2009, Nr. 1(22)

TURINYS / CONTENTS

Mikas Balkevičius
Kai kurios etinių vertybių ugdymo metodologinės prielaidos viešojo administravimo studijose
Some Methodological Approaches to Development of Ethical Values in Public Administration Studies
6
11
Renata Bilbokaitė
Vizualizacijos 9-10 klasių gamtamoksliniame ugdyme lyginamoji analizė: pilotinio tyrimo rezultatai
The Comparative Analysis of Visualization in 9th and 10th forms in Natural Science Education: the Results of Pilot Research
12
16
Renata Bilbokaitė
Vidinio pasaulio verbalizacija muzikos klausymosi metu: būsenų atskleidimo aspektas
The Verbalization of Internal World During Listening to Music: the Aspect of Unclosing of States
18
23
Lota Bobrova
Būsimųjų kūno kultūros pedagogų psichosocialinės adaptacijos ypatumai gyvenimo stiliaus kaitos kontekste
Peculiarities of Psycho-social Adjustment of Future Physical Education Pedagogues in the Context of Life-style Changes
24
32
Daiva Čegytė, Stefanija Ališauskienė
Specialistų komandos bendroji pasidalyta kompetencija tenkinant vaikų specialiuosius poreikius: koncepto analizė
Mutually Shared Competence of Team of Professionals when meeting Special Needs of Children: the Analysis of the Concept
33
44
Rasa Ercmonienė-Varnė
Paauglių tolerancijos ugdymo teatro pratybomis modelis
Model of Development of Teenagers' Tolerance by Theatre Practice
46
50
Vilma Gesevičienė, Viktorija Sičiūnienė
Kompiuterių naudojimo namų aplinkoje tyrimas
Research into Computer use in Home Environment
51
58
Auksė Grudžinskytė
Darželio auklėtojų požiūris į švietimo pagalbą 3-6 metų socialinės rizikos šeimų vaikams
Educational Assistance for the 3-6 Year Old Children from Families at Social Risk
59
62
Jolita Horbačauskienė, Dalija Gudaitytė
Manifestation of Liberal Education in Technological University Studies: Lecturers'  Approach
Liberalaus ugdymo verstybių raiška technologijos universiteto studijose: dėstytojų požiūris
64
71
Edita Jezerskytė, Brigita Janiūnaitė
Dėstytojo inovacinės veiklos bruožai tobulinant studijų programas: besikeičiančios edukacinės paradigmos kontekstas
Features of a University Teacher's Innovative Activity when Improving Study Programmes: Context of Changing Paradigm of Education
73
81
Simona Jonušaitė, Vilma Žydžiūnaitė
Socialinius mokslus studijuojančių universiteto studentų profesinės identifikacijos formavimąsi ribojantys veiksniai
Factors Limiting Formation of Professional Identity of University Students in Social Sciences Field
83
90
Margarita Jurevičienė, Irena Kaffemanienė
Vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų socialinių įgūdžių struktūra ir raiško ypatumai
The Structure of Social Skills and Particularities of Ecpression of Children with Moderate Mental Retardation
92
102
Margarita Jurevičienė, Liuda Radzevičienė
Neįgaliųjų dalyvavimo darbo rinkoje motyvacijos prielaidos: įsidarbinimo galimybių vertinimas
The Presumptions of Motivation of the Participation in the Labour Market of the Disabled: Evaluation of the Employment Possibilities
103
108
Ieva Kerulienė
Tėvų požiūris į vaiko teisių apsaugą Lietuvoje
Attitudes Parents Towards Protection of Child rights in Lithuania
109
113
Romualdas Malinauskas, Šarūnas Klizas
Vidurio mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinė adaptacija kūno kultūros pamokose
The Psychosocial Adaptation among Pupils of Middle School Age During Physical Education Lessons
114
117
Ramutė Mečkauskienė
Mokyklos vadovo vaidmenų transformacija
Transformation of Roles of a School Head
118
126
Vida Navickienė
Procesai, sąlygojami neuniversitetinio aukštojo mokslo išorinės diversifikacijos
Processes Driven by External Diversification of Non-university Higher Education
127
134
Egidijus Nedzinskas, Nijolė Bankauskienė
Sąvokų atsakingumas ir atsakomybė semantiniai ryšiai su etikos kategorijomis
Semantic Links of the Concepts Responsibility and Liability to Categories of Ethics
136
144
Giedrė Judita Rastauskienė, Kęstutis Kardelis, Ina Marija Šeščilienė
Universiteto dėstytojo profesinio tapsmo ypatumai
Peculiarities of Professional Becoming of a University Teacher
145
152
Liudmila Rupšienė, Inga Bartusevičienė
Studijų rezultatų vertinimo reglamentavimas Lietuvos aukštosiose mokyklose
Regulation of Assessment of Learning Outcomes in Lithuanian Higher Schools
154
161
Rolandas Stanionis, Dalia Kiliuvienė
Vyresniųjų klasių mokinių požiūrio į anglų kaip užsienio kalbos mokymąsi tyrimas
Research into Point of View of Pupils' of Senior Forms Towards Learning English as Foreign Language
163
171
Gražina Strazdienė, Algirdas Garalis
Verslumo ugdymas fenomeno raiška imitacinėje verslo įmonėje (studentų požiūris)
Phenomenon of Entrepreneurship Education in Simulation Business Enterprise (Attitude of Students)
173
182
Algimantas Šimaitis
15-16 metų paauglių alkoholio, tabako ir kitų narkotikų vartojimo tendencijos ir prevencija Lietuvoje
Tendencies and Prevention of Use of Alcohol, Tobacco and Other Narcotics Among 15-16 Year Old Teenagers in Lithuania
184
191
Edita Vainienė, Kęstutis Kardelis
Vyresniųjų klasių moksleivių mokymosi motyvacijos ir psichosocialinės  sveikatos rodiklių sąsajos
Relations between Learning Motivation and Psychosocial Health Indices of Pupils in Higher Forms
193
198
Ilona Valantinaitė, Rūta Dačiulytė
Gyvenimo kokybės samprata ir jos sąsajos su vartojimo kultūros ugdymu technologijų programoje
Concept of Quality of Life and its Relations with the Consumer Culture Development in the Technologies Program
200
205
Margarita Vilkonienė
Papildytos realybės technologija grįstos mokymo(si) priemonės vertinimas: edukacinis veiksmingumas tradicinių priemonių kontekste
Essessment of a Teaching/Learning Means Based on Augmented Reality Technology:Educational Efficiency in the Context of Traditional Means
207
216
Jūratė Vinikaitytė
Orumo samprata: neįgalių asmenų sutelktos grupės žvalgomojo tyrimo rezultatai
Conception of Dignity: Results of Pilot Research into Focus Group of the Disabled
217
224
Apie autorius/Information about the authors 225
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje "Jaunųjų mokslininkų darbai" 228
Requirements for the research publications in the issue "Journal of Young Scientists".............. 230