2012, Nr. 1(34)

T U R I N Y S / C O N T E N T S

SOCIALINIAI MOKSLAI  / SOCIAL SCIENCES

   
Edukologija / Education  
   
Nijolė Bražienė
Eglės Prėskienienės (1932–2011) skaitymo vadovėliai II–III klasių trimetės pradinės mokyklos mokiniams
Reading Texbooks by E. Prėskienienė (1932-2011) for 2nd/3rd Formers in A 3-year Primary School
8
18
Liudmila Korozhneva
Profession “Social Pedagogue”: Research on Students’ Motives for Choosing tt
Socialinio pedagogo profesija: studentų motyvų ją pasirinkti tyrimas

21
25
Eva Králová, Lubomír Král
Class Climate and Cultural Identy of a Child During Transition to Middle School
Atmosfera klasėje ir vaiko kultūrinė tapatybė jam pereinant į vidurinę mokyklą

26
31
Stanislovas Norkus, Valdemaras Mitkus
Miego, kaip esminio didelio meistriškumo krepšininkų regeneracijosveiksnio, išnaudojimo parengiamajame laikotarpyje ypatumai
Peculiarities of Taking Full Advantage of Sleep, Which is a Major Factor of Regeneration of Highly Skilled Basketball Players, in Preparatory Period
32

37
Rasa Reizgevičienė, Marius Reizgevičius
WIL metodika: teorija ir praktika
WIl Method Application: Theory and Practise

38
43
Vilma Simokaitienė
Mokinių aktyvinimas ankstyvojo anglų kalbos ugdymo pamokose: teorinė ir praktinė refleksija
Students’ Activation in Early English Teaching Lessons: Theoretical And Practical Reflection

44
50
Orinta Šalkuvienė
Homogeninių klasių išaiškinimas pasiekimų testais
Clarification of Homogeneous Classes by Achievement Tests
52
61
Orinta Šalkuvienė
Virtualiųjų mokymo(si) objektų taikymo IV–V klasėse ugdant aritmetikos veiksmų atlikimo gebėjimus empirinis tyrimas
Empirical Research on Application of Virtual Teaching and Learning Objects in forms 4 And 5 for Developing of Abilities to Perform Arithmetic Operations

63
70
Kęstutis Trakšelys
Neformalųjį suaugusiųjų švietimą lemiantys veiksniai
Determinants of Non-formal adult Education

72
76
Agnė Ulytė, Regina Ivoškuvienė
Profesijos ir galimų balso sutrikimų sąsajos
Relations Between Occupation and Possible Voice Disorders

77
84
Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė
Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacinės ypatybės Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose magistrantų patirties kontekste
Educational Aspects of Development of Intercultural Competence at Higher Education Institutions in Lithuania and Foreign Countries in the Context of Master Students Experience
86

93
   
Vadyba / Management  
   
Darius Gerulaitis, Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė, Modestas Grigaliūnas
Strateginio planavimo ir universiteto valdymo kryptys: universiteto socialinių partnerių ir akademinės bendruomenės sutelktos grupės tyrimo rezultatai
Trends of Strategic Planning and University Government: Results of Research on Focus Group of University’s Social Partners and Academic Community

94

99
Justina Šaučiūnaitė, Aušra Kazlauskienė
Laisvųjų mokytojų veiklos, kaip papildomos švietimo paslaugos, vertinimas
Assessment of Tutor Activity as Additional Service of Education
101

108
Jolita Vveinhardt, Agnė Bartašiūnaitė
Organizacinės kultūros skirtumų prekybos įmonės padaliniuose analizė
Analysis of Differences of Organizational Culture in Departments of Trade Company
110
119
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI  /  HUMANITIES SCIENCES  
   
Laura Arnotaitė, Džiuljeta Maskuliūnienė
Skaitymo skatinimo ir vaikų knygos populiarinimo strategijos Lietuvos bibliotekose
Strategies for Reading Promotion and Popularization of Children Books in Lithuanian Libraries
122

