2007, Nr. 1 (12)

TURINYS / CONTENTS

HUMANITARINIAI MOKSLAI 

 5
     
Liuda Neringa Čižinauskienė Šiuolaikinės visuomenės dvasinė transformacija ir problemos  6
  Spiritual Transformation and Problems of a Modern Society  11
Justas Jasėnas,
Aldona Vasiliauskienė
Pranas Dovydaitis:  ugdytinių atsiminimai  12
  Pranas Dovydaitis in the Reminiscences of the People Nurtured by Him  23
Edita Karaliūtė Mechanistic Conception of the Human Being: the Machine Metaphor  24
  Mechanistinė žmogaus samprata: mašinos metafora  29
Renata Lukošienė English Verbs with the Postverb "Out" with the Meaning of Finding  30
  Anglų kalbos veiksmažodžiai su postverbu out, turintys radimo reikšmę  37
Martynas Petrikas Kai kurie 1904-1914 metų lietuvių teatro kritikos bruožai  38
  Several Observations on the History of Lithuanian Theatre Criticism in 1904-1914  44
Remigijus Venckus Videomenas - audiovizualinės kultūros fenomenas  45
  Video Art - Phenomenon of Audio Visual Culture  50
     

 SOCIALINIAI MOKSLAI

 51
     

 

Edukologija

 

   
     
Tatjana Bakanovienė Gabių vaikų ugdymo formų ir metodų įvairovė  52
  The Variety of Forms and Methods of Education for Gifted Children  55
Daiva Bubelienė Mokytojų darbinis stresas: konceptualizacija ir empirinės studijos  56
  Teacher Job Stress: Conceptualization and Empirical Studies  60
Arūnas Narauskas,
Audronė Prakurotienė
Socialinių įgūdžių lavinimas teatrine veikla integruoto ugdymo sąlygomis  61
  Social Skills through Theatrical Activities in Integrated Education  66
Ramunė Navickaitė,
Daiva Malinauskienė
Reklaminio-vizualinio teksto reikšmingumas priešmokyklinio amžiaus vaikų perkeltinės prasmės suvokimo formavimui (-si)  68
  Peculiarities of Percieving Promotional-Visual Texts and their Educational Importance for Pre-School Age Children  75
Andrius Norkus,
Laimutė Bobrova
Mokinių požiūris į kaupiamojo vertinimo taikymą kūno kultūros pamokose  76
  Schoolchildren's Attitudes to Cumulative Assessment Used in Physical Education Lessons  81
Dalia Pakėnienė,
Daiva Ramanauskienė
Ikimokyklinių įstaigų pedagogų vadybinių kompetencijų problema: pedagogų ir studentų požiūris    82
  Problem of Management Competence of Pre-School Education Teachers: Attitude of Teachers and Students  87
Violeta Višniauskienė,
Irena Ramaneckienė
Dorinio ugdymo programų V-VI klasei dermės su etikos vadovėliais tyrimas  88
  Comparative Analysis of Moral Education Programmes and Textbooks of Ethies for Forms 5-6  97
     
  

Ekonomika

   
     
Nikolaj Ambrusevič,
Eugenijus Chlivickas
Informacinių technologijų vystymasis informacijos visuomenėje:  žinių ekonomikos kūrimosi prielaidos Lietuvoje  98
  Development of Information Technologies in an Information Society: Premises for Creation of  a Knowledge-Based Society in Lithuania  108
Vaida Blažytė,
Auksė Norkuvienė
Nacionalinio biudžeto pajamų kitimo tendencijos  109
  Change Tendencies in National Budget Revenues  118
Ingrida Galalienė,
Stasė Palubinskienė
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos teoriniai ir  praktiniai aspektai  119
  Theoretical and Practical Accounting of Fixed Tangible Assets  127
Kristina Javaitienė Racionali vidaus audito etapų seka - galimybė atlikti informatyvų vidaus auditą  128
  Rational Sequence of Internal Auditing Stages: Possibility to Perform Informative Internal Auditing  136
Vida Lodienė,
Stasė Palubinskienė
Finansinės atskaitomybės balanso ataskaitos auditas  137
  Audit of Financial Accountability of the Balance Statement   144
Renatas Morkvėnas A Knowledge-Based Society Problems in Lithuania  145
 

Žinių visuomenės problemos Lietuvoje

 149

Daiva Šetkutė,
Aurelija Kustienė

Atsargų audito ypatumai ir problemos  150
  Problems in Stocks Audit  154
     
  

Vadyba ir administravimas

 
Loreta Adomaitienė,
Stasė Palubinskienė
Gyvybės draudimo teorija ir praktika  155
  Theory and Practice of Life Insurance  163
Ineta Beniušienė,
Petras Oržekauskas
Marketingo ir logistikos sąveikos aspektas  164
  The Aspect of Interaction of Marketing and Logistics  167
Ineta Beniušienė,
Petras Oržekauskas
Statybos logistika: teorinis aspektas  168
  Construction Logistics: Theoretical Aspect  173
Lina Bivainienė,
Loreta Kalvaitienė
Lyties stereotipai lietuviškoje reklamoje: vartotojų nuomonių analizė  174
  Gender Stereotypes in Lithuanian Advertising: Analysis of Customers' Opinions  181
Ivan Kotliarov Work Motivation: a Vector Approach  182
Klavdija Kruminienė,
Gintarė Šatienė
Informacinės visuomenės formavimosi problemos  190
  Information Society Formation Problems    193
Laima Matulaitytė, Ana Korzina, Audronė Rimkevičienė Šiaulių universiteto dieninio skyriaus studentų ekonominio aktyvumo ir su samdomu darbu susijusių aspektų tyrimas  194
  Study on Šauliai University Full-Time Students' Economic Activity and Aspects Related to their Work  199
Ričardas Mileris Pirkėjų pasitenkinimo didinimas taikant masinio aptarnavimo teoriją  200
  Increase of Customer Satisfaction by Practising the Theory of Mass Service  205
Daina Puskunigienė,
Jadvyga Ramanauskienė
Pardavimo rėmimo priemonių taikymas prekiaujant glaistytais varškės sūreliais  206
  Sales Promotion Methods and Techniques Applicable for Selling Coated Cheese Bars  209
Daiva Vaisiūnaitė,
Alvydas Raipa
Viešųjų programų ir projektų valdymas įgyvendinant jaunimo politiką Lietuvoje 210 
  Public Program and Project Management Implementing Youth Policy in Lithuania  219
Beata Vėlyvytė,
Artūras Blinstrubas
Šiaulių universiteto viešojo administravimo absolventų (2005 m.) įsidarbinimo valstybiniame sektoriuje situacija  220
  Employment Situation of Šiauliai University Public Administration Graduates (2005) in the Public Sector  226
Jolita Vveinhardt,
Ligita Šalkauskienė
The Influence of Motivation System Factors on the Employees in Šiauliai Companies  227
  Motyvavimo sistemos veiksnių įtaka Šiaulių miesto įmonių darbuotojams  233
     

 PATARIMAI JAUNIESIEMS MOKSLININKAMS

 235
     
Nijolė Bražienė,
Irena Ramaneckienė
Referatas - glausta informacijos pateikimo forma  236
     
     
 Apie autorius    245
 Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"   248