2014, Nr. 1(41)

TURINYS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Edukologija / Education  
   
Ineta Garuckienė, Eugenija Karbočienė, Lauras Grajauskas
Vyrų ir moterų fizinio aktyvumo motyvacijos ypatumai
The features of motivation in physical activity among women and men
8
10
Aurelija Kuktelionytė, Kęstutis Skučas
Intelekto negalią turinčių mokinių fizinis pajėgumas negalios, lyties ir amžiaus aspektu
Intellectually disabed students‚ physical capacity in the aspects of disability, gender and age
12
16
Tatiana Nevolná.
Comparison of the quality of life and emotional habitual subjective satisfaction in educational workers and health care workers.
17
Ričardas Pranckevičius
Krepšinio klubo „Šiauliai“ varžybinės veiklos atspindžiai dienraštyje „Šiaulių naujienos“: sporto vertybių, kaip klubo įvaizdžio dalies, kontekstas
The reflections of the ”Siauliai” basketball club sports activities in the “Siauliu naujienos” newspaper: a context of sports values as a part of club image
21
25
Danguolė Razmaitė, Lauras Grajauskas, Arūnas Grabauskas.
Tinklininkų greitumo jėgos lavinimas taikant specializuotus pratimus

Development of volleyball players’ quickness force with the application of specialised exercises
26
29
   
Ekonomika / Economics  
   
Loreta Eimanavičiūtė, Aurelija Kustienė
Audito rizikos vertinimo problematika: teoriniai ir praktiniai aspektai
Audit risk assessment problem: theoretical and practical aspects
31
36
   
Politika / Policy  
   
Justinas Juozaitis
International organizations in neorealism: a case of Lithuania’s eu common energy policy formation 2006 – 2012
Tarptautinės organizacijos neorealizmo teorijoje: Lietuvos dalyvavimo formuojant bendrą Europos Sąjungos energetikos politiką atvejis, 2006–2012 m.
38
45
Mindaugas Norkevičius
Regioninio bendradarbiavimo kryptys 2012–2016 metų Lenkijos užsienio politikos sampratoje.
Directions and strategies of regional cooperation in the 2012-2016 Polish foreign policy.
46
52
Aušra Šilinskytė
Nevyriausybinių organizacijų samprata ir vieta viešojo valdymo sistemoje
The concept of nongovernmental organizations and their place in the public government system
53
57
   
Vadyba / Management  
   
Kamilė Žičkutė
Ekologinio turizmo plėtra Lietuvoje
The development of eco-tourism in Lithuania
59
63
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES SCIENCES  
   
Andrius Jurkevičius.
Ldk teismų santvarkos apraiškos rašytiniuose teisės dokumentuose 1387–1529 m.
Manifestations of the gdl judiciary in written law documents 1387–1529.
66
70
Eva Králová, Lubomír Král.
Traditional and modern values in a streetcar named desire
72
Héctor Sánchez Mouriz, Regina Bikulčienė.
Principales latinismos en el español actual
Aktualiausi ispanų kalbos lotynizmai
77
80
Anna Slatinská, Jana Pecníková, Genovaitė Kačiuškienė
Use of dialects and standard language in the central territory of the Slovak Republic.
Tarmių ir bendrinės kalbos vartojimas centrinėje Slovakijos dalyje
81
86
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Elektros inžinerija / Electrical Engineering  
   
Nerijus Šulčius
Šiaulių regiono elektros linijų patikimumo tyrimas
Investigation into the reliability of electrical power lines in the šiauliai region
88
90
   
Informatika / Informatics  
   
Edgaras Artemčiukas, Leonidas Sakalauskas.
Vaizdo apdorojimo metodų tyrimas ir taikymas papildytosios realybės sistemose
Computer vision methods research and application in augmented reality systems
91
97
Gintautas Jakimauskas
On the non-singularity issue for the poisson-gamma model
Apie nesinguliarumo sąlygą taikant puasono-gama modelį
99
102
Leonidas Sakalauskas, Ingrida Vaičiulytė
Subgausinio vektoriaus skirstinio parametrų vertinimas Montekarlo Markovo grandinės metodu
Estimation of a sub-gaussian vector distribution by the Monte-Carlo Markov chain approach
104
107
Einaras Daujotas, Mindaugas Stoncelis
Mažo lankomumo internetinių parduotuvių lankytojų veiksmų analizė
Analysis of customers‘ actions in little-visited e-shops
108
111
Valerijonas Dumskis, Leonidas Sakalauskas
Stochastinės Nešo pusiausvyros paieškos algoritmas
An algorithm for the search of the stochastic Nash equilibrium
112
116
Donatas Kavaliauskas, Gražvydas Felinskas.
Dirbtinės bičių kolonijos algoritmai ir jų taikymas sprendžiant maršrutų optimizavimo uždavinius
Artificial bee colony algorithms and their application to route optimization problems
117
123
   
BIOMEDICINOS MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES  
   
Botanika / Botany  
   
Karolina Juodrytė, Zenonas Venckus
Medžių sanitarinė būklė Šiaulių mieste. Medžių lapų ligos
The health of trees in šiauliai city. Diseased tree leaves
125
130
Karolina Juodrytė, Zenonas Venckus.
Medžių sanitarinė būklė šiaulių mieste. Vabzdžių sukelti medžių lapų pažeidimai
The health of trees in šiauliai city. Insects cause leaf lesions on the trees
131
135
Remigijus Šarna, Rita Mikaliūnaitė.
Sunkiųjų metalų nikelio ir švino paplitimas rekultivuoto sąvartyno dirvožemyje
Prevelance of nickel and lead heavy metals in the soil of a re-cultivated self-filled dump
136
139
   
FIZINIAI MOKSLAI / PHYSICAL SCIENCES  
   
Matematika / Mathematics  
   
Tomas Baležentis, Alvydas Baležentis
Probabilistic productive technology model and partial production frontiers: an applicationfor lithuanian agriculture
Tikimybinis gamybos technologijos modelis ir dalinės gamybos funkcijos: taikymas Lietuvos žemės ūkio  sektoriuje.
141
146
Ingrida Vaičiulytė.
Antisimetrinio t skirstinio taikymas tiriant finansinius duomenis
Modeling financial data with skew t distribution
147
151
Laura Viselgaitė, Audrius Kabašinskas
Application of quantile regression for the prediction of study results: the case of KTU
Kvantilinės regresijos taikymas prognozuojant rezultatus: KTU pavyzdys
152
   
Apžvalginiai straipsniai / Review articles  
   
Daiva Varapickaitė.
Populiariosios literatūros įtaka paauglių pasaulėžiūrai
The influence of popular literature on the world-view of today‘s teenager
157
159
   
Apie autorius / Information about the authors 160
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 162
   
Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors. 164