2011, Nr. 4(33)

TURINYS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Edukologija / Education  
   
Ramunė Burškaitienė
Ugdomosios aplinkos tradicinėje lietuvos ikimokyklinėje įstaigoje: ekspertinis vertinimas
Educational Environments in Traditional Preschool of Lithuania: Expert Estimation
6
11
Jūratė Daugėlienė
Aktyvaus mokymo(si) metodų taikymas tobulinant muzikos pedagogikos studijas universitete: veiklos tyrimo rezultatai
Integration of Active Teaching/learning Methods into Music Pedagogy Studies at University: Results of Qualitative Research
13
19
Giedrė Gabnytė
Edukacinių pokyčių vaikų muzikos mokykloje galimybės laisvojo ugdymo paradigmos kontekste
Possibilities for Educational Changes in Children’s Music School in Context of Education Based on Liberal Paradigm
21
28
Lina  Garšvė
Skirtingų kultūrų vaikų adaptavimas klasėje: tarpkultūrinis suvokimas hermeneutiniu požiūriu
Empowering Pupils of Different cultures in Classroom: Intercultural Understanding in Hermeneutic Point of View
29
33
Eugenija Karbočienė, Danguolė Razmaitė, Lauras Grajauskas
Įvairių sporto šakų jaunųjų sportininkų bendrojo fizinio parengtumo ypatumai
Peculiarities of General Physical Fitness of Young Sportsmen in Different Kinds of Sports
34
38
Asta Kriščiūnaitė, Diana Strakšienė, Jūratė Deveikytė
Mokinių pasiekimų vertinimo muzikos mokykloje ypatumai
Peculiarities of Assessment of Students’ Progress and Attainments at Music School
40
45
Daina Balčiūnienė, Angelija Mačiukaitė
Vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių gamtamokslinio išsilavinimo tyrimas (žinduolių pažinimo pagrindu)
Research into Natural Science Education of Students With Mild Learning Difficulties (Based on the Knowledge of Mammals)
47
53
Reda Ponelienė
Vaikas – reklamos auka ar vartotojiškos kultūros produktas: teorinio diskurso konceptualizavimas
A Child – a Victim of Advertising or a Product of Consumer Culture: Conceptualisation of Theoretical Discourse
55
58
Marius Puščius, Vilma Navickienė
Specifinės kvėpavimo pratimų programos poveikis 5–6 m. vaikams, sergantiems kvėpavimo takų ligomis
Influence of Specific Breathing Exercises Program on 5-6 Year Old Children with Airway Diseases
59
63
Agnė Saylik
Trečios klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimai ir jų priklausomybė nuo mokinių mokymosi motyvacijos
Creative Writing Skills of 3rd Grade Pupils and Dependence of These on Learning Motivation
65
71
   
Ekonomika / Economy  
   
Simona Raziulytė
Darbo užmokesčio ir jį lemiančių veiksnių analizė Lietuvos pavyzdžiu
Analysis of Wage and its Determinants: the Case of Lithuania

73
79
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES SCIENCES  
   
Tadas Rudys
Naujieji bažnytiniai judėjimai: Avinėlio užtarėjų bendruomenė Lietuvoje
New Church Movements: the Intercessors of the Lamb in Lithuania

82
87
Jolita Vveinhardt
Žinių vadybos kryptingumas visuomenės transformacijų kontekste
Singleness of Knowledge Management in Context of Society Transformations

89
99
   
TECHNOLOGIJOS  MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES
 
   
Aplinkos inžinerija / Environmental Engineering  
   
Alina Grigorjeva
Šiaulių Pramonės gatvės aplinkos būklės vertinimas
Environmental Changes in Pramonės Street in Šiauliai City

102
106
   
Informatika / Informatics  
   
Agnė Dzidolikaitė, Julius Žilinskas
Daugiamačių duomenų vizualizavimas trimatėje erdvėje naudojant 3D priemones
Visualization of Multidimensional Data in Three‑dimensional Space Using 3D Technologies
108
113
Nerijus Galiauskas, Julius Žilinskas
Kvadratinio programavimo uždaviniai
Quadratic Programming Problems

115
118
Aleksandr Igumenov, Julius Žilinskas
Power Consumption Optimization with Parallel Computing
Elektros sąnaudų optimizavimas lygiagrečiuose skaičiavimuose.

119
122
Saulius Kazilionis, Egidijus Paliulis
Lietuvių kalbos žodžio dalių analizės algoritmas
Algorithm for Analysis of Parts of Lithuanian Word

123
129
Ingrida Orvidaitė, Marijus Bernotas
Rikiavimo algoritmų tyrimas
Analysis of Sorting Algorithms

130
137
Loreta Savulionienė, Leonidas Sakalauskas
Stochastinis dažnų posekių paieškos algoritmas
Stochastic Algorithm for Mining Frequent Subsequences

138
145
Asta Slotkienė, Simona Ramanauskaitė
Skaitmeninių pėdsakų palikimo masto internete aspektai
Aspects of Extent of Footprints Making on the Internet
146
149
Kristina Šutienė, Žaneta Bugienė
Exploring the Multivariate Dependence of Exchange Rates Based on Copula Approach
Valiutos kursų daugiamatės priklausomybės tyrimas jungties funkcijomis
151
156
Ingrida Vaičiulytė, Leonidas Sakalauskas
Daugiamačio antisimetrinio t–skirstinio parametrinis įvertinimas
Parametric Estimation of the Multivariate t–Skew Distribution

157
162
   
Mechaninė inžinerija / Mechanical Engineering  
   
Linas Vasiliauskas, Kazys Šleževičius, Jonas Roličius, Antanas Špokas
Sijų-sienučių įtempiai įstrižuose pjūviuose
Stresses in Diagonal Sections of High Beams

164
167
   
Medžiagų inžinerija / Materials Engineering  
   
Kazys Kazanavičius, Vaclovas Tričys
Method and Device for Leather Softening
Odos minkštinimo būdas ir įrenginys

168
172
   
BIOMEDICINOS MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES
 
   
Agnė Savenkovienė, Daiva Mockevičienė
Regos sutrikimo poveikis suaugusiųjų atskirų raumenų grupių izometrinės jėgos pusiausvyrai
Impact of Visual Impairment on Balance of Isometric Strength of Separate Muscular Groups of Adults

174
180
   
Apie autorius / Informatikon about the authors 181
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 183
   
Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors 185