2008, Nr. 4(20)

TURINYS / CONTENTS

HUMANITARINIAI MOKSLAI/HUMANITIES SCIENCES

5

Irena Baliulė,
Lina Michailovienė
Erdvės ženklai literatūrinio moters portreto struktūroje

6

  A Portrait in Lithuanian Women's Prose

13

Reda Baranauskienė,
Rasa Blaževičienė.
Audiovisual Translation of Feature Films from English into  Lithuanian

14

  Audiovizualusis vaidybinių filmų vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą

21

Reda Baranauskienė,
Inga Kriščiūnaitė
Transformation Peculiarities in the Lithuanian Translation of "Eat, Pray, Love" by E. Gilbert

22

  Vertimo transformacijų ypatumai lietuviškame E. Gilbert „Eat, Pray, Love" vertime

28

Gintarė Galinienė,
Giedrius Gasiūnas
Vadybos srities literatūros leidybos Lietuvos universitetų leidyklose vertinimas studentų skaičiaus aspektu

29

  Ranking of Management Literature in Lithuanian Universities by the Number of Students

34

Gintarė Galinienė,
Raminta Steponavičiūtė
Komercinių leidyklų įvaizdis periodinėje spaudoje: Alma littera atvejo analizė

35

  The Image of Commercial Publishing Houses in Periodic Press: Analysis of Alma Littera Case

41

Ieva Kavaliauskaitė Estetinio ugdymo efektyvinimo metodai šiuolaikinės meninės raidos kontekste

43

  Methods for Aesthetical Training Efficacy in the Context of Contemporary Artistic Development

46

Regina Lauruškienė,
Svetlana Toropovienė
Šiaulių kolegijos studentų požiūrio į anglų kalbos skolinių vartojimą tyrimas

47

  Research on Šiauliai College Students' Attitudes towards the Use of English Loanwords

51

Dalė Roikienė,
Kristiana Narmontienė
Denominal Verbs in Translation from English into Lithuanian

52

  Denominatyvinių veiksmažodžių vertimas iš anglų į lietuvių kalbą

57

Remigijus Venckus Videomeno pasipriešinimas kinocentristinėms reprezentacijos konvencijoms.

58

  Video Art as a Form of Resistence Representation Rules of Cinematography

64

     
SOCIALINIAI MOKSLAI/SOCIAL SCIENCES

65

Daiva Alifanovienė, Laura Trepekaitė,
Aurelija Baniulienė
Prekybos moterimis aukų reabilitacijos proceso analizė išorinių ir vidinių veiksnių aspektu

66

  Analysis of the Rehabilitation Process for the Victims of the Women Trafficking in the Aspect of  Inner and Outer Factors

70

Algirdas Ališauskas,
Reda Jomantaitė
Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė

71

  Analysis of Meeting Special Education Students' Needs in Schools

77

Dalia Bernotienė,
Aldona Barnackienė
Dvasinių vertybių ugdymas elementorių pasakomis

79

  Education of Spiritual Values by the Means of Primer Fairy Tales

86

Renata Bilbokaitė Vizualizacijos metodo taikymo galimybės muzikos pamokose: mokinių refleksijų analizė

88

  The Possibilities of the Visualization Practice Method in Music Lessons: Analysis of Pupils'     Reflexions

92

Nijolė Bražienė,
Daiva Mockienė
Priešmokyklinuko agresyvaus elgesio profilaktika ir korekcija  pasakomis

93

  Prophylaxis and Correction of a Preschooler's Aggressive Behaviour by the Means of Fairy Tales

102

Remigijus Bubnys,
Daiva Petrošiūtė
Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų gyvenimo kokybės vertinimas: profesinis aspektas

103

  Evaluation of the Life Quality of Social Educators and Social Workers: Professional Aspect

107

Дрозд Владимир, Журавская Елена, Щиряков Анатолий. Десятибалльная система оценивания: шаг к объективности

109

  Ten-Mark Estimation System: the Step to Objectivity

114

Aniceta Garšvienė,
Neringa Strelkovienė
Vidutinės dizartrijos simptomatikos įvertinimas

116

  Assessment of the Symptoms of Moderate Dysarthria

122

Darius Gerulaitis,
Laura Čižauskaitė
Romų mokinių, lankančių specialiąją mokyklą, socialinis-edukacinis portretas

123

  Social-Educational Profile of Roma Pupils at a Special School

129

Vytautas Gudonis,
Meilė Mockevičiūtė
Pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių vaikus bendrojo lavinimo mokykloje

131

  Educators' Opinions about Special Needs Children Training at School

139

Vytautas Gudonis,
Ramunė Steponavičienė
Specialiojo pedagogo tarpasmeniniai santykiai

140

  Interpersonal Relationships of a Special Pedagogue

144

Aušrinė Gumuliauskienė,
Tomas Butvilas,
Jūratė Butvilienė
Tėvų emigraciją patyrusių vaikų globos ir socialinės gerovės užtikrinimas: ekspertų požiūris

145

  Children's, who have Experienced Parents' Emigration, Guardianship and Social Welfare: Experts' Attitudes

150

Felicija Ivanauskienė,
Jūratė Kliknaitė
Savanoriška vaikų globa:  edukacinės vertės aspektas

