2016, No 39 (1)

TURINYS / CONTENTS

Martynas Brazauskas
Alternative Risk Measurement Methods: Theoretical Aspects of the Margin of Safety
Alternatyvūs rizikos vertinimo metodai: saugumo ribos teoriniai aspektai

5
11
   
Edita Petuškienė, Rasa Glinskienė
Atypical Forms of Employment in Lithuania: Main Characteristics and Prevalence 
Lietuvos konkurencingumo didinimas skatinant verslumą: ekspertinio vertinimo rezultatai


13
25

   
Rasa Miežienė, Boguslavas Gruževskis
Atypical Forms of Employment in Lithuania: Main Characteristics and Prevalence
Netipinės užimtumo formos Lietuvoje: esminiai bruožai ir paplitimas

27
36
   

Aras Zirgulis, Mantas Eitutis
Public Spending: The Effect of Political Fragmentation
Viešosios išlaidos: politinės fragmentacijos poveikis


37
47
   
Vita Juknevičienė
Expression of Absorptive Capacity in a Regional Innovation System of Lithuania:
an Approach to Sampling for Qualitative Research
Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo raiška Lietuvoje: kokybinio tyrimo imties
parinkimo aspektas

49

59

   
INFORMACIJA APIE AUTORIUS / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 61
   

REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI"

 
   
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE JOURNAL "SOCIAL RESEARCH"