2009, Nr. 3(24)

TURINYS / CONTENTS

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI  
   
Sigita Andrulytė, Marijus Bernotas.
Evoliucijos algoritmų parametrų tyrimas
Analysis of Parameterrs of Evolutionary Algorithms
8
11
Dainius Balbonas, Gintautas Daunys
Balsių spektro ryšio su akustinio vamzdžio parametrais tyrimas
Investigation into Relationship between Spectrum of Vowels and Parameters of Acoustic Tube
12
18
Aleksej Charčenko, Artūras Sabaliauskas, Sergėjus Rimovskis.
Plieno 45 paviršiaus elektromechaninio sukietinimo įtaka mažacikliam tempimui-gniuždymui, esant įtempių koncentratoriui
Influence of Electromechanical Hardening of Surface of Grade 45 Steel on Low Cycle Tension Compression with Presesce of Stress Concentrator
20

27
Dalia Čikotienė, Dirk Zwick
Gaminio kokybės siekimo sąnaudų prognozavimas
Forecasting of Cost of Seeking Product Quality

28
32
Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Vaida Kinderytė
Botanikos parko kūrimas dvaro sodybos teritorijoje: Lietuvos dvarų sodybų išsaugojimo ir socialinio gyvybingumo link
Creation of a Botanical Park in the Territory of Manor Towards the Preservation and Social Viability of Lithuanian Manor Residences
33

43
Viktorija Kazlauskienė, Kazys Kazanavičius, Vaclovas Tričys
Natūralaus sendinimo įtaka aprangos medžiagų fizinėms savybėms
The Effect of Natural Ageing on the Physical Features of Clohing Materials

45
48
Loreta Kelpšienė, Marija Laisvyda Matusevičienė.
Bendros ekonominės krizės įtakos statybos įmonei tyrimas
Research into Influences of the General Economic Crisis on the Civil Engineering Firm

49
57
Tomas Kunickis, Raimondas Šniuolis, Gintautas Daunys.
Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų oro garso izoliacinių medžiagų tyrimas
Investigation into Airbornr Sound Insulation Materials Between Living Rooms

58
64
Aistė Liekytė, Rolandas Viršilas.
Raseinių rajono aplinkos monitoringo sistemos tobulinimas
Perfection of Raseiniai District Environmental Monitoring System

65
68
Giedrius Liubavičius, Donatas Dervinis.
Autotransporto priemonių valstybinių numerių atpažinimas vaizdų analizės metodu
System for Recognition of Transport License by Video Method

70
73
Irina Matijošaitienė, Jurga Kučinskienė.
Žaliųjų stogų reikšmės kuriant šiuolaikinę automobilių kelių paslaugų objektų architektūrą (Lietuvos pavyzdžiu)
Significance of Green Roofs for Creation of Architecture of Service Objects of Modern Automobile Road (Lithuania's Case)
74

79
Šarūnas Morkevičius, Violeta Genienė.
Panevėžio nuotekų valymo įrenginių įtakos Nevėžio upės užterštumui analizė
The Analysis of the Influence of Panevėžys Sewage Treatment Plant on Pollution of Nevėžis River
81
83
Arnas Papšys.
Mobilaus roboto saviorientuojančios antenos valdymo tyrimas
Research into the Control System of Mobile Robot Track Antenna
84
87
Arnas Papšys.
Pramoninio roboto griebtuve atsiradusio nesklandumo galimų pasekmių tyrimas
Research Implications of a Failure of Grab Industrial Robots

88
91
Linas Pašviestis, Marijus Bernotas.
Slankaus kabelio duomenų tipo biblioteka darbui su dideliais skaičiais
Floating Point Data Type Library for Arbitrary Precision Aritmetic

92
96
Simona Ramanauskaitė, Antanas Čenys.
DoS atakų modeliavimas stochastiniais metodais
Stochastic Modeling Methods of DoS Attacks

97
100
Algimantas Ruseckas, Raimondas Šniuolis, Janė Ščiukaitė
Dviračio rėmo stiprumo analizė
Bicycle Frame Strength Analysis

