2009, Nr. 2(23)

TURINYS / CONTENTS

Giedrė Bertašienė, Genovaitė Kačiuškienė
Tauragiškių mokytojų požiūris į lietuvių bendrinės kalbos prestižą ir jos vartoseną
Teachers' of Tauragė Opinion about Prestige and Usage of Lithuanian Language
7
11
Daiva Buivydaitė, Jadzė Šapalienė.
Farbbezeichnungen nach dem Aspekt der Wortbildung in der Dichtung von Theodor Storm
Names of Colours according to the Different Ways of Word Formation in Theodor Storm's Works
12
19
Modestas Grigaliūnas.
Pasipriešinimas įtikinėjimui tarp dominuojančios ir opozicinės kultūros vertybių šiuolaikinėje populiariojoje animacijoje
Resistance to Persuasion Between the Values of the Dominant and Oppositional Culture in Contemporary Popular Animation
21
28
Kristina Jakutytė
Lietuvos Žydų bendruomenės įtakos demokratijai vertinimas
Evaluation of Influence of the Lithuanian Jewish Community on Democracy
30
35
Ligita Judickaitė
The Notions of Foreignization and Domestication Applied to Film Translation: Analysis of Subtitles in Cartoon Ratatouille
Verstinio teksto ir originalo kalbos "suartinimo-nutolinimo" teorijos taikymas filmų vertimuose: animacinio filmo "La Troškinys" lietuviškų subtitrų analizė
36
43
Edita Karaliutė
A Case of Bidirectional Metaphor: a Computer as a Human Being and the Reverse
Dvikryptės metaforos atvejis: kompiuteris kaip žmogus ir atvirkščiai
44
49
Dovilė Milisevičiūtė, Egidijus Paliulis
Lietuvių - anglų kalbų vertimo sistema
Lithuanian - English Language Translation System56
51
56
Vytautas Šlapkauskas.
Žmogaus orumo sampratos problema
The Issue of Human Dignity
58
67
   
Socialiniai mokslai  
Edukologija  
   
Jovilė Abariūtė, Aušra Kazlauskienė.
Jaunimo situacijos tyrimas Šiaulių mieste (aktyvaus dalyvavimo jaunimo organizacijose kontekstas)
Research of Youth Situation in Šiauliai City
69
74
Aldona Barnackienė, Dalia Bernotienė.
Mokinių tėvų nuomonė apie dorinių vertybių ugdymą pasakomis
The Approach of Pupils' Parent towards Moral Education by the Means of Fairy Tales
75
81
Aidanas Barzelis, Laura Barcytė.
Studentų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas taikant kooperuotų studijų metodą
The Development of Students' Intercultural Competence by Applying the Method of Cooperative studies
83
89
Renata Bilbokaitė, Ieva Bilbokaitė.
Pedagogų įvaizdis žiniasklaidoje: faktai besimbolių
Image of Educators in mass Media: The Facts Without Symbols
91
96
Renata Bilbokaitė, Daina Možeika.
Opinion of Tenth Grade Pupils from Latvia and Lithuania about Cognitive Interests in Natural Science: Results of Pilot Research
Latvijos ir Lietuvos dešimtokų nuomonė apie kognityvinį doėjimąsi gamtos mokslais: pilotinio tyrimo rezultatai
97
103
Agnė Brandišauskienė.
Gabių mokinių ypatumų atpažinimas mokykloje
Recognition of the Characteristics of Gifted Children at School
105
110
Ramunė Burškaitienė, Margarita Vilkonienė.
Priešmokyklinio ugdymo kokybė: samprata ir esminiai vadybos aspektai
Quality of Pre-School Education: Concept and Essential Managerial Aspects
111
117
Giedrė Gabnytė.
Fortepijono specialybės mokymo diferencijavimo klausimai: aktualumas ir pokyčių galimybės
Differentiation Questions in Teaching Piano Speciality: Relevance and Poossibilities for Changes
118
122
Rima Jasnauskaitė.
Gebėjimo bendrauti aktualumo pagrindimas kolegijų inžinerijos anglų kalbos programose
Substantiation of Importance of Communication Competence in Engineering English Language Programs in Colleges
124
130
Ana Jovarauskaitė, Gitana Martinkienė.
Individualizuoto mokymosi ypatumai aukštojoje universitetinėje mokykloje
Peculiarities of Individualized Learning at a Higher University School
132
141
Kristina Kalinauskienė, Daiva Malinauskienė.
Klasių auklėtojų požiūris į bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais iš probleminių šeimų kokybę
The Opinion of Class Mentors about the Quality of Communication and Collaboration with Students from Problematic Families
142
147
Eugenija Karbočienė, Jurga Mikelionienė.
Jogos pratimų įtaka pedagogių fizinei ir emocinei būklei
The Influence of Yoga Exercises on Female Pedagogues' Emotional and Physical Condition
148
153
Laima Klemienė, Asta Jaseliūnienė.
Profesinės reabilitacijos metodikų taikymas asmenims su proto negalia
Use of Vocational Rehabilitation Methods for Mentally Disabled Persons
155
160
Darius Masiliauskas.
Skirtingo fizinio aktyvumo paauglių savęs vertinimas
Self-esteem of Adolescents by a Degree of Physical Activity
162
165
Erika Masiliauskienė.
Vaikų kompiuterinės kultūros sklaidos sąlygos namų aplinkoje: kompiuterio svarba vaikui ir jo dalyvavimas kompiuterinėje veikloje
Conditions for Spread of Children's Computer Culture in the Home Setting: the Importance of a Computer for a Child and His Involvement in Computer-Based Activities
167
172
Aida Plaušinaitienė, Erika Masiliauskienė.
Vaikų smurto mokykloje priežastys ir pasekmės (vaikų patirties reprezentacijos
The Causes and Effects of Children's Violence in the School Setting (Representations of Children's Experience
173
181
Jūratė Sučylaitė
Ugdomoji poetikos terapija psichikos sutrikimais sergančių asmenų įgalinimui
Developmental poetry therapy for empowering adults with psychiatric disorders
183
191
Reda Šatūnienė.
Jaunimo subkultūrinės saviraiškos reikšmė socializacijos procese
The meaning of Subcultural Youth's Self-Expression during Socialization Process
192
196
Ilona Valantinaitė, Rūta Dačiulytė.
Gyvenimo kokybės samprata ir jos ugdymo galimybės, mokant technologijų
Concept of Quality of Life and Possibilities for Its Development while Teaching Technologies
197
202
   
