2012, Nr. 3(36)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Edukologija / Education  
   
Tadas Gulbinas
Profesinės mokyklos merginų neformalųjį fizinį aktyvumą lemiantys veiksniai
Factors Determining Informal Physical Activeness of Vocational School Girls

8
12
   
Darius Masiliauskas
Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių savęs pažinimo įgūdžių raiška
Expression of Skills of Self-cognition in Teenagers Going and not Going in for Sports

13
16
   
Audronė Petkevičienė, Jurgita Smilgienė
Lietuvos šiuolaikinių šeimų, besilaukiančių vaiko, požiūris į kūdikio sutikimo kultūrą
The Attitude of Contemporary Lithuanian Child-expecting Families Towards the Culture of Meeting a Baby
18
23
   
Vadyba / Management  
   
Roma Kaupaitė, Asta Širiakovienė, Ingrida Donielienė
Technologinio ugdymo organizavimas Šiaulių miesto neformaliojo ugdymo įstaigose: atvejo analizė
Organization of Technological Education in Šiauliai City Non-formal Education Institutions: Case Study
25
30
   
Arnas Slotkus, Dalia Čikotienė
Žmogiškojo veiksnio įtakos dviračių surinkimo proceso kokybei tyrimas
Research on Impact of Human Factor on Quality of Process of Bicycle Assembly

32
35
   
Jolita Vveinhardt, Jolita Gresiūtė
Neverbalinės komunikacijos vaidmuo darbuotojų ir klientų santykiuose
Role of Non-verbal Communication in Employee Customer Relationship

37
45
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIE SCIENCES  
   
Reda Baranauskienė, Laura Pociūtė
Challenges of Humour Translation in Fiction
Iššūkiai verčiant meninių tekstų humorą
48
52
   
Benas Jankauskas, Bronius Maskuliūnas
Mikalojaus Daukšos Postilės marginalijos
Marginalia in Mikalojus Daukša’s Postilla

54
59
   
Eva Migašová
La cyberpolitique et ses manifestations en Russie
The Cyberpolitics and its Manifestations in Russia

60
65
   
Ina Poškuvienė
Pasakotojo vaidmuo ir jo kalbos funkcijos Romualdo Granausko romane „Rūkas virš slėnių“
The Narrator’s Role and his Language Functions in Novel “Rūkas virš slėnių” by Romualdas Granauskas
66
70
   
Tadas Rudys
Tikinčiųjų bendruomenės dvasingumo ugdymas per Avinėlio užtarėjų sąjūdžio užtarimo maldos sklaidą
Developing Spirituality of Believers’ Community Through Dispersion of Intercession Prayers of Movement of Intercessors of the Lamb
72

77
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Aplinkos inžinerija / Environmental Engineering  
   
Greta Karavackaitė, Robertas Klimas
Autotransporto taršos poveikio įvertinimas Gegužių gatvės aplinkoje
Environmental Impact of Motor Vehicle Pollution in Gegužių Street

80
85
   
Aušra Sadauskaitė
Kietųjų dalelių koncentracijos tyrimas Tauragės miesto ore
Research on Concentrations of Particulate Matter in Air of Tauragė Town

87
90
   
Sergejus Tretjakovas
Bendro ozono kiekio nustatymas automatizuota matavimo sistema
Estimation of Total Ozone with Automated Measurement System

92
97
   
Elektros inžinerija / Electrical Engineering  
   
Nerijus Šulčius, Dainius Raudys
Elektromechaninių vykdymo sistemų adaptyviųjų valdymo metodų tyrimas
Analysis of Adaptive Control Methods of Electromechanical Servo Systems

99
103
   
Informatikos inžinerija / Computer Engineering  
   
Denas Pavlavičius, Sigita Turskienė
Žiniatinklio paslaugų naudojimo mobiliuose įrenginiuose charakteristikų tyrimas
Research on Peculiarities of use of Web Services on Mobile Devices

105
109
   
Vykintas Jocys, Simona Ramanauskaitė, Marijus Bernotas
Reklaminių skydelių naudojimo pasauliniame žiniatinklyje tyrimas
Research on Banner Usage on the Internet
110
115
   
Lukas Radvilavičius, Jūratė Talmontienė
Antivirusinių programų failinės sistemos stebėjimo realiu laiku metodų tyrimas
Research on File System Real-time Tracking Methods used by Antivirus Software
116
121
   
Donatas Tamašauskas, Tomas Bersėnas, Sigita Turskienė
Duomenų gavybos technologijos nuotolinių studijų kursų duomenų bazės analizei
Data Mining Technologies for Analysis of Databases for Distance Courses
123
127
   
Donatas Veikutis, Simona Ramanauskaitė
Paieškos sistemų optimizavimo metodų analizė
Analysis of Methods for Search Engine Optimization
128
132
   
Mechaninė inžinerija / Mechanical Engineering  
   
Vojtěch Kumbár, Petr Dostál, Jiří Čupera, Artūras Sabaliauskas
Kinematic Viscosity of Four-stroke Engine Oils
Keturtakčių variklių alyvos kinematinė klampa
134
139
   
Statybos inžinerija / Civil Engineering  
   
Mantas Tankūnas, Vytautas Urbonas, Ipolitas Židonis
Sijų stiprumo statmename pjūvyje apskaičiavimas pagal kreivinę euronormų gniuždomo betono įtempių diagramą
Calculation of Strength at Cross-sections of Beams According to the Euronorm Curvilinear Concrete Stress Diagram
140

148
   
BIOMEDICINOS MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES  
   
Biologija / Biology  
   
Monika Jurgita Brazaitė, Algirdas Dumčius
Naminės pelėdos (Strix aluco L.) mitybos tyrimai Šilutės rajone
Investigations on Tawny Owl (Strix aluco L.) Diet in Šilutė Region
150
154
   
Botanika / Botany  
   
Almeda Šinušaitė, Laura Veriankaitė
Meteorologinių parametrų įtaka alksnių, beržų ir dilgėlių žiedadulkių koncentracijai 2005–2011 m. Vilniaus mieste
Effect of Meteorological Parameters on Alder, Birch and Nettle Airborne Pollen Concentrations in 2005-2011 in Vilnius
156

162
   
Viktorija Songailaitė, Laura Veriankaitė
Meteorologinių parametrų įtaka beržų, lazdynų ir kiečių žiedadulkių sklaidai 2004–2011 metais Šiaulių mieste
Effect of Meteorological Parameters on Birch, Hazel and Mugwort Airborne Pollen Concentrations in 2004 2011 in Šiauliai
163

170
   
GAMTOS MOKSLAI / NATURAL SCIENCES  
   
Matematika / Mathematics  
   
Ineta Tučiūtė, Marijus Vaičiulis
Trupmeninio Brauno judesio agregavimas
Aggregation of the Fractional Brownian Motion

174
177
   
Apžvalginiai / Review  
   
Liubov Kotova
Socialinio darbo paslaugų privatizavimo kryptys Lietuvoje: ekspertų požiūris ir vertinimai
Directions of Privatization of Social Work Services in Lithuania: Expert Attitude and Assessment

180
188
   
Nijolė Petrylienė, Jurgita Smilgienė
Skatinimas – tinkamas veiksnys ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio kultūrai ugdyti šeimose
Stimulation – an Important Factor in Development of Appropriate Behavioural Culture of Children in Families Raising Pre-School Children
190
194
   
Apie autorius / Information about the authors 195
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 197
   
Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors 199