2009, Nr. 4(25)

TURINYS

HUMANITARINIAI MOKSLAI 5
   
Malik Agamalijev, Regina Tamulaitienė.
Sporto, kaip socialinio-kultūrinio reiškinio, problematika Lietuvos istoriografijoje
The Problematic of Sport as Sociocultural Phenomenon in Lithuanian Historiography

6
11
Rita Blauzdytė, Erika Rimkutė.
Dažniausiai lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo modeliai
Combinability Models of Common Lithuanian Verbs

13
19
Liuda Neringa Čižinauskienė, Eglė Jeskevičienė
Kultūriniai renginiai kaip kultūrinės politikos sklaida visuomenėje
Cultural Events as the Dissemination of Cultural Policy in the Public

20
25
Gintarė Galinienė, Kristina Aputytė
Elektroninė leidyba kaip mokslinės komunikacijos kanalas
Electronic Publishing as a Scientific Communication Channel in Information Age

27
35
Lauras Grajauskas, Regina Tamulaitienė.
Olimpinio sporto atminties konstravimas radijo Svovoda laidose: content analizė
The Formation of Olympic Sport Memory in Svoboda Radio Broadcasts: Content Analysis

37
42
Lina Lukočiūtė, Gintautas Mažeikis, Roma Mickutė.
Hermeneutinė klasė: iš užsienio grįžusių mokinių tapatybės švytuoklė ir jos supratimas
Hermeneutic Classroom: Identity Pendulum of Re-emigrant Pupils and its Understanding

44
49
Owen G. Mordaunt, Ann Kulik, Aurimas Nausėda.
Assessment of English in the Workplace: A Study of non-Native Engineers
Profesinės anglų kalbos mokėjimo vertinimas: negimtakalbių inžinierių kalbos analizė

50
54
Aurimas Nausėda, Gintaras Lazdynas.
Epinės sąmonės raiška anglų-saksų herojiniame epe „Beowulfas“
Expression of Epic Mind in Anglo-saxon Epic Poem „Beowulf“

56
60
Gražina Rapolienė.
Vyresnio amžiaus žmonių reprezentavimas Lietuvos žiniasklaidoje: kiekybinis ir kontekstinis aspektai
Representations of the Elderly in Lithuanian Media: Quantitative and Contextual Aspects

61
66
Tadas Rudys.
Vandens simbolika biblijos ir liturgijos kontekste
Water Symbolism in the Context of Liturgy and bible

68
73
Kęstutis Trakšelys.
Gyvenamosios vietos (regiono) įtaka individo švietimui ir kultūrinei reprodukcijai

Influce of Place (Region) of Residence on an Individual's Education and Cultural Reproduction

75
80
   
SOCIALINIAI MOKSLAI  
   
Justas Bajarskas
Tiesioginės paramos įtaka žemės ūkio subjektams
Impact of Direct Payments on Agricultural Activity Subjects

82
84
Vaida Berneckė,  Jurgita Laurutytė, Ugnė Lembutytė, Laura Straubergaitė, Marija Lilija Židonienė.
Veiksniai, darantys įtaką ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų netaisyklingos kūno laikysenos formavimuisi
Factor Impacted Formation of Incorrect Body Posture of Early and Pre-School Age Children

86

89
Renata Bilbokaitė.
Vizualizacijos pagalba merginų motyvacijai skatinti gamtamoksliniame ugdyme: diagnostinio tyrimo rezultai
The Help of Visualization for Fostering Girl.s Motyvation in Science Education: the Results of Diagnostic Research

91

96
Jurgita Čepulėnienė
Tėvų ir pedagogų požiūris į vaikų agresyvaus elgesio veiksnius darželyje ir pradinėje mokykloje
Factors of Aggressive Behaviour of Children in Kindergarten and Primary School

97

104
Jolita Damaševičienė, Diana Strakšienė, Rytis Urniežius.
Profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikis: muzikos pedagogų požiūrio diagnostika
The Demands for Professional Qualification Development: the Diagnostics of Attitudes of Music Teachers

