2016, T. 24

TURINYS / CONTENTS

I. Regionas istorijoje
    Region in History
13
   
Gintautas Jakštys
Karo mokyklos mokinių kasdienybė Kaune ir Vilniuje 1919–1921 m.
Karo mokyklos mokinių kasdienybė Kaune ir Vilniuje 1919–1921 m. (Santrauka)
Cadet Officer Life in Lithuania in 1919-1921 (Summary)

14
19
19
   
Dangiras Mačiulis
Monumentali lokalios atminties raiška Lietuvos provincijoje 1926–1940 m.
Monumentali lokalios atminties raiška Lietuvos provincijoje 1926–1940 m. (Santrauka)
Monuments as Local Memory Markers in Lithuania’s Province in 1926-1940 (Summary)

20
32
33
   

Saulius Kaubrys
Vietos savivaldybininkų atitiktis pareigoms (trečiojo dešimtmečio pabaiga – ketvirtojo dešimtmečio pirmoji pusė): prognozės, lūkestiniai pavojai, korekcijos
Vietos savivaldybininkų atitiktis pareigoms (trečiojo dešimtmečio pabaiga – ketvirtojo dešimtmečio pirmoji pusė): prognozės, lūkestiniai pavojai, korekcijos (Santrauka)
Election to Local Self-Government (end of the Third Decade-Beginning of the Fourth Decade): Expectations, Pitfalls, Changes (Summary)34

44

44
   
Jonas Sireika
Šeduvos valsčiaus lietuviškos savivaldybės susikūrimas ir veikla
Šeduvos valsčiaus lietuviškos savivaldybės susikūrimas ir veikla (Santrauka)
Self-Governance Formation in Šeduva Rural District (Summary)

46
63
63
   
Vitalija Stravinskienė
Didieji Lietuvos miestai ir gyventojų migracijos alternatyvos (1944–1989 m.)
Didieji Lietuvos miestai ir gyventojų migracijos alternatyvos (1944–1989 m.) (Santrauka)
Migration to the Biggest Cities of Lithuania (1944-1989) (Summary)

65
75
76
   
Dovilė Bataitytė
„Savos“ Klaipėdos / Mėmelio atminimas. Klaipėdos vaizdiniai pristatymai mėmelenderių / lietuvininkų egzilio periodikoje
„Savos“ Klaipėdos / Mėmelio atminimas. Klaipėdos vaizdiniai pristatymai mėmelenderių / lietuvininkų egzilio periodikoje (Santrauka)
Memories of the Old Memel. Visual Representation of Klaipėda in the Memellanders’ Press (Summary)


77

89
90
   

Galina Sedova
Anti-religious Campaigns in the Latvian SSR in the 60s: An Example of the Orthodox Church of the Vernicle, Riga
Antireliginė kampanija Latvijos SSR: XX a. septinto dešimtmečio Rygos stačiatikių parapijos atvejis (Santrauka)
Anti-religious Campaigns in the Latvian SSR in the 60s: An Example of the Orthodox Church of the Vernicle, Riga (Summary)


91
96

97
   

Vladislavs Malahovskis
Discursive Distinction between the Latgalians-the Balts in the Latvian Press (1920–1934)
Diskursas apie latgalių ir baltų skirtumus Latvijos spaudoje (1920–1934 m.) (Santrauka)
Discursive Distinction between the Latgalians-the Balts in the Latvian Press (1920–1934) (Summary)

 
98
104
105
   
Simonas Strelcovas, Olena Luckachuk
Material Cultural Heritage and Historical Memory of Lithuania in L’viv and Western Ukraine
Lietuvos materialinės kultūros vertybės ir istorinė atmintis Lvove ir Vakarų Ukrainoje (Santrauka)
Material Cultural Heritage and Historical Memory of Lithuania in L’viv and Western Ukraine (Summary)

106
111
112
   
Arūnas Gumuliauskas
Dar kartą Sąjūdžio veiklos klausimu
Dar kartą Sąjūdžio veiklos klausimu (Santrauka)
Once More on the Issue of Sąjūdis and its Activity (Summary)

