2008, Nr. 5(21)

TURINYS / CONTENTS

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI/TECHNOLOGICAL SCIENCES

Ernestas Braubartas Lietuvių kalbos atskirai tariamų žodžių, skirstant juos į kategorijas, atpažinimo tyrimas

6

  Recognition of  Isolated Lithuanian Words Dividing them into Categories 10
Aleksej Charčenko,
Artūras Sabaliauskas,
Sergėjus Rimovskis
Elektromechaniškai sukietinto paviršiaus įtaka plieno 45 mažacikliam nuovargiui 11
  Influence of Electromechanical Surface Hardening on Low Cycle Fatigue of Grade 45 Steel 15
Aleksej Charčenko,
Artūras Sabaliauskas,
Sergėjus Rimovskis
Elektromechaniškai sukietinto paviršiaus įtaka plieno 45 mažaciklio lenkimo charakteristikoms 16
  Influence of Surface Hardening of Grade 45 Steel on Low Cycle Bending Characteristics 20
Ramūnas Laskauskas,
Vytautas Vyšniauskas
Vaizdo kontūrų nustatymo būdų analizė 21
  Analysis of Methods for Image Edge Detection 25
Algis Paulauskas,
Sergėjus Rimovskis,
Artūras Sabaliauskas
Skritulinio skerspjūvio strypo tampriai plastinio grynojo lenkimo tyrimas 27
  Analysis of Circular Cross-Section Beam under Elastic-Plastic Pure Bending 32
Linas Vasiliauskas,
Kazys Šleževičius,
Jonas Roličius,
Antanas Špokas
Įtempių koncentracija lanksčiuose sekliuose pamatuose 33
  Concentration of Stresses in Pliant Shallow Foundations 39
Arūnas Venckus,
Gintautas Daunys
Objekto geometrijos rekonstravimas pagal kameros su papildomais              jutikliais vaizdus 40
  Reconstruction of Object Geometry using Camera with Additional Sensors 45
Aurimas Volskis,
Mykolas Pelikša,
Vaclovas Tričys
Augmenijos įtaka ežerų eutrofikavimui 46
  The Influence of Flora for Eutrofication of Lakes 52
     
FIZINIAI  MOKSLAI / NATURAL SCIENCES 53
     
Sigita Čepukaitė,
Virginija Garbaliauskienė,
Antanas Garbaliauskas
The Functional Independence of the Powers of L-Functions of Elliptic Curves 54
  Elipsinių kreivių L-funkcijų laipsnių funkcinis nepriklausomumas 58
Asta Drukteinienė,
Sigita Turskienė
Elektroninių projektų rengimo ir valdymo sistema kišeniniam kompiuteriui 60
  Electronics Project Preparation and Management System for Palmtops 64
Lina Tankelevičienė,
Rimantas Sakalauskas
Dalykinės srities ontologija grįsta  intelektualioji gedimų diagnostikos sistema 65
  Intelligent System for Fault Diagnostic Based on Domain Ontology 72
     
BIOMEDICINOS MOKSLAI /BIOMEDICAL SCIENCES 73
     
Reda Jonaitienė Genetiškai modifikuotų maisto produktų ženklinimo tvarkos analizė 74
  The Analysis of Marking Order of Genetically Modified Alimentary Products 80
Aurelija Malciūtė,
Jonas Remigijus Naujalis,
Kęstutis Kazimieras Vilkonis
Bruknių (vaccinium vitis-idaea) kolekcija Šiaulių universiteto Botanikos sode: sudėtis bei bendroji būklė 81
  Cowberry (Vaccinium Vitis-Idaea) Collection in the Botanical Garden of Šiauliai University: Composition and General Condition 85
Genė Dabkevičienė,
Ingrida Milčinauskienė
Gimdyvių, patyrusių regioninę nejautrą, slaugos problemų analizė 86
  Care Problems Analysis of Women in Child Birth who have Experienced Regional Anesthesia. 92
     
Apie autorius   93
Information about the authors  
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai" 94
Requirements for research publications in the issue "Journal of Young Scientists"