2006, Nr. 4(11)

TURINYS

 Pratarmė    
     
HUMANITARINIAI MOKSLAI    7
Aušra Barvydytė, Genovaitė Kačiuškienė Mažeikiškių inteligentų požiūris į gimtąją tarmę: anketinis tyrimas (Santrauka)  8
Alma Dunauskaitė, Jurgita Macienė Širvintiškių patarmės daiktavardžių deminutyvų vartojimas kalbėjimo situacijose (Santrauka)  14
Inga Gališanskytė, Jurgita Macienė Zanavykų šnektos deminutyvų seka tekste  (Santrauka)  19
Justas Jasėnas, Aldona Vasiliauskienė Menotyrininkas Kazimieras Jasėnas: visuomeninė veikla (Santrauka)  25
Gintarė Jocaitė, Regina Kvašytė Latviškų simbolinių pavadinimų vartosena lietuvių kalba (Santrauka)  31
Jurgita Žukauskienė, Dalė Roikienė Translating the Noun Incorporating Constructions from English into Lithuanian (Santrauka)  35
     
SOCIALINIAI MOKSLAI    43
Edukologija    
Inga Balčiūnienė Refleksyvių metodų analizė ir įvertinimas dirbant pagal kooperuotų studijų programą (Santrauka)  44
Daiva Bubelienė Laiko reikšmingumas mokytojo vaidmenų kaitos kontekste (Santrauka)  54
Nijolė Margelevičienė, Alė Murauskienė Profesinės praktikos tobulinimo galimybės Marijampolės kolegijoje (Santrauka)  58
Saulius Matulis Ateitininkų organizacijos  realijos ir perspektyvos (Santrauka)  62
Aldona Mikolaitienė, Laima Kulšytė Pradinių klasių moksleivių kūrybiškumo ugdymas  muzikine veikla (Santrauka)  66
Toma Sakalauskaitė Studentų motyvai renkantis magistrantūros studijas (Santrauka)  77
Reda Urnikienė, Virginija Dapkevičienė Jaunesniųjų paauglių intelekto tipai ir kūrybiškumo ypatumai (Santrauka)  82
     
Specialusis ugdymas    
Darius Gerulaitis Tėvų, auginančių neįgalų vaiką, socialinio dalyvavimo visuomenėje bruožų atskleidimas: barjerai ir galimybės (Santrauka)  89
Vilma Emužienė How Women Construct Meaning about their Abortion Experience (Santrauka)  94
Daiva Mockevičienė, Vaida Berneckė Rankos funkcijų atstatymas taikant judesių mokymo programą pacientams sergantiems galvos smegenų insultu (santrauka)  102
Jurgita Zabulytė Kupriūnienė Asmenų, turinčių priklausomybę nuo narkotikų, resocializacijos problemos  (Santrauka)  108
     
Vadyba ir administravimas    
Jurgita Andrulienė, Palmira Papšienė Kolegijos absolventų integracija į darbo rinką  (Santrauka)  114
Lina Bivainienė, Ernesta Javtakaitė AB „Šiaulių energija" išorinė komunikacija: klientų nuomonių analizė  (Santrauka)  119
Lina Bivainienė Marketing communication process: the aspect of advertising in periodical press (Santrauka)  126
Ginta Gerikaitė, Ineta Ruškuvienė Šiaulių kolegijos Sveikatos fakulteto studentų nuomonių apie studijų programų realizavimą tyrimas (Santrauka)  133
Ramutė Kavoliūnienė, Vaida Steponėnienė Dokumentų valdymo modulio studijų motyvacijos tyrimas (Santrauka)    138
Žibutė Kazakevičienė, Vitalija Bartuševičienė Aukštosios mokyklos (Kolegijos) intelektinio kapitalo vertinimas (Santrauka)  144
Antanas Lukauskas, Rasa Kairienė Smulkių prekybos įmonių verslininkų verslumas (Santrauka)  154
Romena Rakucevičūtė, Aurimas Nausėda Šiaulių miesto socialinių problemų identifikavimas bendrojo plano rengimo kontekste: teorinis aspektas (Santrauka)  159
Judita Stulpinaitė, Jolita Vveinhardt The Problems of a Guide's Profession (Santrauka)  165
Vilma Tubutienė The Development of the Professional Competences of Public Servants in Lithuania (Santrauka)  175
Inesa Venckienė Lietuvos kolegijų vadovų požiūris į profesinį orientavimą (Santrauka)  183
     
BIOMEDICINOS MOKSLAI     187
Botanika    
Rima Vasiliauskienė Valgomųjų salierų veislių ir auginimo atstumų įtaka derliui (Santrauka)  188
     
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI    191
Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka   
Raimonda Narmontaitė, Robertas Klimas, Rolandas Viršilas Geležinkelio triukšmo tyrimas Šiaulių  mieste (Santrauka)  192
Modestas Stulpinas, Rolandas Viršilas, Robertas Klimas Šiaulių upių vandens taršos tyrimai (Santrauka)  196
     
FIZINIAI MOKSLAI    201
Matematika    
Vaida Bartkutė,
Leonidas Sakalauskas
Pozicinių statistikų taikymas stochastinės aproksimacijos algoritmų optimalumui tirti (Santrauka)  202
     
PATARIMAI JAUNIESIEMS MOKSLININKAMS   211
Nijolė Bražienė,
Irena Ramaneckienė
  Santrauka - mokslinio tyrimo ataskaitos dalis    212
     
 Apie autorius     215
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"  218 

Santraukos