2015, Nr. 25(2)

TURINYS • CONTENTS  
   

Nijolė Bražienė, Loreta Sinkevičiūtė
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS MOKINIŲ UGDYMO(SI) KONTEKSTE: PEDAGOGŲ NUOMONĖ
PUBLIC LIBRARY SERVICES IN THE CONTEXT OF STUDENT SELF-/EDUCATION:TEACHERS OPINION (Summary)

5
   
Dace Brizga
IMPORTANCE OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR SUPPORT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IMPORTANCE OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR SUPPORT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Summary)
15
   
Georgiy Grinberg, Lyubov Ivkina, Nikolay Pak
PROFESIONAL TRAINING OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS UNDER THE CONDITIONS OF ACADEMIC INTEGRATION
PROFESIONAL TRAINING OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS UNDER THE CONDITIONS OF ACADEMIC INTEGRATION (Summary)
23
   

 Regina Ivoškuvienė, Joana Tėvelytė
LIPDYMO IŠ MOLIO VEIKSMINGUMAS UGDANT IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEIŠSIVYSČIUSIĄ KALBĄ
EFFECTIVENESS OF CLAY MODELLING FOR PRESCHOOL CHILDREN WHO HAVE SPEECH AND LANGUAGE DELAYS (Summary)

31
   
Evelina Radikienė, Laimutė Bobrova, Arūnas Grabauskas
APGAULĖS REIŠKINIO PAPLITIMO SPORTE ĮŽVALGOS: STUDENTŲ POŽIŪRIO VERTINIMAS
INSIGHTS INTO CHEATING IN SPORTS: STUDENTS ATTITUDE TOWARDS THE PHENOMENON (Summary)
41
   
Jurgita Smilgienė, Eglė Matienė, Ramona Žiauberytė
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ NUOMONĖ APIE MOKYMĄ(SI) IR JO REIKŠMĘ
PRESCHOOL TEACHERS OPINION ABOUT COMPETENCE DEVELOPMENT (Summary)
58
   
Irena Stonkuvienė
SIMBOLIAI KAIP MOKYKLOS KULTŪROS DALIS
SYMBOLS AS PART OF SCHOOL CULTURE (Summary)
70
   
Goda Stonkuvienė, Gintara Ilginienė, Vilhelmina Lukavičienė
TĖVŲ, KAIP SOCIALINIŲ PARTNERIŲ IR BENDRUOMENĖS NARIŲ, VAIDMENYS IR JŲ RAIŠKA IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE
THE ROLE OF PARENTS: A SOCIAL PARTNER OF A PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTION AND COMMUNITY MEMBER (Summary)
82
   
Inesa Vietienė
TĖVŲ IŠGYVENIMAI VAIKUI PRADĖJUS LANKYTI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGĄ
THE FEELINGS THAT PARENTS EXPERIENCE WHEN THEIR CHILD STARTS PRESCHOOL EDUCATION (Summary)
97
   

Reikalavimai mokslo darbų žurnalui ,,Mokytojų ugdymas“ teikiamiems rankraščiams


The Academic Requirements of the Journal “Teachers Education” for Submitted Manuscripts

109


112