2011, Nr. 1(30)

TURINYS

   
SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Edukologija / Education  
   
Aistė Barbora Ušpurienė, Algirdas Čepulėnas
D klasės sportinių šokių šokėjų motyvacijos šokti ypatumai
Peculiarities of Motivation to Dance of D Class Sports Dancers
6
10
Snieguolė Barasnevičienė, Ingrida Donielienė
Viduriniojo mokyklinio amžiaus vaikų verslumo ugdymo  galimybės šeimoje
Possibilities of Middle School Age Children Entrepreneurship Development in the Family

11
15
Sigita Brazdauskaitė
Suaugusiųjų užsienio kalbų mokymo organizavimo ypatumai
Features of Adult Foreign Language Teaching Organizations

16
22
Liudmila Ligeikienė, Vincas Laurutis
Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų teikiamų paslaugų kokybė
The Quality of Services REndered in Mažeikiai Pre-School Institutions

24
27
Giedrius Girdvainis, Rasa Pocevičienė
Patyčių paplitimo Akmenės rajono bendrojo lavinimo mokyklose analizė
Analysis of Bullying Prevalence in Akmenė District Mainstream Schools

28
34
Jurgita Karkliuvienė, Vincas Laurutis
Skirtingų socialinių grupių  požiūris į aukštojo mokslo kaitą Lietuvoje
Attitude of Different Social Groups Towards the Change in Higher Education in Lithuania

36
39
Orinta Šalkuvienė, Danutė Kiseliova, Arkadijus Kiseliovas
Tikimybinė testų teorija skaičiavimų gebėjimų diagnostikoje virtulių mokymo objektų taikymo efektyvumui tirti
Items Response Theory of Computing Skills Tests in Diagnosis of Objects in the Application of Educational Effectiveness Study

40
47
   
Ekonomika, vadyba / Economics, Management  
   
Sima Rakutienė
Viršvalstybinių aktorių  vaidmuo ES kaimynystės erdvėje
The Role of Supranational Actors in the Neighborhood of the EU

48
53
Andrius Stasiukynas
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo elektros energetikoje analizė
Analysis of Promotions of Measures for the Use of Renewable Energy Sources in Electricity Sector

55
62
   
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES SCIENCES  
   
Lina Michailovienė, Irena Baliulė
Portretas lietuvių moterų prozoje: neverbalinės komunikacijos ženklų raiška
A Portrait in Lithuanian Women's Prose: Expression of Non-verbal Communication Sign

64
69
Jurgita Paužuolienė
Organizacinės kultūros tyrimas socialiai atsakingose organizacijose
Research on Organizational Culture in Social Responsibility Organizations

70
75
Eimantė Pileckaitė
Skurdo kultūros apraiškos Lietuvoje: studentų požiūris
Manifestations of Culture of Poverty in Lithuania: Students' Point of View

77
82
Aurimas Venckūnas
Kūrybinės visuomenės formavimas: prielaidų tyrimas
Development of Creative Society: Research on Pre-Conditions

74
87
   
   
BIOMEDICINOS  MOKSLAI / BIOMEDICAL  SCIENCES  
   
Medicina / Medicine  
   
Vaida Berneckė
Kineziterapijos įtaka astma sergančių vaikų kvėpavimo sistemos funkciniam pajėgumui ir fiziniam išsivystymui remisijos fazėje
The Influence of Kinesitherapy on Functional and Physical Capacity of Respiratory System of Children Suffering From Bronchial Ashma in the Remission Phase

90
95
Daiva Kančelkienė, Daiva Mockevičienė
Stuburo stabilizavimo mokymo programos taikymas esant nugaros skausmams
Spinal Stabilization Program AImed at Reduction of Back Pain

96
101
Vaida Pokvytytė, Kęstutis Skučas, Daiva Mockevičienė
Asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, parezinių ir pleginių kojų raumenų spastiškumas
Spasticity of Musles With Paresis and Plegic Leg Muscles of Persons With Spinal Injuries

103
108
   
Botanika / Botany  
   
Aurelija Liatukienė, Žilvinas Liatukas
Netikrosios miltligės įtaka liucernos žolės derliui
Effect of Downy Mildew on Grass Yield of Lucerne

109
114
Aurelija Malciūtė, Jonas Remigijus Naujalis, Ingrida Šiaulienė
Diagnostinės lentelės Šiaulių universiteto Botanikos sodo rododendrų taksonams apibūdinti
Diagnostic Table for the Description of Rhododendron Taxa at the Botanical Garden of Šiauliai University

115
123
   
   
FIZINIAI MOKSLAI / NATURAL SCIENCES  
   
Matematika / Mathematica  
   
Liudvikas Kaklauskas, Marijus Vaičiulis
Skirstinio uodegos indekso MAX-DPR įvertis
MAX-DPR Estimation of Distribution Tail Index

126
130
Ingrida Paulauskaitė, Marijus Vaičiulis
Pareto dėsnio uodegos indekso įvertinys
Estimator of the Tail Index for the Pareto Law

131
136
Ingrida Vaičiulytė, Leonidas Sakalauskas
Daugiamačio antisimetrinio t-skirstinio parametrų vertinimas Monte-Karlo Markovo grandinių metodu
Estimation of the Multivariate Skew-t Distribution by MCMC

137
141
   
   
TECHNOLOGIJOS  MOKSLAI / TECHNOLOGICAL  SCIENCES  
   
Vidas Jaškauskas, Paulius Ulozas
Pastato informacinio modelio taikymo poreikio statyboje analizė
Analysis of Requirement for Application od Informatio Model of Building under Construction

144
149
Marius Kernagis, Dainius Balbonas
Vienfazio mažos galios asinchroninio variklio tyrimas
Analysis of a Single-Phase Small Capacity Engine

151
154
Giedrius Raštutis, Ričardas Viktoras Ulozas
Pjezoelektriniai vibrovarikliai ir jų dinamikos tyrimas
Piezoelectric Vibromotors and Analysis of their Dynamics

155
164
Egidijus Tuzinas, Ričardas Viktoras Ulozas
Rolamaitiniai vykdomieji įtaisai ir jų dinamokis tyrimas
Executive Devices of Rolamite Type and Research on their Dynamics

166
171
Linas Vasiliauskas, Kazys Šleževičius, Jonas Roličius, Antanas Špokas
Supleišėjusių gelžbetoninių sijų-sienučių įtempių būvis
Stress State of Reinforced Alligatored Highbeams

172
173
   
   
Apie autorius / Information about the authors 176
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 178
   
Scientific Journal „Journal of Young Scientists“ Notes for Contributors 180