129
Inga Benetienė, Jurgita Paužuolienė
Aukštosios mokyklos akademinės etikos principų ir vertybių analizė
Analysis of Ethical Principles and Values of Higher Education Establishment
131
137
Danguolė Bardauskaitė
Jungtinių Amerikos Valstijų įtaka Egipto demokratizacijai Arabų pavasario kontekste
Influence of the United States of America on Egypt’s Democratization in Context of Arab Spring
138
143
Nijolė Bražienė
Docentės Eglės Prėskienienės literatūrinių recenzijų įvairovė – prielaida žanrinei teorijai plėtoti
Diversity of Literary Reviews vy Assoc. Prof. Eglė Prėskienienė: Precondition for Development of Genre Theory
145
150
Nijolė Bražienė, Irena Ramaneckienė
Docentės Eglės Prėskienienės pedagoginių-metodinių publikacijų klasifikacija autorystės variantiškumo aspektais
Classification of Pedagogical-methodological Publications by Assoc. Prof. Eglė Prėskienienė in Terms of Variability of Authorship
152

159
Ieva Lukošiūtė
Kultūriniai stereotipai lietuvių pasakojamuose anekdotuose: žydas, čigonas, vokietis
Cultural Stereotypes in Jokes that Lithuanians Tell: Jews, Gipsies, Germans

160
166
Jolita Vveinhardt, Evelina Gulbovaitė
Asmeninių ir organizacijos vertybių kongruencija: dialogo paieškos
Congruence Between Personal and Organizational Values: Search for Dialogue
167
172
   

 TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES

 
Aplinkos inžinerija / Environmental Engineering  
   
Erika Brinkytė
P. Višinskio ir stoties gatvių sankirtos (Šiauliai) skvero rekonstrukcijos koncepcija kaip miesto įvaizdžio formavimo alternatyva
Concept of Reconstruction of Square at Intersection of P. Višinskio and Stoties Streets (in Šiauliai City) as an Alternative Way of City Image Formation
176

180
Vaiva Kazanavičiūtė, Jūratė Aleinikovienė
Organinės anglies kaupimosi procesų Lietuvos miškų ekosistemose prognozavimo modelio pritaikymas
Adaptation of Model of Prognostication of Organic Carbon Sequestration Processes to Lithuanian Forest Ecosystems
182

188
   
Elektronika / Elektronic  
   
Arnas Papšys, Gintautas Daunys
The Recognition of Stairs Without Railings by a Mobile Robot Moving Inside a Building According to Step Attributes
Mobilaus roboto, judančio pastato viduje, beturėklinių laiptų atpažinimas pagal pakopos požymius
189

191
   
Mechanika / Mechanic  
   
Laimutis Brunius, Ričardas Viktoras Ulozas
Geometrinio slydimo tarp rolamaito tipo mechanizmų elementų eksperimentiniai tyrimai
Experimental Research on Geometrical Sliding Between Elements of Rolamite Type Mechanisms
193

196
   
Medžiagų inžinerija / Materials Engineering  
   
Kazys Kazanavičius, Vaclovas Tričys
Peculiarities of Evaluating of Leather Softness
Odos minkštumo įvertinimo ypatumai

197
200
   
Statybos inžinerija / Civil Engineering  
   
Marius Reizgevičius, Rasa Reizgevičienė
Keturių dimensijų modelio efektyvumo vertinimo teorinis aspektas
Evaluation of Efficiency of 4D Model: Theoretical Aspect
202
206
   
BIOMEDICINOS  MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES  
   
Jurgita Rutkienė, Laura Straubergaitė, Jurgita Baranauskienė, Agnė Savenkovienė
Jojimo terapijos poveikis autizmu sergančio vaiko psichomotorinės raidos kaitai
Effect of Riding Therapy on Change in Psychomotor Development of Autistic Children
210
216
   

Apie autorius/ Information about the authors

218
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“
Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors
220
222