2016, T. 23

TURINYS / CONTENTS

I. Tekstas: lingvistika ir poetika
    Text: Linguistics and Poetics
11
   
Milda Danytė
Analysing Multilingual Crime Fiction and its Translation: The Issue of Foreignisms
Multilingvistinių detektyvinių romanų ir jų vertimo analizė: svetimybių problema (Santrauka)
Analysing Multilingual Crime Fiction and its Translation: The Issue of Foreignisms (Summary)

12
24
25
   
Emilis Kasparas
Historical Alternatives for Lithuania in Algis Budrys’ Science Fiction Novel The Falling Torch
Istorinės alternatyvos Algio Budrio mokslinės fantastikos romane Krentantis deglas (Santrauka)
Historical Alternatives for Lithuania in Algis Budrys’ Science Fiction Novel The Falling Torch (Summary)

26
31
32
   
Svetlana Iļjina
The Analysis of Propositional Content of British and Latvian Newspaper Headlines in the Framework of Grice’s Cooperative Principle
Avantekstinė straipsnių antraščių angliškuose ir latviškuose laikraščiuose analizė taikant Grice’o bendradarbiavimo principą (Santrauka)
The Analysis of Propositional Content of British and Latvian Newspaper Headlines in the Framework of Grice’s Cooperative Principle (Summary)


33

39

40
   
Алина Логинова
Лексика с префиксом «раз-/рас-» в аспекте перевода на латышский язык (на материале романа Федорa Достоевского Преступление и наказание)
Žodžių su priešdėliais раз- / рас- vertimas į latvių kalbą (remiantis Fiodoro Dostojevskio romanu Nusikaltimas ir bausmė) (Santrauka)
Aspects of Translating Lexemes with Prefix раз-/рас- into Latvian (on the Basis of Fyodor Dostoevsky’s novel Crime and Punishment) (Summary)


41

47

47
   
Галина Сырица
Об ассоциативном фоне лексем в оригинале художественного текста и переводе
Apie asociatyvų leksemų foną originaliame ir verstame meniniame tekste (Santrauka)
About the Associative Background of Lexemes in an Original Literary Text and Translation (Summary)

49
57
57
   
Kęstutis Dambrauskas
Liepimo raiška LDK reformatų lietuviškuose raštuose
Liepimo raiška LDK reformatų lietuviškuose raštuose (Santrauka)
Imparative in the Writings of the Lithuanian Reformers of the Grand Duchy of Lithuania (Summary)

59
75
76
   
Silvija Papaurėlytė
Pasaulis pagal Joną Jablonskį
Pasaulis pagal Joną Jablonskį (Santrauka)
The World According to Jonas Jablonskis (Summary)

77
88
89
   
Dalia Gedzevičienė
Konceptualiosios metaforos viešajame kriminologiniame diskurse sovietmečiu ir dabar:
lyginamasis tyrimas
Konceptualiosios metaforos viešajame kriminologiniame diskurse sovietmečiu ir dabar:
lyginamasis tyrimas (Santrauka)
Conceptual Criminology Metaphors in Public Discourse during the Soviet Period and in Recent Years: Comparative Research (Summary)


90

106

107
   
Reda Toleikienė
Teatro metafora viešajame diskurse
Teatro metafora viešajame diskurse (Santrauka)
The Theatre Metaphor in Public Discourse (Summary)

108
117
118
   
Rasa Dobržinskienė
Televizijos reklamų teksto, vaizdo, garso sąveika ir jos simbolika
Televizijos reklamų teksto, vaizdo, garso sąveika ir jos simbolika (Santrauka)
Text, Image and Sound in TV Commercials: Interaction and Symbolism (Summary)

120
132
133
   
Vidas Valskys
Muzikos srities naujieji svetimžodžiai
Muzikos srities naujieji svetimžodžiai (Santrauka)
New Lexical Borrowings in Music (Summary)


