2007, Nr.3 (14)

TURINYS / CONTENTS 

HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES SCIENCES  

 5

 Aurimas Nausėda, Daiva Varapickaitė

Pasisveikinimo ir atsisveikinimo  formulių vertimas į lietuvių kalbą (pagal  J. Galsworthy romaną  „Forsaitų Saga" ir H. Fielding romaną „Bridžita Džouns: ties proto riba") 

 6

 

Translation of Greeting and Parting Formulas into the Lithuanian Language (According to J. Galsworthy's Novel „The Forsyte Saga" and H. Fielding's Novel „Bridget Jones: on the Edge of Reason")

 12

  Agnė Railaitė

 Kodėl Alberto Goštauto jungtiniame herbe nėra dvigalvio erelio?

 13

 

 Why there is not Two-Headed Eagle in The Coat of Arms of Albertas Goštautas?

 20

     

 SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES 

 21

 Edukologija

   
     

Lota Bobrova, Aušra Dvelienė, Andrius Norkus

Sportuojančių ir nesportuojančių mokinių vertybinių orientacijų empirinis tyrimas

 22

 

Empirical Survey on Value Orientation of Sporting and non-Sporting Students

 30

Lina Dėlkutė, Irena Gailienė

Jaunimo mokyklų pedagogų nuostatų į savo ugdytinius ypatumai

 31

 

Peculiarities of Attitudes of Youth School Pedagogues towards their Students

 36

Dalia Jurgaitienė, Brigita Kairienė , Jurgita Čiuvašovienė,
Loreta Kulakauskaitė.

Klaipėdos profesinių mokyklų moksleivių požiūris į narkotikų vartojimo paauglystėje priežastis

 37

 

Reasons for  Klaipėda Vocational School Students' Attitudes towards Drug Usage

 42

 Giedrė Riškutė Kariniauskienė

Pleneras - būsimųjų dailės mokytojų meninių kompetencijų ugdymo forma

 43

 

Using Plainair as a Form of Artistic Competence Development Method in to-Be Teachers  of Fine Arts

 49

 Skaidrė Kulkovienė , Aristida Čepienė

Praktiniame socialinių pedagogų darbe pasitaikančios etinės problemos ir jų sprendimo būdai

 50

 

Ethical Problems Encourtered in Social Pedagogues' Practice and Ways of their Solution 

 55

Rūta Lanauskienė , Aristida Čepienė

Vaikų globos namų ugdytinių adaptacija

 56

 

Educatees' Adaptation in Children' Homes

 60

 Sergejus Neifachas

Metodologinė priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo metaforų refleksija

 61

 

Methodological Reflection on the Metaphors of the Management of the Pre-School Education System

 68

Ingrida Račickienė, Birutė Šilėnienė

Papildomojo ugdymo organizatorių profesinės kompetencijos tobulinimas

 69

 

The Development of Professional Competences of Complementary Education Organisers

 75

Jurgita Rakaitytė, Biruta Švagždienė , Kristina Batutytė. 

Miesto ir kaimo moksleivių (11-18 metų) požiūris į santykius su mokytojais, tėvais ir bendraamžiais

 76

 

Attitudes of City and Country Children (Aged 11-18) Towards their Relations the with Teachers,  Parents and Peers

 79

 Marytė Ruzgytė

Dailės kūrinio recepcijos samprata: formalaus meninio ugdymo kontekstas 

 80

 

The Conception of Perceptions of a Piece of Art: the Context of Formal Art Education 

 85

Laura Straubergaitė, Saulius Petrauskas

Socialinės kultūros veiksniai, darantys įtaką paauglių laisvalaikui internetinėse svetainėse: pilotinis tyrimas

 86

 

 Influence of Computer Technologies on Teenagers' Leisure Time: Pilot Research  

 90

 Orinta Šalkuvienė

Informacinių komunikacinių technologijų taikymo pradinio ugdymo proceseteorinės prielaidos

 91

 

Theoretical Presumptions of ICT (Informative Communication Technologies) Application in the Process of Elementary Education

 96

 Natalija Šedžiuvienė,Lina Tamutienė,Liucija Urbonienė.

