийских муниципалитетах


112
122
   
Kristaps Zdanovskis, Irina Pilvere
Effect of the Common Agricultural Policy on Agriculture and the Increasing Role of Nongovernmental Organisations
Auswirkungen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf die Landwirtschaft und die zunehmende Rolle nichtstaatlicher Organisationen   

124
132
   
Sergejs Gemma, Zane Vītoliņa
Smart Territorial Development in Latvia: the Case of Zemgale Planning Region
Интеллектуальное территориальное развитие в Латвии: пример региона планирования Земгаля

134
141
   
INFORMACIJA APIE AUTORIUS / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 143
   

REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI"

 
   
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE JOURNAL "SOCIAL RESEARCH"