2015, T. 22

TURINYS / CONTENTS

I. Šventieji ir nelabieji lietuvių literatūroje ir tautosakoje
    Saints and Demons in Lithuanian Literature and Folklore
13
   
Jurga Sadauskienė
Šventumo ir nuodėmės refleksijos XIX a. – XX a. pradžios lietuvių dainose
Šventumo ir nuodėmės refleksijos XIX a. – XX a. pradžios lietuvių dainose (Santrauka)
Sanctity and Sinfulness Reflected in Lithuanian Songs of the 19th - Beginning of the 20th Century (Summary)

14
28
28

   
Ilona Čiužauskaitė
„Šėtoniška" jausmų galia Vaižganto „Nebylyje": nuo nusikaltimo iki atgailos
„Šėtoniška" jausmų galia Vaižganto „Nebylyje": nuo nusikaltimo iki atgailos (Santrauka)
Powerful Satanic Feelings in "Nebylys" (Dumb) of Vaižgantas: from Crime to Repentance (Summary)
30
36
37
   
Ugnė Morkūnaitė
Dialogas su Biblija Liūnės Sutemos ir Birutės Pūkelevičiūtės poezijoje: drąsi egzistencinės vilties paieška
Dialogas su Biblija Liūnės Sutemos ir Birutės Pūkelevičiūtės poezijoje: drąsi egzistencinės vilties paieška (Santrauka)
Dialogue with the Bible in the Poetry of Liūnė Sutema and Birutė Pūkelevičiūtė:
Courageous Search for Existential Hope (Summary)
38
48
49
   
Loreta Žvironaitė
Velnias Martyno Vainilaičio eiliuotose pasakose
Velnias Martyno Vainilaičio eiliuotose pasakose (Santrauka)
The Devil in the Rhymed Fairy Tales of Martynas Vainilaitis (Summary)
50
63
64
   
Dalia Jakaitė
Šventieji pagal panašumą į Dievą Leonardo Gutausko poezijoje
Šventieji pagal panašumą į Dievą Leonardo Gutausko poezijoje (Santrauka)
Saints Similar to God in Leonardas Gutauskas' Poetry (Summary)
65
83
83
   
Aldona Šiaulienė
Šiuolaikinė vaikų literatūra: neigiamo personažo populiarumas vaikų skaitybos kontekste
Šiuolaikinės vaikų literatūra: neigiamo personažo populiarumas vaikų skaitybos kontekste (Santrauka)
Negative Character's Popularity in Contemporary Children's Literature in the Context of Children Readership (Summary)
85
93
94
   
II. Šventieji ir nelabieji užsienio literatūroje
     Saints and Demons in Foreign Literature
 
   
Deimantė Veličkienė
Tarp gerojo ir blogojo angelo: religiniai įvaizdžiai Williamo Shakespeare'o sonetuose ir jų vertimuose į lietuvių kalbą
Tarp gerojo ir blogojo angelo: religiniai įvaizdžiai Williamo Shakespeare'o sonetuose ir jų vertimuose į lietuvių kalbą (Santrauka)
Between the Good and Bad Angel: Religious Images in William Shakespeare's Sonnets and Translation into Lithuanian (Summary)

96
104
105

   
Genovaitė Dručkutė
Istorinis asmuo ir literatūros personažas Prospero Mérimée novelėje „Skaistyklos vėlės"
Istorinis asmuo ir literatūros personažas Prospero Mérimée novelėje „Skaistyklos vėlės" (Santrauka)
A Historical Figure and a Fictional Character in Prosper Mérimée's Novella "Souls in Purgatory" (Summary)
106
111
112
   
Vyda Bajarūnienė
Антон Чехов и христианская культура: семиотика соблазна и искушения
Antonas Čechovas ir krikščioniškoji kultūra: gundymo semiotika (Santrauka)
Anton Chekhov and Christian Culture: a Semiotics of Seduction (Summary)
113
120
121
   

