2014, Nr. 2(42)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Jurgita Andrulienė
Įkalintųjų nuomonių apie odontologinę priežiūrą įkalinimo įstaigoje vertinimas
Prisoners Opinion about Dental Care in Prison Assessment
8
11
   
Sandra Banionytė, Vida Motiekaitytė
Jungtinės Karalystės aplinkos apsaugos politikos ir valdymo raida
Development of Environmental Policy and Government in United Kingdom
12
18
   
Renata Bilbokaitė, Asta Širiakovienė, Simona Vasyliūtė
Neformaliojo ugdymo daile organizavimas Šiaulių miesto progimnazijose: V–VIII kl. mokinių požiūris
Organization of Informal Education of Fine Arts in Forms at Šiauliai City Progymnasiums: V–VIII Students’ Opinion
20
24
   
Martynas Brazauskas
Rizikos vertinimas Baltijos vertybinių popierių rinkoje
Risk Evaluation in the Baltic Stock Market
25
30
   
Simona Daniutė
Specialiųjų pedagogų pasirengimas mokyti bendradarbiaujant
Special Pedagogues’ Preparation for Collaborative Teaching
31
38
   
Tadas Gulbinas, Andrius Norkus
Profesinėse ir aukštosiose mokyklose studijuojančių merginų fizinės saviugdos veiksniai
Factors of Physical Self-Education of Female Students Studying in Higher Schools and Vocational Education and Training Schools
40
43
   
Brigita Kupstaitytė
Kinijos politika Afrikoje: Sudano ir Pietų Sudano atvejų lyginamoji analizė
China‘s African Policy: Comparative Analysis of Sudan and South Sudan Cases
45
49
   
Rūta Mazilauskaitė
Skyrybas patyrusių asmenų adaptacijos rodiklių, laimingumo ir sociodemografinių veiksnių sąsajos
Interconnections of the Adjustment Indicators and Happiness with the Socio-Demographic Factors Among the Divorced Personsamong
51
55
   
Eva Migašova
Возникновение общей европейской валюты евро: евробанкноты и монеты
Creation of a Common European Currency Eur: European Banknotes and Coins
57
61
   
Giedrė Stuopelytė, Saulė Raižienė
Sąsajos tarp studentų šališkumo viršsvorio turinčių asmenų atžvilgiu ir jų tarptautinės studijų patirties
The Links Between Students’ Weight Bias and Their International Study Experience
62
67
   
Inesa Vietienė, Daiva Malinauskienė
Pedagogų požiūris į bendradarbiavimo raišką ikimokyklinėje bendruomenėje
The Attitude of Educators Towards the Expression of Collaboration in the Pre-School Community
69
74
   
Rytis Vilkonis, Sigita Turskienė, Irina Barabanova
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo mokantis savarankiškai privalumai: universiteto studentų ir gimnazijos mokinių nuomonių lyginamoji analizė
Benefits of Use of ICT for Autonomous Learning: Comparative Analysis of University and High School Students Opinion
75
81
   
Gintarė Žilaitytė
Atvykstamojo turizmo įmonių pasirengimo teikti inovatyvią sveikatinimo turizmo paslaugą vertinimas
The Assesment of Income Tourism Companies Preparation for Providing an Innovative Health Tourism Service
83
88
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES SCIENCES  
   
Skaistė Barkutė
Kitoniškumo refleksija Onės Baliukonės kūryboje: išskirtinės savasties ir nesaugios būties teigimas
Reflection of Otherness in Onė Baliukonė‘s Writing Works: The Assertion of Exceptional Self-Identity and Insecure Being
92
97
   
Modesta Jurgaitytė
Meilė kaip Aš-Tu santykis Antano A. Jonyno ir Nijolės Miliauskaitės eilėraščiuose atvejis
Love as a Me-You Relation in the Poetry of Antanas A. Jonynas and Nijolė Miliauskaitė
99
103
   
Bernadeta Ramanauskienė
Depersonalizuotas žmogus Samuelio Becketto ir Juozo Glinskio dramose
Depersonalised man in Juozas Glinskis and Samuel Beckett’s dramas
104
109
   
Anna Slatinska, Jana Pecnikova, Genovaitė Kačiuškienė
Use of Dialects and Standard Language in the Central Territory of Slovak Republic
Tarmių ir bendrinės kalbos vartojimas centrinėje Slovakijos dalyje
110
115
   
Daiva Šidiškytė
Why Joy Kogawa’s Obasan Affects Readers so Strongly: a Child’s Vision of Canadian History
Kodėl Joy Kogawa’os romanas „Obasan“ taip paveikia skaitytojus: vaiko žvilgsnis į Kanados istoriją
116
120
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Vaiva Aleksandravičiūtė, Vaclovas Tričys
Kietųjų dalelių koncentracijos tyrimas Kuršėnų miesto ore
Investigation of Particulate Matter Concentrations in the Air of Kursenai
122
128
   
Pranas Baltrėnas, Eglė Marčiulaitienė, Antonas Misevičius, Alvydas Zagorskis
Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro taikomieji tyrimai
Applied Research of Plate Type Air Treatment Biofilter
130
138
   
Pranas Baltrėnas, Saulius Vasarevičius, Agnė Kazlauskienė, Aleksandras Chlebnikovas
Naujos kartos konstrukcijos vieno lygio daugiakanalio ciklono eksperimentiniai tyrimai
Experimental Researches of New Generation Design of One-Level Multichannel Cyclone
139
144
   
Simonas Lukošiūnas, Donatas Dervinis
Gyvo žmogaus atpažinimas vaizdo įraše naudojant odos spalvos kitimą
Live Human Recognition in Video Using Skin Colour Chantes
146
152
   
Diana Šateikienė, Daiva Stanelytė
Laivo balastinio vandens valymo metodų parinkimo parametrų analizė ir įdiegimo problemos
Ship’s Ballast Water Treatment Metods Selection Analysis and Installiation Problems
153
155
   
Linas Vasiliauskas, Kazys Šleževičius, Jonas Roličius
Gelžbetoninių ir betoninių konstrukcijų skaičiavimas glemžimui
Calculation of Reinforced Concrete and Concrete Concructions for Compression
157
161
   
Kristina Vyšniauskaitė, Nerijus Ramanauskas
Vaizdų didinimo metodų tyrimas
Investigation of Image Magnetification Methods
162
166
   
FIZINIAI MOKSLAI / PHYSICAL SCIENCES  
   
Valerijonas Dumskis, Leonidas Sakalauskas
Stochastinis programavimas, kai sąlyginės rizikos reikšmė įeina į tikslo funkciją ir ribojimus
Stochastic Programming when Objective Function and Constraints Contain Conditional Value at Risk
168
175
   
Jolita Mezelskienė, Renata Macaitienė
Limit Theorem for L–Functions from a Subclass of the Selberg Class
Ribinė teorema Selbergo klasės poklasio L funkcijoms
176
180
   
Ingrida Vaičiulytė, Leonidas Sakalauskas
Markovo grandinės Monte Karlo metodo taikymas tiriant sociologinius duomenis
Modeling Sociological Data by Markov Chain Monte Carlo Approach
181
187
   
Apie autorius / information about the authors 188
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai” 191