2014, Nr. 12

 

TURINYS/ CONTENT

 

Įvadinis žodis / Foreword (Virginija Šidlauskienė) 4
   
Irmina Matonytė
Lyčių demokratija Lietuvoje: ES direktyvos 2004/113/eb perkėlimo į nacionalinę teisę atvejo analizė
Gender Democracy in Lithuania: Case Study of the Transposition of EC Directive 2004/113/EB

 

6
21

   
Anne Pépin, Jeanne Collin, Maria Teresa Pontois, Eileen Drew, Claire Marshall, Virginija Šidlauskienė, Gintautas Jazdauskas, Anke Lipinsky, Andrea Löther, Maria Schäfer.
How Do Universities and Research Institutions in the European Union Foster Gender Equality?
Kaip universitetai ir mokslo institucijos Europos sąjungoje skatina lyčių lygybę?

 

23
39

   
Dr. Kipsoi Emmy
Engendering Universities in Kenya: Experiences, Challenges and Strategies
Lyčių lygybės skatinimas Kenijos universitetuose: patirtis, iššūkiai ir strategijos

40
45

   
Lijana Stundžė
Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija: mokslo leidinio „Lyčių studijos ir tyrimai“ atvejo analizė
Formal Science Communication in Gender Studies: Case Study of the Academic Journal Gender Studies and Research
46
55
   
Aurelija Novelskaitė, Laura Markūnaitė
Terminas ambicija socialiniuose moksluose: kontekstinės formos, apibrėžimai ir lytis
The Term Ambition in Social Sciences: Contextual Forms, Definitions and Gender
59
69
   
Prof. Dr. Virginija Šidlauskienė, Dr. Rasa Pocevičienė
Pažeidžiamos moterų grupės padėtis užimtumo srityje
Status of Vulnerable Women Groups in the Employment Area
72
104
   
Aurelija Burinskienė
Gender Aspects and E-commerce: a Review of Literature
Lyčių ypatumai ir e-komercija: literatūros apžvalga
106
117
   
Anelė Vosyliūtė, Reda Baranauskienė
Protiškai neįgalių asmenų erdvė
The Spaces for the Mentally Disabled
119
125
   

Apgintų disertacijų apžvalga / Overview of Defended Dissertations
127
   
Eglė Krinickienė
Disertacija „Lyčių aspekto poveikio ekonominei politikai vertinimas: Lietuvos atvejis“
Assessment of the Impact of Gender on Economic Policy: the Lithuanian Case
127
128
   
Apie autorius
About authors
131
   
Leidinyje „Lyčių studijos ir tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 135
   
Requirements for Research Papers Published in Journal “Gender Studies And Research 138