Monika Pokorska-Iwaniuk
Sakralumo netekę šventieji Marijos Joanos Wielopolskos kūrinyje „Šventasis Smaragdas – kankinys ir išpažinėjas"
Sakralumo netekę šventieji Marijos Joanos Wielopolskos kūrinyje „Šventasis Smaragdas – kankinys ir išpažinėjas" (Santrauka)
Saints Deprived of Holiness in Maria Jehanne Countess Wielopolska's "Saint Smaragdus, Martyr and Confessor" (Summary)

122
129
129

 

 

Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
Vieno šventumo istorija (Enricos von Handel-Mazzetti Ritos laiškai). Žanro ir intertekstų problemos
Vieno šventumo istorija (Enricos von Handel-Mazzetti Ritos laiškai). Žanro ir intertekstų problemos (Santrauka)
The Story of One Sacredness (Enrica von Handel-Mazzetti's Rita's Letters). Problems of Genre and Inter-texts (Summary)

131
138
139

 

 

Vytautas Bikulčius
Nelabojo pavidalai Georges'o Bernanoso romane Po Šėtono saule
Nelabojo pavidalai Georges'o Bernanoso romane Po Šėtono saule (Santrauka)
The Guises of Satan in the novel Under Satan's Sun (Sous le soleil de Satan) by Georges Bernanos (Summary)

140
147
148

 

 

Algis Kalėda
Metafizinėje erdvėje: Czesławo Miłoszo demonai ir angelai
Metafizinėje erdvėje: Czesławo Miłoszo demonai ir angelai (Santrauka)
In Metaphysical Space: Demons and Angels of Czesław Miłosz (Summary)

149
159
160

 

 

III. Šventieji ir nelabieji kalboje, muzikoje ir sociume
      Saints and Demons in Language, Music and Socium

 

 

 
Kęstutis Dambrauskas
Konceptualiosios DIEVO metaforos 1598 m. Merkelio Petkevičiaus Katekizme
Konceptualiosios DIEVO metaforos 1598 m. Merkelio Petkevičiaus Katekizme (Santrauka)
Conceptual Metaphors for GOD in Merkelis Petkevičius' Catechism (1598) (Summary)
162
175
176
   
Bronius Maskuliūnas, Džiuljeta Maskuliūnienė
Kas yra šventa Saliamono Mozerkos Slavočinskio giesmyne
Kas yra šventa Saliamono Mozerkos Slavočinskio giesmyne (Santrauka)
What is holy in Saliamonas Mozerka Slavočinskis' Hymnal (Summary)
177
190
191
   
Silvija Papaurėlytė
Velnias kaip pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Velnias kaip pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (Santrauka)
The Devil as the Starting Point of World Categorization in Lithuanian World View (Summary)
193
204
205
   
Jolanta Vaskelienė
Romualdo Granausko „Šv. Paulina": tekstas ir kontekstas
Romualdo Granausko „Šv. Paulina": tekstas ir kontekstas (Santrauka)
The Short Story "St. Paulina" of Romualdas Granauskas: Text and Context (Summary)
207
223
223
   
Virginija Apanavičienė
Šventųjų vardai akademinėje muzikoje
Šventųjų vardai akademinėje muzikoje (Santrauka)
The Names of Saints in Academic Music (Summary)
225
235
236
   
Danutė Kalavinskaitė
Šventumas ir nelabumas: muzikoje ir per muziką
Šventumas ir nelabumas: muzikoje ir per muziką (Santrauka)
Sanctity and Devilry: In Music and Through Music (Summary)
237
248
249
   
Kęstutis Šerpetis
Autoemancipacinė dievybės memo fraktalizacija postsekuliarizacijos amžiuje
Autoemancipacinė dievybės memo fraktalizacija postsekuliarizacijos amžiuje (Santrauka)
Self-emancipative Fractalization of a Divinity Meme in the Post-secular Age (Summary)
251
268
268
   
Monika Balikienė, Vytautas Navickas
Energetinis vampyras – energijos krizės laikų nelabasis
Energetinis vampyras – energijos krizės laikų nelabasis (Santrauka)
An Energy Vampire: An Evildoer of Energy Crisis Times (Summary)
270
281
282
   
Informacija autoriams
Submission Guidelines
Информация для авторов
283
286
289