2008, Nr. 2(18)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI/SOCIAL SCIENCES

Daiva Alifanovienė, Loreta Krikščiūnaitė 

Lietuvių emigrantų Didžiojoje Britanijoje gyvenimo būdo analizė: profesinės veiklos aspektai
  Analysis of the Life Style of Lithuanian Emigrants in Great Britain: Occupational  Activity  Aspects 10
Daiva Alifanovienė, Odeta Šapelytė, Elvyra Gelžinienė Neformalusis suaugusiųjų mokymasis asmenybės ir profesinio tobulėjimo kontekste
11

  Non-Formal Adult Learning in the Context of Personal and Professional Improvement 16
Algirdas Ališauskas, Martynas Rusteika Specialiojo pedagogo funkcijų bendrojo lavinimo mokykloje analizė 17
  Analysis of the Role of a Special Teacher in a Mainstream School 23
Stefanija Ališauskienė, Lina Kondrotienė Ankstyvosios intervencijos srities specialistų profesinės kompetencijos 24
  Competences of Early Childhood Intervention Professionals 34
Ingrida Baranauskienė, Benas Gudinavičius Profesinės reabilitacijos specialisto (tarpininko) profesinė kompetencija: teorinis modelis
35

  Professional Competence of a Vocational Rehabilitator (Mediator): Theoretical Model 40 
Ingrida Baranauskienė, Daiva Manukian Aklųjų ir silpnaregių mokinių integruoto ugdymo analizė 41
  Analysis of Integrated Education of Blind and Visually Impaired Pupils 48
Ingrida Baranauskienė, Ilona Valčiukienė, Jūratė Vinikaitytė Profesinio rengimo institucijų ugdytinių požiūris į integruotą neįgaliųjų ugdymą
50

  Professional Training Institution Students' Attitudes Towards Integrated Education of the Disabled 54
 Nijolė Bražienė, Daiva Mockienė Agresyvių vaikų socializacijos teoriniai pagrinda 55
  Theoretical Basis of Aggressive Children Socialization 64
 Remigijus Bubnys, Lina Krušaitė Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų reflektavimo ypatumai profesinėje veikloje  65
  Reflection Peculiarities of Social Educators and Social Workers in their Professional Activities 70
Aniceta Garšvienė, Kristina Girdvainytė Neišplėtotos kalbos vaikų žodžių daryba 71
  Word Composition of Children with Speech Disorders 77
 Aniceta Garšvienė, Gina Juškienė Priešmokyklinio amžiaus vaikų tarimo ypatumai 78
  Pronunciation Defects of Pre-school Children  84
Aniceta Garšvienė, Viktorija Neverdauskaitė Vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto vaikų bendravimo gebėjimų ugdymas alternatyviąja komunikacija 85
 
  Training Communication Skills of Moderately and Severely Mentally Retarded Children by Alternative Communication 90

 Darius Gerulaitis, Justė Dėlkutė Veiksnių, susijusių su neįgalų vaiką auginančios šeimos psichosocialiniu atsparumu, identifikavimas 91
  Identification of Factors Related to Resilience of Families with Disabled Children 97
Darius Gerulaitis, Eglė Gužauskaitė Sutrikusio intelekto vaikų savarankiškumo ugdymo(si) sėkmės kriterijai 98
  Success Criteria in Teaching/Learning Independence Children with Disabilities  101
Vytautas Gudonis, Gita Masiokienė Pedagogų empatiškumo tyrimas 102
  Исследование эмпатичности учителей 108
 Regina Ivoškuvienė, Gintarė Černiauskaitė Sutrikusios kalbos vaikų kūrybinės vaizduotės ypatumai
109