134
147
148

   
Jolanta Vaskelienė
Naujadarai Viktorijos Daujotytės tekstuose
Naujadarai Viktorijos Daujotytės tekstuose (Santrauka)
Neologisms in Viktorija Daujotytė’s Texts (Summary)

149
168
169
   
Kazimieras Župerka
Dabartinės viešosios kalbėsenos stiliaus polinkiai
Dabartinės viešosios kalbėsenos stiliaus polinkiai (Santrauka)
Public Speaking Style Preferences (Summary)

171
183
184
   
II. Liga ir negalė kultūroje
     Illness and Disability in Culture
185
   
Monika Balikienė
Nužiūrėjimas: liga, kurios negydo gydytojai
Nužiūrėjimas: liga, kurios negydo gydytojai (Santrauka)
The Evil Eye: An Illness that Cannot be Treated by Doctors (Summary)

187
198
199
   
Vita Džekčioriūtė-Medeišienė
Išgąsčio samprata tradicinėje lietuvių kultūroje
Išgąsčio samprata tradicinėje lietuvių kultūroje (Santrauka)
The Concept of Fright in Lithuanian Culture (Summary)

201
208
209
   
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė
Komizmo raiška dabartiniuose lietuvių anekdotuose apie regos, klausos ir proto negalią
Komizmo raiška dabartiniuose lietuvių anekdotuose apie regos, klausos ir proto negalią (Santrauka)
Humor in Lithuanian jokes About Visual, Hearing and Mental Disabilities (Summary)

210
218
219
   
Edita Valiulienė
In the Grip of Fever: Analysis of Fever Metaphors in Lithuanian and English
Karštligės apimti: karštligės metaforų analizė lietuvių ir anglų kalbose (Santrauka)
In the Grip of Fever: Analysis of Fever Metaphors in Lithuanian and English (Summary)

220
230
231
   
Lina Abraitienė, Jurgita Astrauskienė, Miglė Urbonienė
Translation as a Means of Social Integration
Vertimas kaip priemonė, padedanti sumažinti socialinę atskirtį (Santrauka)
Translation as a Means of Social Integration (Summary)

232
241
241
   
Eglė Alosevičienė, Laura Niedzviegienė
Garsinio vaizdavimo raida Lietuvoje ir vokiškai kalbančiuose kraštuose
Garsinio vaizdavimo raida Lietuvoje ir vokiškai kalbančiuose kraštuose (Santrauka)
The Development of Audio Description in Lithuania and German-Speaking Countries (Summary)

243
255
256
   
Vytautas Gudonis
Neregio paveikslas Vladimiro Korolenkos apysakoje Aklasis muzikantas ir vaizduojamajame mene
Neregio paveikslas Vladimiro Korolenkos apysakoje Aklasis muzikantas ir vaizduojamajame mene (Santrauka)
The Image of a Blind in Vladimir Korolenko’s Story The Blind Musician and in Fine Arts (Summary)

257
272
272
   
Juldita Nagliuvienė
Ligos ir žaizdos diskursas Franz’o Kafka’os laiškuose bei dienoraščiuose
Ligos ir žaizdos diskursas Franz’o Kafka’os laiškuose bei dienoraščiuose (Santrauka)
Discourse on Illness and Wound in the Letters and Diaries of Franz Kafka (Summary)

274
289
290
   
Jūratė Sučylaitė
Šizofrenija sergančiųjų kalba
Šizofrenija sergančiųjų kalba (Santrauka)
Language of Patients with Schizophrenia (Summary)

292
306
307
   
Ilona Klanienė, Giedrė Kaktavičiūtė
Vaikų, kurių tėvai serga nepagydomomis ligomis, socializacijos pokyčiai
Vaikų, kurių tėvai serga nepagydomomis ligomis, socializacijos pokyčiai (Santrauka)
Changes in the Socialization Process of Children Who Have Terminally Ill Parents (Summary)

308
321
322
   
Informacija autoriams 323
Submission Guidelines 326
Информация для авторов 329