2013, Nr.2(40)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI /  SOCIAL SCIENCES  
   
Edukologija / Education  
   
Giedrius Girdvainis
Patyčios tarp mokinių bendrojo lavinimo mokykloje: samprata, dalyviai, priežastys ir padariniai
Bullying among pupils in general education schools: conception, participants, causes and consequences
8
12
Kristina Kulikauskienė
Komunikavimo užsienio kalba patirties analizė ir komunikacinių kompetencijų ugdymas daugiakultūrėje visuomenėje
The analysis of the experience of communication in the foreign language and the development of communicative competence in multicultural society.
14
17
Eglė Matienė, Ramona Žiauberytė, Monika Murnikaitė, Simona Kiviliauskaitė
Pilnoje ir nepilnoje šeimoje gyvenančių 10 ir 12 klasių moksleivių vertybinių orientacijų raiška: šeimos ir santuokos aspektas
Value orientation expression of 10 and 12 class students who live in full and  incomplete family: the aspect of family and marriage
19
24
Jovita Biliūnienė, Lina Miltenienė
Tėvų, įveikiančių vaikų elgesio ir emocijų sunkumus, patirtis: anketinės apklausos rezultatų analizė
The experience of parents in overcoming emotional and behavioral difficulties of their children: a survey analysis
25
32
Valdemaras Mitkus, Stanislovas Norkus
Didelio meistriškumo krepšininkų miego ir rungtyniavimo rodiklių kaita bei sąsajos varžybų laikotarpiu
The alternation og sleep and compettition rates and its interface of highly skilled basketball players at competition period
33
38
Orinta Šalkuvienė, Dora Deimontaitė
Skaičių ir skaičiavimo vaizdinių formavimo galimybių I klasėje teorinis pagrindimas
Numbers and calculation image formation in I form theoretical justification
39
45
Darius Talačka, Šarūnas Klizas
Sportuojančių paauglių agresyvaus elgesio ypatumai priklausomai nuo sporto šakos
Teenagers aggressive behavior characteristics of depending sports agressive behavior characteristics of teenagers involved in sports according to different branches of sport
46
49
Kęstutis Trakšelys
Objektyvieji suaugusiųjų švietimo prieinamumo veiksniai
Objective factors in adult education access
51
55
Rasa Mišeikytė, Deimilė Zdybaj, Maksim Zdybaj
Šeimoje ugdomų ir ugdytinų vertybių raiška: 10 ir 12 klasių moksleivių požiūrio reprezentacijos
The expression of values that are developed and fostered in family: the representation of 10th and 12th grade pupils’ attitudes
57
61
   
Psichologija / Psychology  
   
Gintautė Šimaitė, Aurimas Česnulevičius
Vairuotojų reakcijos tyrimas
Research on drivers’ reaction
63
66
   
Vadyba / Management  
   
Ieva Bilbokaitė
Teorinis kompetencijos sampratos diskursas universitetinių studijų programų realizavimo kontekste
A theoretical discourse on the concept of competence in the context of realization of university study programs
67
73
Violeta Stasėnaitė, Gintarė Kulbeckienė, Inga Jankauskienė
Kėdainių rajono savivaldybės m. Daukšos viešosios bibliotekos įvaizdis vartotojų ir darbuotojų požiūriu
The image of Kėdainiai district municipality Mikalojus Daukša public library from the viewpoint of users and employees
75
81
Neringa Kurapkaitienė, Justinas Sadauskas
Savanorystė socialiniame darbe: sąsajos ir įtampos
Volunteership in social work: correlations and strains
83
87
Aleksandar B. Todorov
Local radio ownership in Bulgaria: a social network analysis
Vietos radijo tinklo padėtis Bulgarijoje: socialinio tinklo analizė
89
93
Jolita Vveinhardt, Loreta Petrauskaitė
Nepotizmo modelių lyginamoji analizė: pritaikomumo sąlygos
A comparative analysis of nepotism models: applicability conditions
94
102
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI /  HUMANITIES SCIENCES  
   
Renata Lukošienė
Names of trees in English explanatory dictionaries (Oxford English dictionary and macmillan English dictionary for advanced learners)
Medžių pavadinimai aiškinamuosiuose anglų kalbos žodynuose (Oxford English dictionary ir macmillan English dictionary for advanced learners)
104
107
Gintarė Narauskaitė.
Subversyvus queer teorijos žvilgsnis: gintaro varno spektaklio „tiksinti bomba“ atvejis
The subversive perspective of the queer theory: the case of the performance ‘tiksinti bomba‘ by gintaras varnas
109
115
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI  /TECHOLOGICAL SCIENCES  
   
Elektros inžinerija / Electrical Engineering  
   
Nerijus Šulčius, Donatas Blėdis
Gedimų elektros tinklų 0,4–10 kv linijose šiaulių regione tyrimas
Investigation of faults in 0.4 – 10 Kv electrical power network in the šiauliai region
117
119
   
Informatika / Informatics  
   
Valerijonas Dumskis, Leonidas Sakalauskas
Reikšmingų imčių metodas dviejų etapų stochastiniam tiesiniam uždaviniui
Importance sampling method for two-stage linear stochastic problem
120
123
Mindaugas Ruzgys, Simona Ramanauskaitė
Internetinių sistemų apsaugos priemonių nuo botų pildomų duomenų analizė
Analysis of tools for protectionagainst data flooding in internet systems
125
129
Žilvinas Gasiūnas, Asta Slotkienė
Sprendimo priėmimo projektavimo metodo, grindžiamo kontekstu, sudarymas ir tyrimas
Development and research of the design method for decision-making based on context
130
133
Tomas Šeirys, Simona Ramanauskaitė
Objektų ir masyvų naudojimo PHP kalboje našumo tyrimas
Object and array usage efficiency in php language
134
136
Oleksij Volkov, Simona Ramanauskaitė
Research of Word Search Algorithms based on relational database
Reliacinės duomenų bazės struktūra paremtų žodžių paieškos algoritmų tyrimas
138
143
   
Mechaninė inžinerija / Mechanical Engineering  
   
Rokas Savickas, Raimondas Šniuolis
Surinkimo proceso darbo našumo ir kokybės statistinis tyrimas
Statistical analysis of working efficiency and quality of assembly process
144
148
   
Statybos inžinerija / Civil Engineering  
   
Mykolas Pelikša, Marius Reizgevičius, Vaclovas Tričys
Karštojo vandentiekio vamzdynų atiduodamos šilumos Šiaulių daugiabučiuose namuose analizė
Analysis of heat value release from hot water supply pipes in Šiauliai multi-flat houses
150
152
Marius Reizgevičius, Laura Reizgevičiūtė, Mykolas Pelikša
Pastato informacinio modelio (bim) panaudojimas statybos inžinerijos studijose
The use of bim in civil engineering studies
154
160
Linas Vasiliauskas, Kazys Šleževičius, Jonas Roličius, Mykolas Pelikša.
Sijų-sienučių įtempių skaičiavimas tamprumo teorijos metodais
Calculation of stresses in vertical web members using elasticity theory methods
161
165
   
Apie autorius / Information about the authors 166
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai 168
   
Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors 170