2007, Nr. 4(15)

TURINYS

 Pratarmė    5
Jurgita Andrulienė, Palmira Papšienė   Darbdavių požiūrio į jaunų specialistų pasirengimą profesinei veiklai atskleidimas 
  The Disclosure of Employers' Attitudes towards Graduates' Preparedness for Professional Activities (Summary)  10
 Vida Balickienė Katalikų tikybos mokytojų  profesinių kompetencijų paieška Marijampolės kolegijoje  11
  Search for Professional Competences in the Teachers of Religious Education (Catholoc) in Marijampolė College  19
 Daiva Bubelienė Institucijų svarba įgyvendinant vaiko, kaip žmogaus, teises: teorinis aspektas  20
  Significance of the Institutions Exercising Children's Rights: Theoretical Aspect  26
Edita Griškėnienė, Kristina Paičienė, Rozalija Radlinskaitė Kompiuterinių tinklų administravimo ir elektroninės leidybos specialisto veiklos sričių, profesinių kompetencijų, bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tyrimų analizė  27
  Analysis of the Research on Activity Areas, Vocational Competencies and General and Special Skills of the Specialist in Computer Network Administration and Electronic Publishing  34
 Gerda Ivanickienė Metodinės priemonės, skirtos studijų dalyko „Hipertekstinių sistemų kūrimas" studijavimui, rengimo ir taikymo analizė  35
  Analysis of the Design and Application of a Methodical Tool for Study Course "Creating Hypertext Systems"  40
Gražina Jakovickienė, Ginta Šnipaitienė Penktokų adaptacijos ypatumai Marijampolės bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose  45
  Adaptation Peculiarities of Form 5 Schoolchildren from Marijampolė Secondary Schools  50
Romalda Kasiliauskienė, Odeta Grušelionienė Studentų požiūris į profesijos ir specializacijos pasirinkimą Marijampolės kolegijoje  52
  Students' Attitudes towards Vocational and Specialization Choices in Marijampolė College  59
 Virginija Lušienė Suaugusiųjų nusikalstamo elgesio atsisakymo prielaidos  60
  Preconditions for the Refusal of Criminal Behaviour by Adults  63
  Zita Malcienė Meno dalykų studijavimo prielaidos kolegijoje  64
   Preconditions for Music Subject Studies in a College  69
Virginija Mačiulaitienė, Stasys Damulis  Laistomo žvyrkelio dangos poveikis automobilių korozijai  70
   Impact of a Watered Gravelled Roads on Car Corrosion  72
Marius Nutautas, Juozas Rimkus  Detalės geometrinių parametrų įtaka užlaidoms ir tarpiniams matmenims  73
   The Influence of Geometric Parameters of a Part on Overlaps and Idle Measurements  76
Saulius Palepšaitis, Liucija Urbonienė Šiaulių miesto viešojo transporto situacijos analizė  77
  Analysis of the Public Transport Situation in Šiauliai  82
Skaidrė Račkauskienė, Jolanta Kasnauskienė Socialinio darbuotojo veikla tobulinant tėvystės įgūdžius socialinės rizikos šeimose  83
  The Role of a Social Worker Developing Parenting Skills in Social Risk Families  88
Gražina Strazdienė Verslumo gebėjimų ugdymas imitacinėje verslo įmonėje (studentų požiūris)  89
  Development of Entrepreneurial Skills in a Simulation Business Enterprise: Students' Attitudes  97
Judita Stulpinaitė, Danutė Valentienė  Savarankiško mokymosi prielaidos Šiaulių kolegijos studijų organizavimo sistemose  98
  Preconditions for Independent Learning in the System of Organising Studies at Šiauliai College  109
Natalija Šedžiuvienė, Liucija Urbonienė  Neakivaizdinės studijos tolygios regionų (apskričių) plėtros užtikrinimo kontekste  110
   Extra-Mural Studies in the Context of the Assurance of Sustainable Regional (County) Development  115
  Rūta Tamašauskienė Paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose, socialinių vaidmenų supratimas ir priėmimas  116
  Perceptions and Assimilation of Social Roles by the Adolescents Residing in Children's  Foster Homes  120
     
 PATARIMAI JAUNIESIEMS MOKSLININKAMS/SUGGESTIONS FOR JUNIOR RESEARCHERS  121
     
Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova  Studijos ir tyrimai: duomenų padėties charakteristikos  122
     
 Apie autorius / Information about the authors  129