2011, Nr.3(32)

TURINYS

Socialiniai mokslai / social sciences

   
Edukologija / Education  
   
Birutė Autukevičienė
Mentoriaus kompetencijų raiška, vadovaujant ikimokyklinio ugdymo studijų programos tudentų praktikai
Expression of Mentor Competences in Supervising Teaching Practice of Students of Pre-school ducation
6
16
Aurelija Baniulienė, Audronė Juodaitytė
Vaikų patyčių prevencijos programos „Olweus“ efektyvumo raiška: mokyklos bendruomenės narių patirties analizė
Manifestation of Efficiency of “Olweus” Children Bullying Prevention Programme: Anglysis of Experience of School Community Members
17
24
Rita Dirmeikienė, Eugenija Karbočienė
Effect of Aerobic Exercises on Change in Physical and Functional Fitness of Girls in Senior Grades
Aerobikos pratimų veiksmingumas vyresniųjų klasių merginų fizinių ir funkcinių galių kaitai
26
30
Tadas Gulbinas
Profesinės mokyklos mokinių fizinės sveikatos pokyčiai per 7 metus
Changes in Physical Health of Vocational School Students Within the Period of 7 Years
32
38
Jurgita Lenkauskaitė
Probleminio mokymosi aukštojoje mokykloje bruožų ir studentų kompetencijų sąsajos
Links Between Features of Problem-based Learning in Institution of Higher Education and Competences of Students
39
47
Andrius Norkus
Studenčių nuostatų fizinio atkyvumo atžvilgiu sąsajos su kūno kultūros ugdymo(si) patirtimi mokykloje
Relationship Between Female Students’ Attitudes Towards Physical Activity and Their Experience of Physical Education Lessons at School
49
53
Roberta Pranaitytė, Daiva Malinauskienė
Pedagogų nuomonė apie kokybišką vaikų ugdymą sąlygojančius veiksnius ikimokyklinėse įstaigose
Teachers’ Opinions About Factors Governing Quality Education of Children in Pre-school Institutions
54
60
Jurgita Smilgienė, Erika Masiliauskienė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinis įvaizdis
Professional Image of Pre-School Pedagogues
62
69
   
Humanitariniai mokslai / Humanitie sciences  
   
Kristina Bizinaitė
Skatinimo e i t i raiškos konkurencija dabartinėje lietuvių kalboje
Expression of Inducement E i t i in Modern Lithuanian Language (Aspect of Competition of Language Means)
72
78
Zina Masilionytė
Sakralinių kompleksų tipai
The Types of Religious Complexes
80
86
Rimantas Pranskaitis, Danė Šlapkauskaitė
Dvasinės patirtys klinikinėje mirtyje ir neurobiologija
Spiritual Experiences in Clinical Death and Neurobiology
88
93
   

Biomedicinos mokslai / Biomedical sciences

 
Botanika / Botany  
   
Aurelija Malciūtė, Jonas Remigijus Naujalis
Šiaulių universiteto botanikos sodo vasaržalių rododendrų kasmetinis ūglių prieaugis
Annual Increment of Shoots of Deciduous Rhododendron in Botanical Garden of Šiauliai University
96
99
Judita Varkulevičienė, Indrė Lukšytė
VDU Kauno botanikos sode alpinariumo augalų introdukcija ir jų dekoratyvumas
Introduction and Decorative Features of Rock Garden Plants in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University
100
107
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Aplinkos inžinerija / Environmental Engineering  
   
Monika Bartkevičiūtė, Vaclovas Tričys
Mūšos upės taršos problemos
Muša River Pollution Problems

110
118
Rasa Eivienė, Vaclovas Tričys
Kritulių taršos tyrimas Šiaulių mieste
Research on Pollution in Precipitation in Šiauliai

119
124
Gintarė Sauliutė, Vaclovas Tričys
Paviršinių nuotekų taršos tyrimas Radviliškio mieste
Research on Run-Off Water Pollution in Radviliškis Town

125
130
   
Elektros inžinerija / Electrical Engineering  
   
Nerijus Šulčius, Giedrius Malinauskas
Elektromechaninės greičio valdymo sistemos su keičiamos struktūros reguliatoriumi tyrimas
Research on Electromechanical Speed Control System with Variable Structure Controller
131
135
   
Elektronika / Electronics  
   
Kazimieras Kavaliauskas, Donatas Dervinis
Teksto redaktorių sąsajų efektyvumo palyginimas vertinant akies ir rankos judesius
Comparison of Efficiency of Interfaces of Text Editors by Estimating Eye and Hand Movements
137
141
   
Informacinė inžinerija / Information Technology  
   
Voldemaras Vilkas, Alvydas Alekna
Išmaniojo tinklo elementų taikymas ligoninės energetinėje sistemoje
Application of Smart Grid Elements in Power System of Hospital

143
146
   

Mechaninė inžinerija / Mechanical Engineering

 
Laimutis Brunius, Ričardas Viktoras Ulozas
Teoriniai slydimo reiškinio tarp juostinių ritininių mechanizmų elementų tyrimai
Theoretical Research on the Phenomenon of Sliding Between Elements of Band-Roller Mechanisms
148
154
   

Medžiagų inžinerija / Materials Engineering

 
Simona Kemerytė, Jūratė Sitonytė, Kazys Kazanavičius
Ultravioletinės spinduliuotės poveikis mažo tankio polietileno fizikocheminėms savybėms
Effect of Ultraviolet Radiation on Physicochemical Properties of Low-Density Polyethylene
155
160
   
Apie autorius / Informatikon about the authors 162
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 164
Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors 166