2010, Nr.3(28)

TURINYS

Technologijos mokslai  
Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka  
   
Vigilija Cidzikienė
Kvapą turinčių teršalų skalidos modeliavimas valomo ežero aplinkoje
Modelling of the Odorous Compounds Distribution During the Lake Purification

6
11
Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Vilius Urbonas
Miestų centrų atgaivinimo ypatumai pereinamojo laikotarpio valstybėje: Lietuvos ir užsienio patirties palyginimas
Peculiarities of Revitalization of City Centres in Transition Country: Comparison of Lithuanian and Foreign Experience

12
23
Viktorija Stukaitė
Šalčykščios  upės baseino melioracijos rekonstrukcijos projekto  topografinės nuotraukos tikslumo tyrimas

The Research on Accuracy of Topographic Photo of Šalčykščia River Basin Land Reclamation Reconstruction Project

27
31
Vaida Valunaitė, Lina Pleškutė
Problems of Pollutants Formation at Workplaces
Teršalų sisudarymo darbo vietose problemos

32
37
Mindaugas Varapickas, Violeta Genienė
Dujų emisijų kitimo tyrimas Radviliškio sąvartyne
Research on Gaseous Emissions in the Radviliškis Landfill

38
41
   
Energetika ir termoinžinerija  
   
Andrius Stuknys, Teodoras Šimkevičius
Miesto vėjo energijos išteklių tyrimas
Investigation into Urban Wind Energy Recources

42
46
   
Mechanikos inžinerija, medžiagų inžinerija  
   
Marius Dargis, Artūras Sabaliauskas, Sergėjus Rimovskis
Influence of Surface Hardening on Law Cycle Bending Durability in Stress Concentration Zones
Paviršiaus sukietinimo įtaka mažacikliam ilgaamžiškumui įtempių koncentracijų zonose
48
54
Kazys Kazanavičius, Vaclovas Tričys
Aprangos medžiagių savybių kitimas veikiant atmosferos sąlygoms
The Change in Properties of Clothing Materials Under Influence of Weather Conditions

56
60
Kazys Kazanavičius, Vaclovas Tričys
Aprangos medžiagų fizikinių savybių nustatymo naujų galimybių tyrimas
New Possibilities of Evaluation of Physical Properties of Clothing Materials

61
63
Mantas Masandukas, Sergėjus Rimovskis, Artūras Sabaliauskas, Vaidutis Petronis
Dviračio rato judėjimas per kliūtį dinamikos analitinis modeliavimas
Analytical Modelling of the Dynamics of a Bicycle Wheel While Getting Over the Obstacle

65
72
Alvydas Rūkas, Vitalijus Skačkovas, Sergėjus Rimovskis, Zenonas Ramonas
Garo turbobogeneratoriaus automatinio reguliavimo ir valdymo sistemų tyrimas
Research on Automatic Regulations and Control of Steam Turbines Systems

74
78
Linas Vasiliauskas, Kazys Šleževičius, Jonas Roličius, Antanas Špokas
Glemžiamų erdvinių betoninių elementų skaičiavimas
Calculation of Dtrength of Spatial Concrete Members Exposed to Bearing Stress

79
83
Agnė Stulpinaitė, Raimondas Šniuolis
Statistical Evaluation of the Parameters of Low Cycle Fatigue Curve for Alloyed Steels
Legiruotųjų plienų mažaciklio nuovargio suirimo kreivės parametrų statistinis įvertinimas

84
87
Tomas Umaras, Paulius Ulozas
Lanksčios juostos parametrų įtaka ritininių mechanizmų charakteristikoms
The Influence of Parameters of Flexible Band on Characteristics of Mechanisms

89
92
   
Informatika  
   
Renata Baronienė, Egidijus Paliulis
Duomenų bazių valdymo sistemų analizė
Analysis of Database Management Systems

94
99
Liudvikas Kaklauskas, Leonidas Sakalauskas
Savastingumo įtakos tinklo mazgo darbui tyrimas
Analysis of Influence of Self-similarity to a Network Node

100
106
Laura Nemak, Egidijus Paliulis
FREEBSD analizė ir palyginimas su kitomis operacinėmis sistemomis
FREEBSD Analysis and Comparison with other Operating Systems

108
113
Simona Ramanauskaitė, Jonas Juknius
BOTNET agentų naudojimo DDOS atakose strategijų modeliavimas
Modelling of BOTNET Agent Usage Strategies in Ddos Attacks

114
119
Gytenis Sudintas, Tomas Musteikis
Multimedijos valdymo programinė įranga neįgaliajam
Multimedia Control System fo Disabled People

120
123
   
Technologijos mokslai  
Fizika  
   
Andrius Gečas, Janė Ščiukaitė, Aurelija Pelanskienė, Alfredas Lankauskas
Vandenilio plazmos elemento darbo dinaminiu režimu tyrimai
The Research on the Functioning of Hydrogen Plasma Cell in Dynamic Mode

126
129
   
Matematika  
   
Jurgita Čeponienė, Virginija Garbaliauskienė, Antanas Garbaliauskas
Discrete Universality Theorem for L-functions of Elliptic Curves
Diskreti universalumo teorema elipsinių kreivių L-funkcijoms

131
134
Roma Kačinskaitė, Sandra Lukošiūtė
Modified Distribution of Values of the Matsumoto Zeta-function
Modifikuotas matsumoto dzeta funkcijos reikšmių pasiskirstymas

136
140
   
Biomedicinos mokslai  
   
Botanika  
   
Judita Varkulevičienė, Rasa Samajauskaitė
Atogražų miško augalų įvairovė Kauno botanikos sodo oranžerijoje
Tropical Forest Plant Diversity at Greenhouse of Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University

142
147
   
Apie autorius/ Information about the authors 148
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 151
Scientific Journal „Journal of Young Scientists“ Notes for Contributors 153