113
124
125
   

Brigita Tranavičiūtė
Neformaliosios mados kilimo priežastys ir raida XX a. antroje pusėje Kaune
Neformaliosios mados kilimo priežastys ir raida XX a. antroje pusėje Kaune (Santrauka)
Informal Fashion in the Second Half of the 20th Century in Kaunas: Evolution and Development (Summary)


126
136
136
   
II. Regionas kultūroje ir literatūroje
     Region in Culture and Literature
139
   
Bronius Maskuliūnas
Lietuviškos raštijos pradžia: vieno šaltinio pėdsakais
Lietuviškos raštijos pradžia: vieno šaltinio pėdsakais (Santrauka)
The Beginning of Lithuanian Writing: on the Trail of one Source (Summary)
 
140
147
148
   
Vidmantas Mačiulskis
Lietuvininkų etninės choreografijos ir etninio bei kultūrinio tapatumo sąsajos
Lietuvininkų etninės choreografijos ir etninio bei kultūrinio tapatumo sąsajos (Santrauka)
The Relationship Between Ethnic Choreography and Ethnic and Cultural Identity in Prussian Lithuania (Summary)
 
149
163
164
   
Nerijus Brazauskas
Lietuvos partizanų vizualinė kūryba kaip totalitarizmo kritika
Lietuvos partizanų vizualinė kūryba kaip totalitarizmo kritika (Santrauka)
The Visual Creative Works of Lithuanian Partisans as a Critique of Totalitarianism (Summary)
 
166
187
188
   
Olena Dobrovolska
Pysanka as a Cultural Memory Storage
Pavadinimas Pysanka kaip kultūrinės atminties saugykla (Santrauka)
Pysanka as a Cultural Memory Storage (Summary)
 
190
195
196
   
Alīna Romanovska
The Image of Latgale in Latvian Literature of the Early 20th Century
Latgalos paveikslas XX a. pirmo dešimtmečio latvių literatūroje (Santrauka)
The Image of Latgale in Latvian Literature of the Early 20th Century (Summary)
 
197
203
204
   
Iveta Krylova
Экономические преступления и другие правонарушения женщин из маргинальных слоев в межреспубликанском контексте: по материалам Даугавпилсской городской прессы (1956–1962 гг.)
Moterų iš marginalinių visuomenės sluoksnių įvykdyti nusikaltimai: tarpregioninis kontekstas, remiantis 1956–1962 m. Daugpilio spauda (Santrauka)
Female Criminality: Economic Crimes and Other Offences Described in Daugavpils’ Newspapers (1956-1962 (Summary)205

212

213

   
III. Regionas kalboje
      Region in Language
215
   
Silvija Papaurėlytė
Provincija – pamatyti, išgirsti, pajausti
Provincija – pamatyti, išgirsti, pajausti (Santrauka)
Province – To See, To Hear, To Feel (Summary)

216
225
226
   
Anna Stafecka
Latvian Dialects: Perceptions and Prestige in Modern Society
Latvių kalbos dialektai: suvokimas ir prestižas šiuolaikinėje visuomenėje (Santrauka)
Latvian Dialects: Perceptions and Prestige in Modern Society (Summary)

228
237
238
   
Liene Markus-Narvila
Subdialects of Lower Kurzeme in the 21st Century: the Most Typical Phonetic and Morphological Features of the Bārta and Rucava Subdialects
Žemutinio Kuršo tarmės XXI amžiuje: būdingiausi Bartuvos ir Rucavos tarmių fonetiniai ir morfologiniai požymiai (Santrauka)
Subdialects of Lower Kurzeme in the 21st Century: the Most Typical Phonetic and Morphological Features of the Bārta and Rucava Subdialects (Summary)
 

239

254

255
   
Михаэла Колетник
Культурно-языковые элементы прекмурской идентичности
Pamūrio regiono tapatybės kultūriniai ir kalbiniai elementai (Santrauka)
Cultural and Linguistic Elements of Prekmurje Identity (Summary)
 
257
270
271
   
Genovaitė Kačiuškienė
Socialinių mokslų srities atstovų kalbos negerovės: Šiaulių universiteto atvejis
Socialinių mokslų srities atstovų kalbos negerovės: Šiaulių universiteto atvejis (Santrauka)
Errors in the Language of Social Science Representatives: The Case of Šiauliai University (Summary)

272
280
281
   
Informacija autoriams 283
Submission Guidelines 286
 Информация для авторов 289