2008, Nr. 3(19)

TURINYS / CONTENTS

BIOMEDICINOS MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES

Daiva Ambrazienė, Algimantas Paulauskas Iksodinių erkių ir Laimo ligos sukėlėjų-borelijų įvairovė ir paplitimas 8
  Diversity and Distribution of Ixodes Ticks and Agent  of Lime Disease 17
Ligita Baležentienė, Vaida Šėžienė Kai kurių augalų biocheminio aktyvumo tyrimas 18
  Biochemical Activity Investigation of Some Plants 21
Angelė Baliūnienė, Banga Grigaliūnaitė, Regina Juodkaitė, Jūratė Šriubėnienė Šiloko (Sedum L.) genties dekoratyvinių augalų introdukciniai tyrimai Lietuvoje 22
  The Introduction of Sedum Genus Ornamental Plants in Lithuania 28
Jurgita Daubarienė Ežerų ir tvenkinių funkcinio panaudojimo reglamentavimas Lietuvoje 29
  Regulation of Functional Use of Lakes and Ponds in Lithuania  
Vaidilutė Dirginčiūtė, Dalė Pečiulytė Poligono dirvožemyje vyraujančių mikroorganizmų atsparumas variui 35
  Copper Resistance of Dominant Microorganisms from Military Land Soil 41
Jonė Gabinaitytė, Ingrida Šaulienė Anemofilinių augalų žydėjimo ir žiedadulkių sklaidos ore periodų palyginimas 42
  Comparison Between the Periods of Anemophiluos Plants Blossoming and its Pollen Spread in the Air 46
Banga Grigaliūnaitė, Daiva Burokienė, Antanas Matelis, Elicija Stackevičienė Beržo (Betula L.) grybai urbanizuotoje aplinkoje 47
  Fungi on Birch (Betula L.) in Urban Plantations 51
Irena Januškaitienė UV-B spinduliuotės poveikis sėjamojo žirnio (Pisum  sativum L.) fotosintezės intensyvumui 52
  UV-B Radiation Impact on Pea (Pisum sativum L.) Photosynthetic Rate 56
Milda Jodinskienė, Algimantas Paulauskas, Judita Žukauskienė Žieminių rapsų (Brassica Napus L.) genetinio polimorfizmo tyrimai Kėdainių rajone 57
  Analysis of Oilseed Rape (Brassica Napus L.) Genetic Polymorphism in Kėdainiai District 60
Martynas Kazlauskas Stumbro atkūrimas Lietuvoje Europos kontekste 61
  Restoration of European Bison in Lithuania Considering the European Context 64
Ramutis Klimas, Asta Klimienė Šerno (Sus scrofa scrofa) įtaka kiaulių (Sus domesticus) vaisos  savybėms ir hibridų dangos fenotipiniam požymiui 65
  Influence of the Wild Boar  (Sus scrofa scrofa) on the Prolificacy Traits of Pigs (Sus domesticus) and on the Phenotypic Feature of Hair Covering of Hybrids 67
Asta Klimienė, Ramutis Klimas, Stanislovas Rimkevičius Changes in the Genetic Potencial of Productivity Traits in Different Generation of the Danish Landrace Pigs Breed 68
  Produktyvumo genetinio potencialo kaita skirtingose Danijos landrasų veislės kiaulių kartose 71
Giedrė Kmitienė, Ona Ragažinskienė, Vitalija Povilaitytė Peculiarities of the Anatomical Structure of the Sprout and  Phytochemical Analysis of Perilla Frutescens (L.) Britton 72
  Perilla frutescens (L.) Britton ūglio anatominė sandara ir biocheminės savybės 75
Alina Krevš, Alė Kučinskienė Organinių medžiagų mineralizacijos procesų ypatumai Vilniaus apylinkių antropogenizuotų ežerų dugno nuosėdose 76
  Peculiarities of Organic Matter Mineralization in Bottom Sediments of  Vilnius District Lakes Which Undergo Antropogenic Impast 81
Dovilė Laurinavičienė Priežemio ozono koncentracija Kaune ir jos ryšys su meteorologinėmis sąlygomis 82
  Ground Level Ozone Concentration in Kaunas and its Relation to Metheorological Conditions 86
Rimutė Mačkinaitė Fusarium Link gentis grybai vaistinių ir aromatinių augalų šaknyse 87
  Fungi of Genus Fusarium Link in the Roots of Medicinal and Spice Herbs 93
Inga Miknienė, Rasa Milašienė, Vilma Ratautaitė, Ona Ragažinskienė, Juozas Proscevičius, Olga Kornyšova, Audrius Maruška Vaistinių augalų cheminės sudėties tyrimas