151

  Children's Voluntary Custody: Educational Value Aspect

157

Regina Ivoškuvienė,
Audronė Urbutytė
Autistiško vaiko pažinimas šeimoje

158

  Recognition of  an Autistic Child in the Family

163

Irena Kaffemanienė,
Donata Tumelytė
Globos namų auklėtinių laisvalaikis ir popamokinis užimtumas

164

  Leisure and After-School Activities of Foster Home Pupils

168

Irena Kaffemanienė,
Simona Žukaitė
Auklėtojų ir logopedų nuostatos į  bendradarbiavimą, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus

169

  Pre-school Teachers' and Speech Therapists' Attitudes towards their Collaboration Meeting Children's Special Needs

174

Asta Klimienė,
Aistė Kavanauskaitė
Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos  sodo edukacinė veikla

176

  Education Activities of the Botanical Garden of Šiauliai University Natural Sciences Faculty

180

Eva Králová Musical-Psychological Compositional Style of Ladislav Vycpalek

181

  Ladislavo Vycpaleko muzikinis-psichologinis kompozicijos stilius

185

Dalia Martišauskienė Pedagogų ir tėvų nuostatos į ikimokyklinio ugdymo tikslus, formas, metodus (atvejo analizė)

186

  Educators' and Parents' Attitudes towards Pre-School Education Aims, Forms and Methods (Case Analysis)

191

Justė Milašauskienė, Eugenija Zambacevičienė, Virginija Dapkevičienė Priešmokyklinio amžiaus vaikų intelektinio brandumo, mokyklinio nerimo ir auklėjimo šeimoje stilių sąsajos

192

  Link among Intellectual Maturity, Anxiety of Pre-School Age Pupils' and Parents' Educational  Style

197

Daiva Mockevičienė, Simona Saldauskienė, Danutė Kazakevičienė Mokinių, turinčių specifinių pažinimo sutrikimų ir protinę  negalią, savivertės ir fizinių ypatybių išsivystymo sąsaja

198

  Dependence of Self-Evaluation and Development of Physical Peculiarities of Mentally  Disordered and With Specific Cognition Children

201

Reda Ponelienė Reklamos tipų, tikslų, poveikio vaikui, kaip vartotojui, teoriniai aspektai

203

  Theoretical Aspects of Commercials Typology, Goals, and Influence on a Child as a Consumer

207

Reda Ponelienė, Aušrinė Gumuliauskienė Vaiko įvaizdžio stereotipizavimas TV reklamoje elgesio ir   emocinių ypatumų raiškos kontekste

208

  Stereotyping of a Child's Image in TV Commercials on the Basis of Emotions and  Behaviour Expression

213

Eleonora Riepšaitė, Eglė Gorbunovaitė Balticum TV" kanalo kino rubrikų populiarumas 2006 m. rudenį - 2008 m. žiemą

215

  Popularity of "Balticum TV" Channel Movie Rubrics in 2006 Autumn - 2008 Winter

220

Sonata Rimdeikienė Neįgalių asmenų teisių reglamentavimas tarptautinėje teisėje teisnumo ir subjektinės teisės kontekste

221

  Regulation of the Rights of the Disabled by International Law within the Context of Legal Capacity  and Subjective Right

228

Danė Šlapkauskaitė, Meilė Juškuvienė Bendravimo su šunimis įtaka žmonių sveikatai ir rekreacijai

229

  The Influence of Association with Dogs upon Human Health and Recreation

233

Laima Tomėnienė, Vitalija Čekanauskaitė Nežymiai protiškai atsilikusių mokinių, baigiančių  specialiąją mokyklą, metrinės matų sistemos ir  matinių skaičių  įsisavinimo ypatumai

234

  Characteristics of Learning a Metric Measure System and Concrete Numbers by Slightly Mentally Retarded Schoolchildren Graduating a Special School

238

Valda Trakūnaitė, Liuda Šinkariova, Vytautas Gudonis Nuo bendravimo su naminiais gyvūnėliais iki  terapijos: teorinis aspektas

239

  From Association with Pets to Pet Assisted Therapy: Theoretical Aspect

244

Asta Vaitkevičienė, Aristida Čepienė Spaudos poveikis formuojant kaimo bendruomenės socialinį įvaizdį

245

  Influence of the Press on the Development of a Social Image of a Rural Community

250

Jūra Vladas Vaitkevičius, Lina Miliūnienė, Tatjana Bakanovienė Neformalaus ugdymo organizavimas  mokykloje ir už jos ribų: mokinių požiūrio analizė

252

  Organisation of Extra-Curricular Activities in Šiauliai City Comprehensive School and Outside it: Analysis of Pupils' Attitudes

257

Jolita Vveinhardt, Regina Mituzienė, Loreta Meškienė Šiaulių įmonių naudojimasis mokesčių lengvatomis už motyvuojančias įmokas darbuotojų naudai

258

  The Usage of Tax Privileges for Employee Beneficial Motivation Payments by Šiauliai Companies

265

     
Apie autorius / Information about the  authors

266

Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"

270

Requirements for research publications in the issue "Journal of Young Scientists"

272