2007, Nr. 2(13)

TURINYS / CONTENTS

BIOMEDICINOS MOKSLAI/
BIOMEDICAL SCIENCES  
 5
 Banga Grigaliūnaitė, Vilma Meškauskienė,
Antanas Matelis.
Grybų kompleksų pasiskirstymas urbanizuotos teritorijos sumedėjusiuose augaluose  6
  Distribution of Fungal Complexes on Ligneous Plants in Urbanised Territory  10
 Banga Grigaliūnaitė, Elicija Stackevičienė, Antanas Matelis, Daiva Burokienė  Salix L. genties augalų  grybinių ligų sukėlėjai Lietuvoje  11
   Fungi on Salix Genus Plants in Lithuania  16
 Gražyna Gryguč, Evaldas Vylius Navys  Mažo miesto želdynų sistema: Seinų miesto pavyzdys  17
   Afforestaton System of a Small Town: Example of Seinai Town   21
 Мaрина Гайдаржи  Изучение онтогенеза при интродукции (на примере суккулентных растений  семейства Аsphodelaceae juss)  22
  Studying Ontogenesis at Introduction Process (on an Example of Succulents Families Аsphodelaceae Juss.)    25
 Danutė Jablonskytė, Rita Mikaliūnaitė  Biologiškai aktyvių preparatų įtaka skalsių skleročių gyvybingumui  26
  The Viability of Ergot Sclerotia under the Impact of Biologically Active Preparations  30
 Kristina Kavaliauskaitė, Henrikas Volodka  Public Environmental Knowledge in Lithuania  31
   Lietuvos gyventojų žinios apie aplinkos kokybę  35
 Odeta Krutinytė, Ramutis Klimas.  Stumbrų (Bison  bonasus L.) populiacijos struktūra Pašilių stumbryne  37
   The Population Structure of European Bison (Bison bonasus L.) in Pašiliai Stumbrynas   40
 Edita Lopetienė, Kęstutis Kazimieras Vilkonis  Pūslėtoji aldrūnė (Aldrovanda vesiculosa l.) kultūroje  41
   Aldrovanda Vesiculosa L. in Cultivation  43
 Aurelija Malciūtė, Ingrida Šiaulienė  Fenologinio skyriaus kūrimo pradžia Šiaulių universiteto botanikos sode  44
   Formation of a Phenological Collection in the Botanical Garden of Šiauliai University  46
 Aurelija Malciūtė  Šiaulių universiteto botanikos sode auginamų rododendrų (Rhododendron) bendrosios būklės ir auginimo želdynuose perspektyvumo įvertinimas 2003-2006 metais  47
   General Condition and Suitability for Cultivation in Green Plantations of Rhododendrons (Rhododendron) in the Botanical Garden of ŠiauliaiUniversity in 2003-2006   52
 Meletėlė Navalinskienė, Marija Samuitienė, Ana Pansevič  Gencijonus (Gentiana L.) pažeidžiantys virusai   53
   Viruses Affecting Gentians (Gentiana L.)   57
 Vilija Snieškienė, Indrė Lukšytė.  Sukulentai Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo lauko kolekcijose    58
   Succulents in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University Field Colections   62
 Rimanta Vainorienė.   Kalnų augalų kolekcijos formavimas Šiaulių universiteto Botanikos sode  63
   Formation of a Mountain Flora Collection in the Botanical Garden of Šiauliai University  67
 Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė, Donata Liberytė.  Begonia L. rūšių, veislių įvairovė ir auginimo sąlygos oranžerijose    68
   Begonia L. Species and Cultivars Variety and Plant Growth Conditions in Greenhouses  71
     
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI/
TECHNOLOGICAL SCIENCES 
 73
     

Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka / Environmental Science Engineering

 
  Andrius Aukštkalnis, Rolandas Viršilas. Tauragės degalinės „Ravita" aplinkos būklės gerinimas  74
   Improvement of Environment Protection in „Ravita" Petrol/Filling Station  78
 Vaidotas Bračkus, Danielius Gužas.  Infragarso charakteristika ir jo parametrų tyrimas  79
   Research on the Characteristics and Parameters of Infrasound  83
 Vaidotas Bračkus, Danielius Gužas.  Miesto triukšmo šaltinių klasifikacija ir jų charakteristikų nustatymas  84
   Classifaction of Urban Noise Sources and Determination of their Characteristics  88
 Jurga Kučinskienė.  Ekologinių ir estetinių elementų santykis aplinkoje    89
   Relation between Ecological and Esthetical Elements in the Environment   92
     

Informatikos inžinerija / Informaties Engineering

 
     
Nerijus Aukštakalnis, Bronius Tamulynas. Ontology Based Learning Scenarios  93
  Ontologijomis  paremti mokymo scenarijai  98
Daiva Balčiūtė, Kazys Karklius. Šiuolaikinių kompiuterio vaizdo plokščių įvertinimo rodikliai  99
  Evaluation Criteria of Nowadays Computer Video Cards  103
 Aurimas Paulauskas, Kazys Karklius.  Kompiuterinės grafikos mokymosi sistema   104
   Computer Graphics Learning System  107
 Asta Slotkienė, Kazys Baniulis, Juratė Pauliutė  Knowledge Modelling of Dynamic Phenomena using Graphical Assessment Environment     108
     
 Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering  
     
 Nerijus Partaukas, Jonas Bareišis. Patikslinta tempiamų-gniuždomų dvisluoksnių strypų stiprumo skaičiavimo metodika       113
  Revised Calculation of Strength of a Two Layer Bar under Axial Loading   118
     
Medžiagų inžinerija /Materials Science Engineering   
     
Ramunė Klevaitytė, Meilutė Jarašūnienė, Kazys Kazanavičius.  Tampių tekstilės medžiagų paslankumas  119
   Elasticity of Stretch Textile Fabrics   124
 Virginijus Urbelis, Raimonda Stankutė  Nevienarūšių tekstilės sistemų relaksacinės elgsenos tyrimas  125
   Research on Recovery Behaviour of Heterogynous Textile Systems  130
     
Statybos inžinerija /  Construction Technology  
     
 Andrius Rupšys, Kazys Šleževičius, Jonas Roličius, Antanas Špokas.  Sekliųjų pamatų įtempių būvis  131
   State Of Stress in Shallow Foundation   135