Ekonomika  
   
Asta Čiginskienė, Stasė Palubinskienė.
Vieningų buhalterinių sąskaitų planų taikymo galimybės
The Possibilities of Application of Unified Charts of Accounts
204
209
Neringa Gudaitytė, Kristina Batutytė, Irina Žalienė.
Lietuvos regionų skirtumai ES struktūrinių fondų paramos kontekste
Regional Disparities in Lithuania in the Context of Assistance from EU Structural Funds
211
218
Donata Petružytė.
Lietuvos sąvartynų žmonės kaip viena iš atliekų rinkėjų atmainų
Lithuanian Dumps People as Strain of Waste Pickers
219
224
Kristina Vaznelytė, Aistė Kuodytė.
Matlab paketo taikymo galimybės optimalaus investavimo problemos sprendimui
Possibilities of Application of matlab for the Solution of Optimal Investment Problem
225
229
   
Vadyba ir administravimas  
   
Eglė Gorbunovaitė, Judita Norvilaitė.
Rekreacijos ir turizmo vystymo aspektai Raseinių rajone
Recreation and Tourism Development a Aspects of the District Raseiniai
230
239
Eglė Gorbunovaitė, Kamilė Šopytė.
Apgyvendinimo paslaugų teikimo teisinis reglamentavimas Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare
Legal Regulation of Provision of Accomodation Services After Lithuania Became European Union Member State
240
246
Indrė Pikturnienė.
Prekės ženklo žinomumo įtaka pirmavimo arba sekimo pranašumams
Impact of Brand Familiarity on Pioneering or Following Advantages
247
253
Gintarė Proscevičienė.
Tinklinio bendradarbiavimo kokybės tipologijos patikslinimas: empirinio tyrimo rezultatai
Specification of typology of quality networking: results of empirical research
254
262
Zita Urbelienė, Vita Juknevičienė.
Elektroninio balsavimo ypatumai ir įgyvendinimo galimybės Lietuvoje
Peculiarities and Implementation Opportunities of Electronic Voting in Lithuania
263
271
Jūratė Vinikaitytė, Laura Barcytė.
Neįgaliųjų verslo plėtros centro teikiamų paslaugų vertinimas: asmenų su negale sutelktos grupės bandomojo tyrimo rezultatai
The Assesment of Services of Business Development Centre for the Disabled: Results of Research in the Focus Group of People with Disabilities
272
276
Apie autorius/Information about the authors 277
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje "Jaunųjų mokslininkų darbai" 280
Requirements for research publications in the issue "Journal of Young Scientists" 282