2016, Nr. 26(1)

 

TURINYS • CONTENTS  
   
Daiva Bukantaitė, Reda Kizaitė
DĖSTYTOJŲ ĮSITRAUKIMAS Į MUZIKOS PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOKYBĖS TOBULINIMĄ
TEACHER INVOLVEMENT IN THE QUALITY IMPROVEMENT OF THE STUDY PROGRAMME MUSIC PEDAGOGY (Summary)
5
   
Jūratė Česnavičienė, Emilija Urnėžienė
MOKYTOJŲ KOLEGIALAUS BENDRADARBIAVIMO YPATUMAI SIEKIANT PROFESINIO TOBULĖJIMO
THE PECULIARITIES OF TEACHER COLLEGIAL COLLABORATION IN PURSUIT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT (Summary)
15
   
Regina Ivoškuvienė, Nijolė Bražienė, Lina Lukšienė
MOKINIŲ, TURINČIŲ KALBOS SUTRIKIMŲ, MOKYKLINIS NERIMAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI
SCHOOL ANXIETY IN STUDENTS WITH SPEECH DISORDERS AND STRATEGIES FOR OVERCOMING IT (Summary)
25
   
Vilhelmina Lukavičienė, Skaistė Kovienė
PRAKTIKOS DALYVIŲ BENDRADARBIAVIMO GALIMYBIŲ ANALIZĖ SIEKIANT KOKYBIŠKOS PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS: KOKYBĖS DIENŲ ŠIAULIŲ UNIVERSITETE ATVEJIS
ANALYSIS OF COOPERATION OPPORTUNITIES BETWEEN TEACHING PRACTICE PARTICIPANTS IN PURSUIT OF TEACHING PRACTICE QUALITY: QUALITY DAYS AT ŠIAULIAI UNIVERSITY (Summary)
42
   
Jūlija Maslova
DEVELOPMENT OF COPING STRATEGIES OF ADOLESCENTS IN THE PEDAGOGICAL PROCESS
DEVELOPMENT OF COPING STRATEGIES OF ADOLESCENTS IN THE PEDAGOGICAL PROCESS (Summary)
54
   
Ilma Neimane
TEACHER TRAINING IN LATVIA IN THE 21st CENTURY
TEACHER TRAINING IN LATVIA IN THE 21st CENTURY (Summary)
70
   
Viktorija Sičiūnienė, Daiva Grakauskaitė-Karkockienė, Erika Strolienė
DIVERGENTINIO MĄSTYMO UGDYMAS PER MATEMATIKOS PAMOKAS
DIVERGENT THINKING AND ITS DEVELOPMENT IN MATHEMATICS CLASSES (Summary)
77
   
Birutė Šilėnienė, Nijolė Pakėnė
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ PASITENKINIMAS DARBU IR SĖKMĖS SIEKIS
PRESCHOOL TEACHERS: JOB SATISFACTION AND SUCCESS (Summary)
94
   
Asta Širiakovienė, Renata Bilbokaitė, Greta Rašimaitė
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMĄ MUZIEJINE EDUKACIJA
PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS THE DEVELOPMENT OF STUDENTS CREATIVITY IN THE MUSEUM ENVIRONMENT (Summary)
110
   
Reikalavimai mokslo darbų žurnalui ,,Mokytojų ugdymas“ teikiamiems rankraščiams
119

The Academic Requirements of the Journal “Teachers Education” for Submitted Manuscripts

122