2010, Nr.4(29)

TURINYS

SOCIALINIAI MOKSLAI  
   
Edukologija  
   
Raimonda Aušbikavičienė, Aušrinė Gumuliauskienė
Ikimokyklinio ugdymo šstaigos, kaip besimokančios organizacijos, požymių raiška: vadovų ir pedagogų požiūrio aspektu
Preschool Educational Institutions as Learning Organizations, the Expression of their Features: Aspect of Attitude of Teachers and Principals

6
13
Renata Bilbokaitė, Ieva Bilbokaitė.
 Mokytojų reputacija moksleivių (merginų) vertinimu: diagnostinio tyrimo rezultatai
Girls' Evalluation of Reputation of Pedagogues: Results of Diagnostic Research

15
21
Lauras Grajauskas
Prielaidos jaunųjų orientacininkų rengimui modeliuoti: individualaus atvejo tyrimas
Preconditions for Modelling of Training of Young Orienteers: Case Study

22
25
Inga Šimkutė, Daiva Mockevičienė
Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, psichomotorinės raidos kaita
Change in Psychomotorics Development of Preschool Choldren with Speech Disorders

27
31
Ramunė Burškaitienė, Rytis Vilkonis
Educational Environment in a Typical Kindergarten of Lithuania: the Analysis of Situation and Influencing Factors
Ugdomosios aplinkos tipiniame Lietuvos vaikų darželyje: būklės ir ją sąlygojančių veiksnių analizė

33
39
Rasa Poškienė, Gintaras Butkus.
Paauglių streso įveikos strategijų ir kūrybiškumos sąsajos
Relation Betwen Teenagers' Stress Handling Strategies and Creativity

40
45
Reda Ponelienė
Vaikų kritiško požiūrio į TV reklamą ugdymo (si) aktualumas: Lietuvos ir užsienio šalių patirtis
The Relevance of Developing Children's Critical Attitude Towards TV Commercials: Experience of Lithuania and Foreign Countries

46
49
Ramunė Kriskuvienė, Eugenija Zambacevičienė, Virginija Dapkevičienė
Vyresniųjų paauglių nerimastingumas vertinimo laukimo situacijose
Anxiety of Senior Pupils in Situations of Waiting for Evaluation

50
54
Gintarė Norvaišaitė, Felicija Ivanauskienė
Profesinės mokyklos organizacijos kultūrą formuojantys veiksniai
Factors that Shape Organizational Culture in Professional School
56
60
Martynas Rusteika
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, veiksmingas mokymasis: teoriniai modeliai
Effective Education of Students Who Have Special Education Needs: Theoretical Models

61
66
Kęstutis Trakšelys
Suaugusiųjų mokymasis organizacijoje
Adult Learning in Organization

67
71
Orinta Šalkuvienė
Virtualių mokymo(si) objektš (VMO) aritmetikos mokymui IV-V klasės propedeutinis vertinimas
Propaedeutic Evalation of Virtual teaching objects (VTO) for Teaching Aritmetic in Grades IV-V

72
78
   
Vadyba, ekonomika  
   
Raimonada Abrutytė, Žydrė Petrylaitė
Vadovavimo stiliaus įtaka darbuotojų motyvacijai UAB „Plungės kooperatinė prekyba“
Influence of Leadership Style on Employees' Motivation in Joint Stock Company  „Plungė Cooperative Market“

79
83
Dalia Gricienė, Aušrinė Gumuliauskienė
Mokyklų situacijos vertinimo raiška strateginiuose veiklos planuose
Expression of Evaluation of Situation of Schools in Stragegic Plans

85
93
Vaida Griškutė, Erika Masiliauskienė
Vaikų dienos centrų pagalbos socialinės rizikos šeimų  vaikams raiška ir jos plėtrą sąlygojantys veiksniai
Forms of Support Provided by Child Care Centres for children from Social Risk Famulies and Factors that Determine Support Expansion

95
101
Marius Ivanauskas, Daiva Mockevičienė, Jūra Vladas Vaitkevičius, Lina Miliūnienė
Fizinę negalią turinčių asmenų, dalyvaujančių sportinėje veikloje, gyvenimo kokybė
Quality of Life of Persons With Physical Disability Who are Involved in Sports Activities

103
109
Ana Jovarauskaitė, Gitana Tolutienė
Neformalus suaugusiųjų švietimas: ypatumų ir poreikių tyrimas
Non-Formal Adult Education: Analysis of Characteristics and Needs

111
117
Lauras Grajauskas, Eugenija Karbočienė
Skirtingo amžiaus žirginio sporto sportininkų (konkūrai) sportininkų motyvacija
Peculiarities of Motivation for Sports of Different Age Equestrian Sports Sportsmen in the Aspect of Age

118
121
Vytautas Padgureckas, Aušrinė Gumuliauskienė
Aukštosios neuniversitetinės mokyklo vystymo strategijos įgyvendinimo ypatumai: Šiaulių kolegijos atvejo analizė
Non-University Higher School Development Strategy Features

123
131
Donata Petružytė
Kliento savirealizacija kaip socialinio darbo tikslas: pamatiniai socialinės pagalbos principai
Client's Self-realization as Aim of Social Work: Underlying Principles of Social Help

133
139
Roberta Dubosaitė, Teodoras Tamošiūnas
Šiaulių regiono teritorijų apželdinimo valdymas
Management of Planting of Greenery in Šiauliai Region Territories

140
146
Edita Stumbraitė-Vilkišienė
Viešosios paslaugos dalyvių kaip kokybės vertintojų samprata: pilietis-vartotojas
Conception of Public Service Participants as Service Quality Assessors: Citizen-Customer

148
156
   
Humanitariniai mokslai  
   
Lauras Grajauskas, Regina Tamulaitienė
Lietuvos sporto organizacijų pavadinimų istorinės kaitos lyginamoji analizė
Comprative Analysis of the Historical Alternation of the Names of Lithuania Sport Organizations

158
163
Tadas Rudys, Danė Šlapkauskaitė
Vertybių raiška piligriminiame žygyje
Expression of Values in Piligrim Journey

165
171
   
Patarimai jauniesiems mokslininkams  
   
Nijolė Bražienė
Netiesioginių mokslo santykių išraiškos būdai
174
   
Apie autorius/ Information about the authors 180
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojantiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai 182
Scientific Journal „Journal of Young Scientists“ Notes for Cotributors 184