2010, Nr. 2(27)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI  
   
Edukologija  
   
Alma Barkauskaitė
The Potential of Female Enterprise - Unrealized Part of a Plan te Economical Rebuilt
Moterų verslumo potencialas - neįgyvendinta ekonomikos gaivinimo plano dalis

6
12
Renata Bilbokaitė, Laima Liukinevičienė
Studijų kokybės vertinimas: studentų poreikiai studijų procesui
Assessment of quiality of studies: students' needs for study process

14
18
Remigijus Bubnys, Gitana Rudnickaitė
Darniose ir socialinės rizikos šeimose gyvenančių paauglių tapatumo ir socialinės adaptacijos mokykloje vertinimas
Evaluation of Identity and Social Adaptation at School of Teenagers Living in Regular Families and Social Risk Families
20

25
Aida Gaižauskienė, Ilona Tilindenė, Tomas Stupuris
Parents' Rearing Style Differences Depending on Adolescents' Gender and Age
Tėvų auklėjimo stiliaus skirtumai atsižvelgiant į paauglių lytį ir amžių

27
32
Eva Kralova
Integration of Music into Standard Education of Arts and Crafts as Means of Easing Transition to Middle School
Muzikos integravimas į tipinį taikomosios dailės mokymą yra kaip priemonė, lengvinanti perėjimą į pagrindinę mokyklą
33

38
   
Ekonomika  
   
Dalia Čikotienė, Dirk Zwick, Zenonas Ramonas
Kokybės užtiktinimas dviračių gamybos įmonėje
Warranty of the Quality in the Enterprise of Bicycles Ensuring Quality at Bicycle Enterprise

39
44
Gintarė Proscevičienė
Tinklinio bendradarbiavimo kokybės srityje apibrėžimas
Definition of Networking in the Field of Quality

45
50
Gintarė Proscevičienė
Tinklinio bendradarbiavimo kokybės srityje priežastys ir pasekmės
Reasons and Results of Networking in the Field of Quality

52
59
Gintarė Proscevičienė, Mantas Vilkas
The Role of Quality Auditors: Facilitation of Identification, Systematization, Dissemination and Transposition of Quality Management Knowledge of Organization
Kokybės auditorių vaidmuo identifikuojant, sisteminant, platinant ir perkeliant organizacijos kokybės vadybos žinias
60

68
   
Humanitariniai mokslai  
   
Giedrė Gudzinevičiūtė
Globalėjimo išsaugant savitą miestų kultūrą ir tapatumą reikšmę
Importance of Preserving of Distinctive City Culture and Identity under Conditions of Globalization

70
73
Margarita Ivanovaitė, Reda Baranauskienė
Subtitling Peculiarities in the Lithuanian Translation of the Documentary Film „Super Size Me“ by Morgan Spurlock
Lietuviško vertinimo subtitravimo ypatumai (Morgano Spurlock dokumentinis filmas „Super size me“ (2004))
75

80
Ina Klijūnaitė, Aurimas Nausėda
Vardų distribucijos tyrimas statistikos metodais
Research on Distribution of Proper Names using Statistical Methods

81
85
Raminė Radžiūtė, Aurimas Nausėdas
Concept Up In the Speeches of the us President Barack Obama
Konceptas aukštyn JAV prezidento Baracko Obamos kalbose

87
93
Rita Radžvilienė
Lietuvių etninio/tautinio tapatumo apraiškos skustagalvių ir neopagonių subkultūrose

Manifestations of Lithuanian Ethnic and Nationas Identities in the Skinhead and Neopagan Subcultures

94
99
Jolanta Šarkienė, Reda Baranauskienė
Translation of Module Titles
Modulių pavadinimų vertinimas

100
110
Laima Švažienė
The Persuasive Effect of Metaphor in Advertising
Persvazinis metaforos efektas reklamoje

111
115
   
Fiziniai mokslai  
   
Algirdas Lančinskas, Julius Žilinskas
Methods for Generation of Random Numbers in Parallel Stochastic Algorithms for Global Optimization
Atsitiktinių skaičių generavimo paraleliniuose stochastiniuose algoritmuose bendrajam optimizavimui metodai
118
123
   
Biomedicinos mokslai  
   
Aurelija Malciūtė, Jonas Remigijus Naujalis, Ingrida Šaulienė
Skirtingų substrato priedų įtaka kai kurių rododendrų daigų raidai
Impact of Substrate Composition on the Development of Rhododendron Seedlings

126
133
   
Apie autorius/ Information about the authors 134
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai 136
Scientific Journal „Journal of Young Scientists“ Notes for Contributors 138