 

94
  Study of the Chamical Structure of Drug Plants 98
Algimantas M.Olšausksas, Ramunė Olšauskaitė Urbonienė, Diana Baravykaitė Lietuvos pajūriui būdingų augalų rūšių sklaidos ypatumai 99
  Plant Species Scantter Peculiarity on the Lithuania Coast 104
Brigita Paulavičiūtė Molekulinių metodų taikymas drugių (Lepidoptera) taksonomijoje 105
  Molecular Investigation of the Moths (Lepidoptera) 108
Veronika Pristalenko, Ingrida Šaulienė Temperatūros įtakos žiedadulkių fiksacijai ore analizė 109
  Analysis of Temperature Influence on Pollen Fixation in the Air 112
Ona Ragažinskienė, Nijolė Marija Lapinskienė, Olga Kornyšova, Audrius Maruška Introdukavimo metodų taikymas vaistinių augalų biologinėms savybėms nustatyti 113
  The Application of Introduction Methods to Determine Biological Properties of  Medicinal Plants 117
Marija Samuitienė, Meletėlė Navalinskienė, Damir Bogoutdinov Fitoplazmos - dekoratyvinių augalų ligų sukėlėjos 118
  Phytoplasmas, Agents of Diseases, in Ornamental Plants 124
Vilija Snieškienė, Antanina Stankevičienė Difenbachijos (Dieffenbachia Schortt) genties augalų fitopatologinė būklė 125
  Phytopathological Condition of Dieffenbachia (Dieffenbachia Schott) Genus Plats 128
Gintarė Sujetovienė Undergrowth as a Biomonitor for Deposition of Nitrogen, Acidity and Dust in Pine Forest 129
  Pušynų žemesniųjų ardų augalija kaip taršos azotu, dulkėmis ir rūgštumo indikatorius 135
Rūta Tekorienė Pseudomonas migula genties bakterijų toksikiškumo šiltakraujams gyvūnams tyrimai 136
  Investigations of Toxicity of Genus Pseudomonas Migula Bacteria on Warm-Blooded Animals 141
Rimanta Vainorienė Setaria (šerytės) genties augalų populiacijos Lietuvoje 142
  Investigation of Setaria Plants Populations in Lithuania 145
Judita Varkuliavičienė Kauno botanikos sodo oranžerijoje auginamų medieninių ir pluoštinių augalų įvairovė 146
  The Diversity of Timber Plants and Fibrous Plants Grown in the Greenhause of Kaunas Botanical Garden 149
Regina Varnaitė Lignino degradacija augalų atliekose mikromicetų kompleksais 150
  Degradation of Lignin in Rye Straw by Complexes of Micromycetes 153
Irena Zitikaitė Morkas pažeidžiantys virusai Lietuvoje ir jų diagnostika 154
  Viruses Affecting Carrots in Lithuania and their Diagnostic 157
Jūratė Žaltauskaitė Atmospheric Deposition Alon gan Urban-Suburban Gradient from Kaunas in 2001-2004 158
  Atmosferos iškritos Kauno mieste ir priemiestyje 2001-2004 metais 162
Donatas Žvingila, Virginija Vaitkūnienė, Laimutė Balčiūnienė, Tatajana Čėsnienė, Violeta Kleizaitė, Donatas Naugžemys, Vytautas Rančelis Biologinės ir genetinės įvairovės miežių mutantų kolekcijose įvertinimas 163
  Study of Biological and Genetical Diversity in Barley Mutant Collection 166
     