102
106
Asta Slotkienė, Kazys Baniulis, Giedrius Paulikas.
Desining Reusable Active Learning Object Using its Information Model
Daugkartinio naudojimo aktyvaus mokymosi objekto projektavimas taikant jo informacinį modelį
107
113
Romas Stakauskas, Sergėjus Rimovskis, Artūras Sabaliauskas.
Stačiakampio skerspjūvio strypo ciklinio tampriai plastinio grynojo lenkimo tyrimas
Analysis of Rectangular Cross-section Beam Under Cyclic Elastic-plastic Pure Bending

114
119
Alvydas Stankaitis, Vaclovas Tričys, Kazys Kazanavičius.
Kairių sąvartyno filtrato tyrimas FTIR spektrofotometru
Research on Šiauliai Landfill Leachate with FTIR Spectroscope
120
126
Svetlana Strelnikienė, Vaclovas Tričys.
Asbesto turinčių gaminių inventorizavimo tyrimas
Research on Inventory Accounting of Articles Containing Asbestos
127
130
Nerijus Šulčius.
Kintamos struktūros greičio reguliatoriaus realizavimo elektroninėje vykdymo sistemoje tyrimas
Investigation into Implementation of Variable Structure Velocity Controller in Electromechanical Servo System
132

136
Nerijus Šulčius, Andrius Mikulskis.
Proporcinio-proporcinio integruojančio kintamos struktūros greičio reguliatoriaus tyrimas
Investigation into Proportional-Proportional Integral Variable Structure Velocity Controller

137
141
Rita Šulskienė
Šiaulių miesto vaikų darželių teritorijų analizė
Analysis of Areas of Kindergartens of Šiauliai City

142
147
Linas Vasiliauskas, Kazys Šleževičius, Jonas Roličius, Antanas Špokas.
Centriškai glemžiamų plokštuminių ir erdvinių elementų įtempių tyrimai
Research on Bearning Stresses in Plane and Sptial Eccentrically Compressed Members

148
153
Raimondas Zemblys, Vincas Laurutis.
Ribinis taikinio sekimo greitis žmogaus žvilgsniu ir ranka
Optimal Target Speed for Smooth Pursuit and Manual Control

154
158
Jovita Zvilnaitė, Vaclovas Tričys.
Dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimas
Research on Contamination of the Soil with Heavy Metals

160
163
   
FIZINIAI MOKSLAI 165
   
Agnė Jurevičiūtė, Marijus Vaičiulis.
The Region of Asymptotic Location Invariance for a Group Estimator
Grupinio įverčio asimptotinio vietos invariatiškumo sritis

166
169
Vaiva Kazanavičiūtė, Kazys Kazanavičius.
Sunkio jėgos pokyčio įtakos aplinkai prekiminarus tyrimas
Exploratory Survey of Influence of Gravity Variation over Time on Environment

170
173
Deimantė Kravčenkaitė, Angelė Baškienė.
Beveik kontaktinės metrinės struktūros elipsinio tipo B-erdvės hiperpaviršiuose
Almost Contact Metric Structires in Hypersurfaces of B-spaces of Elliptic Type

174
177
Martynas Latakas, Virginija Garbaliauskienė, Antanas Garbaliauskas
The Universality of Degrees of L-functions of Elliptic Curves
Elipsinių kreivių L-funkcijų laipsnių universalumas

178
181
Erika Sabutytė, Vaidotas Kanišauskas.
Martingalinių įverčių taikymas išlikimo teorijoje
Application of Martingale Estimators in Survival Theory

183
185
Ingrida Vaičiulytė
Vienos išsigimstančios dalinių išvestinių diferencialinių lygčių sistemos sprendinių struktūra
The Structure of the Solutions of One System of Degenerate Differential Equations with Partial Derivatives

186
188
   
BIOMEDICINOS MOKSLAI  
   
Aurelija Malciūtė, Jonas Remigijus Naujalis.
Rododendrų (Rhododendron) kolekcijų kai kurių biologinių rodiklių vertinimo kriterijai ir skalės
The Evalution of Criteria and Scales of Some Biological Index in Rhododendrons (Rhododendron) Collections
190
194
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 198
Scientific Journal „Journal of Young Scientists“ Notes for Contributors 200