2008, Nr. 1(17)

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė  
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES SCIENCES 7
     
Gintarė Galinienė, Giedrius Gasiūnas Vadybos srities literatūros leidyba 2003-2006 m. Lietuvos universitetų leidyklose 8
  Publication of the Literature on Management by Lithuanian University Publishing Houses in 2003-2006 18
Modestas Grigaliūnas Vizualinių simbolių įgalinimo problema virtualaus protesto bendruomenėse. Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių atvejai 19
  The Problem of Empowering Visual Symbols in the Communities of Virtual Protest. The Case of Lithuania, Latvia and Estonia 27
Rasa Pranskevičiūtė Šiuolaikinio religingumo Visariono judėjimo pasekėjų vieningos šeimos samprata 28
  Conception of United Family by the Followers of the Modern Religiousness Vissarion Movement 34
Sima Rakutienė Šiaurės ir Rytų dimensijos Europos Sąjungos ir Lietuvos politikoje 35
  Northern and Eastern Dimensions in the Politics of the EU and Lithuania 42
Andrius Šukys Mečislovo Reinio kūrybos dvasingumas: istorinė įamžinimo apžvalga 43
  Spirituality in the Works of Archbishop Mečislovas Reinys Historical: Overview of Commemoration 50
     
SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES 51
Edukologija / Education    
     
Tatjana Bakanovienė, Jūra Vladas Vaitkevičius Kompiuteris kaip vienas iš sveikatos rizikos veiksnių pedagogo veikloje 52
  Computer as One of Health Risk Factors in an Educator's Activity 56
Renata Bilbokaitė, Danguolė Beresnevičienė Vaizdinio mąstymo ontogenezė: abstraktumo įvertinimas 58
  The Ontogenesis of Visual Thinking: Evaluation of Abstractness 63
Nijolė Bražienė, Daiva Mockienė, Vida Bružienė Agresija kaip specifinė vaiko elgesio forma: teorinis aspektas 64
  Aggresion as a Specific Form of a Child's Behavior: Theoretical Aspect 69
Tomas Butvilas, Jūratė Terepaitė Tėvų emigraciją patyrusių vaikų asmenybiniai bruožai ir jų emocinį ugdymą sąlygojantys socialiniai mitai 70
  Children's, who Have Experienced Parent Emigration, Personal Features and Social Myths Predetermining their Emotional Education 74
Jurgita Jonikaitė-Kievišienė, Felicija Ivanauskienė Bausmės šeimoje: edukacinės analizės kontekstasBausmės šeimoje: edukacinės analizės kontekstas 75
  Punishments in the Family: the Context of Educational Analysis 81
Jurgita Lenkauskaitė, Gintautas Mažeikis Dėstytojų gebėjimai adaptuoti kooperuotų studijų metodą: Šiaulių universiteto, Šiaulių bei Panevėžio kolegijų patirtis 82
  Academic Staff Skills to Adapt the Method of Cooperative Studies: Experiences from Šiauliai University, Šiauliai College and Panevežys College 88
Dalia Martišauskienė Tėvų ir pedagogų požiūris į ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas" 89
  Parents' and Educators' Opinion on Pre-School Education Service Quality in Kretinga Nursery School „Ąžuoliukas" 92
Miroslava Rudik, Aldona Vasiliauskienė Volodymyras Zdorovega (1930-2006): žurnalistų rengimo aukštosiose mokyklose ypatumai 93
  Volodymyr Zdorovega (1930-2006) Features of Journalist Preparation at Higher Education Institutions 96
Reda Ponelienė, Aušrinė Gumuliauskienė Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo apraiškos meninėje veikloje 98
  Expression of Creativity in Pre-School Age Children in Artistic Activities 105
Aleksandra Sakalauskienė Šiaulių krašto odontologijos kabinetų klientų požiūris į burnos higieną ir burnos ligų profilaktiką 106
  Odontology Clinics in Šiauliai Region Customers' Attitudes towards Mouth Hygiene and Prevention of Mouth Diseases 111
Agnė Strakšytė Mokymosi sėkmę sąlygojantys aplinkos veiksniai ir jų įtaka paauglių motyvacijaiMokymosi sėkmę sąlygojantys aplinkos veiksniai ir jų įtaka paauglių motyvacijai 112
  Environmental Factors Predetermining Learning Success and their Influence on Teenagers' Motivation 118
Orinta Šalkuvienė Aritmetinių veiksmų mokymo temos IV-V klasės matematikos turinyjeAritmetinių veiksmų mokymo temos IV-V klasės matematikos turinyje 119
  Teaching the Four Rules of Arithmetic in the Content of Mathematics for Grades IV-V 125
Jūratė Terepaitė, Aušrinė Gumuliauskienė Priešmokyklinio amžiaus vaikų motyvacijos mokymui(si) ypatumai 126
  Peculiarities of Pre-school age Children Motivation in the Study Process 130
     
Ekonomika / Economics    
     
Gintarė Čepulytė, Stasė Palubinskienė Sveikatos draudimo sistemos teoriniai aspektai ir finansavimo ypatumai 131
  Theoretical Aspects and Financing Peculiaritys of Health Insurance 137
Vilma Kuizinaitė, Irena Paliulytė Kapitalo struktūros įtakos įmonių veiklos finansiniams rodikliams analizė 138
  Analysis of Capital Structure Influence on Company Activities Financial Indexes 149
Ingrida Varanavičiūtė, Stasė Palubinskienė Apskaitos politikos pasirinkimą lemiantys veiksniai 150
  The Factors Influencing Accounting Policy Choice 157
     
Vadyba ir administravimas / Management and Administration  
     
Aida Jankauskienė, Kęstutis Ališauskas Kaimo bendruomenių plėtra Plungės rajone 158
  Development of Rural Communities in Plungė District 165
Renatas Morkvėnas, Andrius Jaržemskis, Mindaugas Samoška Transporto organizacijos žinių potencialo matavimas 166
  Evaluation of Knowledge Potential in a Transport Organization 175
Jolita Vveinhardt, Indrė Nikaitė Vertybių, kaip organizacijos kultūros elemento, poveikis viešbučių darbo veiksmingumui 176
  Effect of Values as a Cultural Element of the Organization on Hotel Performance Efficiency 185
     
Apie autorius / Information about the authors 187
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai" 190
Requirements for research publications in the issue "Journal of Young Scientists" 192