2007, Nr. 5(16)

TURINYS / CONTENTS

Lina Bivainienė, Giedrė Vielavičiūtė Vidinė komunikacija Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakultete: studentų nuomonių analizė  7
  Internal Communication at the Social Sciences Faculty of Šiauliai University: Students'  Opinion Analysis   14
Nijolė Borusevičienė, Zita Latonaitė, Nijolė Litevkienė Elektroninių komunikacijos priemonių plitimas: visuomenės fragmentacijos, kibernetinės dimensijos probleminis iššūkis žmogiškumui.  15
  Spread of Electronic Means of Communication: Problematic Challenge of Society Fragmentation, Cybernetic Dimension to Humanity  22
Loreta Burbaitė, Gražina Lamanauskienė, Vida Steponavičienė Edukacinių paslaugų integravimas į studijų procesą: Šiaulių universiteto akademinės bibliotekos patirties analizė  23
  Experience Integrating Educational Services into the Study Process in the Conditions of the Changes in the Academic Library  28
Vida Elijošaitienė, Ligita Šerytė, Laima Užaitė Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas biomedicinos studijų programose  30
  The Use of Information and Communication Technologies in Biomedical Study Programmes  34
Rita Jakutienė, Aušra Mingailienė, Gražina Laurutienė Naujas bibliotekininko-konsultanto vaidmuo   informacinio raštingumo mokymo procese ŠU edukaciniame-konsultaciniame punkte   35
  New Role of the Librarian-Consultant in the Process of Information Literacy at Šiauliai University   39
 Carl Gustav Johannsen Information & Knowledge Management Curricula at Rslis from about 1985 to 2007  40
Danutė Kaklauskienė, Liudvikas Kaklauskas  Nuotolinio mokymo aplinkos modelio vertinimas atsižvelgiant į studijuojančiųjų interesus  44
  Evaluation of the Distance Learning Environment Considering the Students' Interests    47
 Aušra Kazlauskienė Informacijos paslaugas teikiančių specialistų poreikis Šiaulių mieste   48
  Demand of Specialists Rendering Information Services in Šiauliai City    52
Jurgita Kiaunienė, Rima Strelčiūnienė Virtualios mokymosi aplinkos panaudojimas mokymo procesui   optimizuoti Panevėžio kolegijoje  53
  The Application of the Virtual Learning Environment for the Optimization of the Teaching  Process at Panevėžys College  56
Marija Labžentienė, Renata Musulaitė Informaciniai gebėjimai darbo rinkos poreikius atitinkančioje vadybininko kompetencijų sistemoje  57
  Information Skills in the System of a Manager's Competences Corresponding to Labour Market Requirements  62
Laima Liukinevičienė, Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė Priemonių kompleksiškumas siekiant efektyvaus informacinių gebėjimų ugdymo aukštojoje mokykloje  63
  Complexity of Means Seeking for Effective Education of Information Skills in Higher Education  75
Stasys Paulauskas, Laima Liukinevičienė, Natalija Mažeikienė. Informacinių gebėjimų ugdymo institucinių nuostatų tyrimas šiaurės Lietuvos mokymosi įstaigose  76
  Investigation into Institutional Attitudes to Information Literacy Development in North Lithuania Educational Institutions  89
 Gintarė Tautkevičienė, Lina Šarlauskienė .Informacinio raštingumo ugdymo nuotolinio mokymosi metodais vadyba: patirtis ir perspektyvos  90
  Management of a Distance Education Course for Information Literacy Education: Experience and Future  101
     
 Apie autorius / Information about the authors  102
 Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"   104
 Requirements for research publications in the issue "Journal of Young Scientists"   106