2011, Nr.2(31)

TURINYS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES
Edukologija / Education
 
   
Indrė Adomaitytė, Aušrinė Gumuliauskienė
Vidaus auditas, kaip veiklos kokybės vertinimo būdas, ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Internal Audit as a Means of Activity Quality Assessment in Preschool institutions

8
13
Laura Icikevičienė, Nijolė Bražienė
Kai kurie individualaus skaitymo pradinėse klasėse klausimai
Some Questions Concerning Individual Reading in Primary Classes

15
22
Asta Bukantaitė, Algirdas Ališauskas
Mokinių tarpusavio santykių vertinimas: mokinių, tėvų ir pedagogų požiūris
Relationship Between Students and its Evaluation: the Position of Students, Parents and Pedagogues

24
29
Kristina Gončerovaitė, Aušrinė Gumuliauskienė
Globos institucijų jaunesniųjų paauglių socialinių įgūdžių raiškos ypatumai
Features of Social Skills of Younger Adolescents in Residential Care Institutions

31
40
Ignė Jašinskytė, REnata Geležinienė, Teresa Aidukienė
Dvikalbio ir daugiakalbio vaiko ugdymo proceso modeliavimas multikultūriniu aspektu
Education Process Modelling of Bilingual and Multilingual Children within Multicultural Aspects

42
49
Ana Jovarauskaitė, Gitana Tolutienė
Andragogikos teorijos taikymo galimybės paramos, pagalbos besimokančiąjam aspektu
Practice of Andragogy Theories on the Aspect of Assistance, Support Potential to the Learner

51
57
Jolita Pelegrimaitė, Jūra Vladas Vaitkevičius, Tatjana Bakanovienė
Šiaulių universiteto antro kurso studentų gyvensenos aspektai
Siauliai University Sophomore Living Aspects

58
61
Rima Songailienė, Nijolė Bražienė
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ir socializacijos ugdymas pedagoginės meno terapijos metodais: kokybinis tyrimas
Development of Creativity and Socialization of Preschool Children by Pedagogical Art Therapy Methods: Qualitative Research.

63
71
Diana Vaituškienė, Danė Šlapkauskaitė, Daiva Mockevičienė
Vaikų globos namų auklėtinių, turinčių specialiųjų poreikių, agresyvaus elgesio kaita
Change of Aggressive Behaviour of Children With Special Needs From Foster Homes

73
79
Vilma Vetrenkienė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikis Kauno bendrojo lavinimo mokyklose
Demand and Training Problematics of Public Health Care Specialists in General Schools.

80
87
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES SCIENCES  
   
Мария Абрамович, Светлана Караваева
Некоторые особенности перевода языковых метафор слитовского языка на русский язык
The Peculiarities of Linguistic Metaphors Translation From the Lithuanian Language into Russian
Kalbos metaforų vertimo iš lietuvių kalbos į rusų kalbą ypatumai.

90
95
96
Karolina Presniakovaitė
Broniaus Vaškelio gyvenimas ir veikla tarp dviejų pasaulių – Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos
Bronius Vaskelis Life and Activity Between Two Worlds – United States of America and Lithuania.
97
102
   
TECHNOLOGIJOS  MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES
Aplinkos inžinerija
 
   
Vigilija Cidzikienė
Lygiavertės dozės galios potencialioje naujos atominės elektrinės aikštelėje analizė ir rezultų interpretacija
The Assessment of Gamma Radiation Equivalent Dose Rate Levels for the Potential Site of the New Nuclear Power Plant and Interpretation Equals
104
108
   
Informacinė inžinerija  
   
Andrius Januta, Leonardas Marozas, Nikolaj Goranin
Informacinės saugos audito vykdymas remiantis ISO/IEC 27000 šeimos standartų reikalavimais
Information Security Audit Under Performance ISO/ IEC 27000 Family Standard Requirements
110
116
Linas Ladyga, Jonas Juknius
Užmaskuoto kenkėjiško programinio kodo aptikimas tinklalapiuose pagal jo savybes
Detection of Malicious Obfuscated Code in Websites Using its Characteristics.
118
123
Daiva Makutėnienė, Lionginas Čiupaila
Informacinė grafika: galimybės ir netikėtumai.
Information Graphics: Possibilities and Contingency
125
130
   
Mechanikos inžinerija  
   
Tomas Umaras, Ričardas Viktoras Ulozas
Nukrypimų juostiniuose ritininiuose mechanizmuose tikslumo analizė
Precision’s Analysis of Deviations in the Rolamite Type Mechanisms

132
137
   
Medžiagų inžinerija  
   
Milda Bertulytė, Dalia Mikučiauskienė
Palaidinės lekalų išklotinių sudarymas ir audinio kritumo nustatymas
Blouse Marker Patterns Making and Woven Fabric Drape Investigation

139
142
   
Statyba ir architektūra
 
   
Giedrė Gudzinevičiūtė
Lietuvos miestų modelių kaita XX a. ir tendencijos artimoje perspektyvoje
Urban Models Change During XX c. in Lithuania and its Future Trends

143
152
Rita Gaidytė
2D AND 3D Buildings Modeling by Geodetic Measurements
2D ir 3D statinių modeliavimas naudojant geodezinius matavimus.
153
158
   
FIZINIAI MOKSLAI / NATURAL  SCIENCES
Matematika / Mathematica
 
   
Eglė Kilčiauskienė, Roma Kačinskaitė
Oilerio sandaugų diskretus reikšmių pasiskirstymas kompleksinėje plokštumoje
Discrete Value-Distribution of Euler Products on the Complex Plane

160
163
Kristina Pikturnaitė, Vaidotas Kanišauskas
Atstatymo proceso tikimybinių matų asimptotinis atskiriamumas.
Asymptotic Separability of Probability Measures of Renewal Process

164
167
Lina Šadbaraitė, Roma Kačinskaitė
Diskretus jungtinis elipsinių kreivių l-funkcijų reikšmių pasiskirstymas
Joint Discrete Value-Distribution for the L-Functions of Elliptic Curves

169
173
   
Apžvalginiai straipsniai
 
   
Diana Šateikienė, Lukas Kulevičius
Naujų medžiagų panaudojimas laivų sistemų vamzdynams Lietuvoje
The Appliance of New Material in Ship System Piping

176
180
Diana Šateikienė, Donatas Pancerovas
Just-In-Time sistemos įdiegimo galimybės laivų statyboje
Just-In-Time system instaliation possibilities in shipyards.

182
187
   
Apie autorius / Informatikon about the authors 189
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai 191
   
Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors 193