Kolegijų dėstytojų profesinė savimonė, kaip  individualaus profesinio tapsmo edukacinė sąlyga

 97

 

Self-Awareness of College Teachers as an Educational Condition for Individual Professional Becoming

 104

Loreta Ubavičienė, Danutė Kiseliova, Arkadijus Kiseliovas

Pirmokų pradiniai skaičiavimo pasiekimai

 105

 

 Primary Achievments of First - Formers in Calculation

 110

  Jūratė Vinikaitytė

Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, savęs vertinimas 

 111

 

Students‘ with Speech and Language Disorders Self Evaluation

 114

Jurgita Zaburaitė, Nijolė Bražienė.

 3-4 metų vaikų žodyno turtinimas spalvų pavadinimais, taikant darbo su pasakomis  metodus

 115

 

Developing 3-4 Years Old Children‘s Vocabulary by the Names of Colours Using Tales  

 121

     

 Ekonomika

   
     

Kristina Montvilaitė, Zita Tamašauskienė

Lietuvos ekonominės konvergencijos, siekiant visateisės narystės ekonominėje ir valiutinėje sąjungoje, tyrimas

122

 

Research on Lithuanian Economic Convergence Seeking Full Membership in the Economic and Monetary Union  

 130

 Lina Garšvienė, Angelė Lileikienė

 Paslaugų ir prekių ar jų grupių pelningumo analizės svarba

 131

 

Importance of Profitability Analysis of Services and Goods or their Groups

 140

Rima Griciūtė, Viktorija Juozėnaitė, Žana Grigaliūnienė

Vertybinių popierių portfelių formavimas fundamentaliosios analizės pagrindu

 141

 

Securities Portfolio Formation on the Basis of Fundamental Analysis

 150

     

 Vadyba ir administravimas/ Management and Administration

 
     

 Laura Bernotaitė, Rasa Čerškutė, Evandželina Petukienė

 Pramogų klubo klientų aptarnavimo vertinimas

 151

 

Evaluation of Customer Service in a Recreation Club

 154

 Kristina Griškevičiūtė

Vilkaviškio rajono žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių vadovų ir specialistų  verslumas

 155

 

Entrepreneurship of the Managers and Specialists in Agricultural Products Processing Enterprises in Vilkaviškis District 

 163

 Vita Juknevičienė, Vladislavas Domarkas.

Atrankos į valstybės tarnybą ypatumai ir optimizavimo galimybės viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių valdymo aspektu

 164

 

Public Servants' Selection Peculiarities and Development Opportunities in Aspect of Public  Administration Human Resources Management  

 173

Jolanta Kviklienė, Jurgita Jablonskienė, Rasa Urbonienė, Rigita Tijūnatienė. 

Prekės ženklo pozicionavimas rinkoje

 174

 

Brand Positioning in the Market

 181

Ina Matuzienė, Lina Mikutienė, Ilona Mockienė

Darbo motyvacijos ypatumai Šiaulių miesto verslo įmonėse

 182

 

Work Motivation Peculiarities in Šiauliai City Business Companies

 187

 Almas Rupšlaukis

Nevalstybinių kolegijų integracijos į visuomenę galimybės

 188

 

Integration to Society Possibilities for Private Colleges  

 195

 Jolita Vveinhardt

Mental Realities of Human Resources Management in Public Sector Organisations in Lithuania 

 196

 

 Mentalinės žmogiškųjų išteklių valdymo realijos Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijose 

 206

Daiva Žukauskaitė, Igoris Pugačiovas, Rigita Tijūnaitienė

 Prekės ženklo asociacijos:  „Utenos trikotažo" klientų nuomonių analizė

207 

 

 Brand Associations: "Utenos Trikotažas" Customer Opinion Analysis

 216

     

 Apie autorius / Information about the authors

 217

 Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"

 221

 Requirements for research publications in the issue "Journal of Young Scientists"

 223