FIZINIAI MOKSLAI / FIZICAL SCIENCES 167
     
Arvydas Juozapas Janavičius, Romaldas Purlys, Albinas Bulkšas, Saulius Balakauskas, Algirdas Mekys, Valdas Šablinskas Investigation and Generation of Vacancies in Alpha Quartz by Soft X-Rays 168
  Vakancijų tyrimas ir generavimas Alfa Kvarce minkštąja rentgeno spinduliuose 170
Paulius Každaitis, Daumantas Čiplys, Romualdas Rimeika Optical Probing of Idt-Excited Bulk Acoustic Wave Radiation Pattern in YX-LiTaO3 171
  Paviršutinių akustinių bangų kietiklių sužadintų YX pjūvio tūrinių akustinių bangų spinduliavimo diagramos ličio tantalate tyrimas naudojant lazerio spinduliuotę 175
Alfredas Lankauskas, Janė Ščiukaitė, Aurelija Pelanskienė Vandenilio plazmos celės eksperimentiniai tyrimai 177
  Experimental Investigations of the Hydrogen Plasma Cell 181
Agnė Mašalaitė, Saulius Mickevičius Neukleonų tarpusavio sąveikos modeliai 182
  Nucleon-Nucleon Interaction Potential Model 185
Agnė Mašalaitė, Saulius Mickevičius, Mindaugas Lekaveckas 6Li pagrindinės būsenos ir sižadinimų spektro tyrimas 186
  Investigation of Ground and Excited States of  6Li 193
Kęstutis Paulikas, Jelena Tamulienė, Rimantas Vaišnoras, Goncal Badene, Leonas Mindaugas Balevičius Dendrimerų molekulių ertmių prigimties nustatymas naudojant grid‘ą 194
  Research of Dendrimer Cavity on Hpc Grid 201
Romaldas Purlys, Marina Skrebkova, Albinas Bulkšas, Saulius Balakauskas, Arvydas Juozapas Janavičius Influence of Vacancies on Intensity of Quartz-Crystal-Monochromatized X-Ray Radiation 202
  Vakansijų įtaka kvarco kristalo monochromatizuotos rentgeno spinduliuotės intensyvumui 205
Janė Ščiukaitė, Kazimieras Kazanavičius, Vaclovas Tričys, Saulius Pelanskis Induktyviojo medžiagų savybių tyrimo metodo analizė 206
  Analysis of the Inductive Method for the Investigation of Material Properties 210
     
SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES 211
     
Virginijus Ašmontas, Loreta Ragulienė Vaizdumo priemonių taikymas dėstant optikos kursą 212
  Application of the Visual Principle while Teaching Physics 216
Antanas Rimvydas Bandzaitis, Loreta Ragulienė, Violeta Šlekienė, Stasys Tamošiūnas Lietuvos fizikos čempionatų rezultatų analizė ir papildomo ugdymo galimybės 217
  The Analysis of the Results of Lithuania Physics Championships and the Possibilities of Extra-Education 222
Aivars Krons The Visualization as an Effective Tool in Physics Teaching 223
  Vizualizacija - efektyvi fizikos mokymo priemonė 225
Violeta Šlekienė, Irma Raščiūtė Tarpdalykinių fizikos ir matematikos ryšių realizavimas pagrindinėje mokykloje 226
  Implementation of Interdisciplinary Coherence of Physics and Mathematics in Basic School 232
Arnis Voitkans Multimedia Streaming in Science Education - New Technologies and Possibilities 233
  Informacinių priemonių panaudojimas gamtos mokslų mokyme - naujos technologijos ir galimybės 237
Anda Zeidmane, Anna Vintere Assessment of Physics Subject on the Basis of Module Method 238
  Fizikos dalyko vertinimas modulio metodo pagrindu 244
     
Apie autorius/ Information about the authors 245
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai" 251
Requirements for research publications in the issue „Journal of Young Scientists" 253