  Peculiarities of Creative Imagination of Children with Speech Disorders 115
Adolfas Juodraitis, Renata Pocevičienė Paauglių požiūris į ankstyvus lytinius santykius  116
  Teenagers' Attitude Towards Early Sexual Relationships 121
Adolfas Juodraitis, Roma Račkauskienė Prielaidos socialinei pagalbai teikti alkoholinės priklausomybės situacijoje 122
  Presumption for Rendering Social Help in the Situation of Alcoholic Dependence 132
Irena Kaffemanienė, Inga Bičiulaitytė Specialiųjų pedagogų edukaciniai poreikiai 133
   Special Teachers' Educational Needs 139
Irena Kaffemanienė, Loreta Reseckienė Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijo sutrikimų, individualizuoto motorikos ir kalbinių gebėjimų ugdymo ypatumai 140

  Specific Development of Individualized Motoric and Speaking Skills while Working with   Pre-School Children with Speaking and Communication Problems 147

Rita Melienė, Gintarė Šteinytė Prielaidos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mąstymui lavinti patarlėmis  149
  Training Children's with Special Needs Metaphoric Thinking by Proverbs 155
Lina Miltenienė, Aušra Borkertienė Bendrųjų programų adaptavimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams: programų turinio analizės rezultatai 156

  Adaptation of General Curricula for Special Education Needs Children: Results of Curricula Content Analysis 163

Daiva Mockevičienė,  Lina Račė, Vaida Berneckė Kamuolių terapijos įtaka šešerių metų vaikų su kalbos sutrikimais psichomotorikai
164

  The Influence of the Ball Therapy on the Psycho-Motorics of Six-Year-Old Children with  Speech Disorders 168

Gražina Morozova, Jurgita Minkevičiūtė Prevencinės veiklos organizavimo mokykloje vertinimas: mokinių požiūris    169
  Evaluation of Organizing Preventive Activities in a School: Schoolchildren's Attitudes 175
Virginija Ozolaitė, Elena Zablockytė Nenoro mokytis priežastys: ugdytojų ir ugdytinių požiūris 176
  Reasons for Unwillingness to Study: Attitudes of Educators and Schoolchildren 179
Liuda Radzevičienė, Dovilė Kantauskaitė Visuomenės požiūris į kitataučius: integracijos problemos ir galimybės 180
  Community Attitudes Towards Foreigners: Integration Problems and Opportunities 184
Liuda Radzevičienė, Laimutė Samulionienė Šeimų, kurių vaikai auga globos institucijose, negatyvių išgyvenimų raiška
185

  Peculiarities of Negative Empathy of Families with Children in Foster Care   190
Laura Straubergaitė, Darius Jocas Kineziterapeutų ir kitų specialistų bendradarbiavimo problemos 191
  Problems of Cooperation Between Physical Therapists and Other Specialists 197
Liuda Šinkariova, Vytautas Gudonis, Valda Trakūnaitė Naminių gyvūnėlių laikymo sąsajos su įvairiais žmogaus gyvenimo aspektais

198

  Link Between Keeping Pets and Various Aspects of Human Life 206
Danė Šlapkauskaitė, Inesė Ratnikaitė Neoficialiųjų pedagogų pėdsakais 207
  On the Footsteps of Unofficial Educators 212
Danė Šlapkauskaitė, Vytautas Šlapkauskas Neformalaus dvasinio visuomenės ugdymo aktualumas
213

  Relevance of Informal Spiritual Education of Society 221
Ona Štitilienė, Ramunė Pleikienė Sutrikusio intelekto mokinių gebėjimas spręsti dešimtaines trupmenas 222
  Mastering Decimal Fractions by Pupils with Special Needs 227
Laima Tomėnienė, Ieva Žigunytė Vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalybos veiksmo įsisavinimo ypatumai 228
  Peculiarities of Learning Arithmetics Operations by Pupils with Moderate Special Needs 233
Asta Vaitkevičienė, Vita Jozėnaitė Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste 234
  Characteristics of Social Development of Risk Group Children within the Educational Context 239
Jūra Vladas Vaitkevičius, Deividas Minginas Judesių korekcijos užsiėmimų įtaka Šiaulių specialiojo ugdymo centro mokinių laikysenai
240

  Influence of Movement Correction Practice for Correction of Children's Posture in Šiauliai    Special Education Center  244

     
Apie autorius / Information about the authors  245
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"  249
Requirements for research publications in the issue "Journal of Young Scientists"  251