106

111
Jūratė Daugėlienė, Diana Strakšienė.
Sustiprintas instrumentinis muzikavimas bendrojo lavinimo mokykloje: kognityvinis aspektas
Intensive Instrument Playing at Secondary School: Cognitive Aspect

113
118
Raimondas Galkus, Algimantas Džiuvė.
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių fizinis pajėgumas
Physical Fitness of Junior Schoolchildren at a Village School

120
126
Giedrius Girdvainis, Rasa Pocevičienė.
Patyčių problema ir jos prevencijos bendrojo lavinimo mokykloje analizė
Analysis of Problem of Bullying its Prevention at Comprehensive School

127
134
Giedrius Girdvainis, Rasa Pocevičienė
Patyčių raiškos Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklose analizė
Analysis of Bullying Manifestation at Šiauliai Secondary Schools

136
142
Jevgenijus Grigorjevas, Angelija Mačiukaitė
Bendrojo lavinimo mokyklos pradinių klasių mokinių požiūrio į pasaulio pažinimo dalyką ir ugdomąją aplinką tyrimas
Teh Attitudes of Mainstream Primary School Pupils Towards Sciences and Educational Environment

143

149
Danutė Kaklauskienė.
Teksto apimties ir matematinių terminų vartojimo dinamika vidurinės mokyklos matematikos vadovėliuose
The Dynamics of Volume of Text and Mathematical Terms Usage in Mathematics Textbooks of Secondary School
150
155
Eugenija Karbočienė, Reda Mockienė.
Vyresniojo amžiaus moterų su sveikata susijusių sudėjimo gebėjimo rodiklių kaita
Changes of Health-related Indices of Movement Abilities of Women of Older Age

156
161
Vinga Rakauskienė, Laimutė Kardelienė.
Edukacinis Konsultavimas - efektyvus metodas pedagoginės komunikacijos trikdžiams kūno kultūros pamokose spręsti
Educational Consulting as a Method Dealing with Obstacles of Pedagogical Communication in Physical Education Activity

163

167
Rita Raudeliūnaitė, Renata Paigozina.
Vaikų, gyvenančių globos namuose ir pilnose šeimose, socialinių įgūdžių empirinis tyrimas
Social Skills of Children in Residential Care and Children Children Living with Two Parents: Comparative Aspect
169
176
Toma Sakalauskaitė.
Studijų kokybės vertinimas: magistrantūros studentų požiūris
Studies Quality Assessment: Attitude of Alumni of Master Degree Study Programmes

177
182
Agnė Strakšytė
Žmogaus ir gyvūno figūrų vaizdavimo ir diferencijavimo ypatumai 3-6 metų vaikų piešiniuose
Portrayal and Differentiation of Human and Animal Figures in Drawings by 3-6 Year old Children
183
188
Natalija Šedžiuvienė, Linas Sauliūnas
Kolegijos darbuotojų požiūrio į institucijos veiklos tobulinimą raiška
Ėxpression of the Attitude of College Employees Towards the Improvement of the Institution Activities

189
196
Laima Tomėnienė, Raimonda Miežinienė
Nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sudėtinių uždavinių sprendimo ypatumų tyrimas
Research into Peculiarities of Solutions of Complicated Tasks by Students with Slight Special Educational Needs
197
203
Renata Veršinskienė.
Lojalumo švietimo organizacijai veiksniai: profesijos mokytojų nuomonių tyrimas
Factors of Loyalty Towards Educational Organization: Research into Opinion of Occupation Teachers

205
213
   
PATARIMAI JAUNIESIEMS MOKSLININKAMS  
Nijolė Bražienė.
Autorystės pasisavinimo variantai, teisiniai ir moraliniai aspektai
216
   
Apie autorius / Information about the authors 222
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 225
Scientific Jorunal „Journal of Young Scientists“ Notes for Contributors 227