2006, Nr.1 (8)

TURINYS

SOCIALINIAI MOKSLAI 5
Edukologija    
Nijolė Bražienė, Indrė Dambrauskienė Vaikų iš socialinės rizikos šeimų vidinių išgyvenimų raiška jų sukurtose pasakose (Santrauka) 6
Jūratė Daugėlienė, Diana Strakšienė Kai kurie muzikinio ugdymo programos vykdymo aspektai Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų VI klasėse (Santrauka) 13
Владимир Дрозд, Елена Журавская Целесообразно ли изучение уравнений детьми 7–8 летнего возраста? (Santrauka) 19
Lauras Grajauskas Orientavimosi sporto pratybų įtaka paauglių fizinei adaptacijai (Santrauka) 23
Rimantė Kondratienė, Ramutė Gaučaitė, Jonas Kievišas Būsimo specialisto brandos ypatybės aukštojoje mokykloje (Santrauka) 30
Nida Kudokienė, Audronė Juodaitytė Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi kultūrų sampratų kontekstualizavimasis šiuolaikinėje mokykloje (Santrauka) 35
Darius Masiliauskas, Stanislovas Norkus Vyresniųjų mokinių lengvosios atletikos judesių mokymo kūno kultūros pamokose ypatumai (Santrauka) 43
Aldona Mikolaitienė, Laima Kulšytė Kūrybiškumą skatinančių metodų taikymo galimybės moksleivių muzikinėje veikloje. (Santrauka) 49
Rimantas Plungė Empirinio tyrimo – mokyklinio amžiaus vaiko privatus interjeras kaip socializacijos ugdymo veiksnys – metmenys (Santrauka) 58
Jurgita Smilgienė Personalo verbavimo ir atrankos sistemos ypatumai Šiaulių miesto švietimo sektoriuje (Santrauka) 67
Rima Stankevičienė, Irena Ramaneckienė Skaitymo gebėjimų ir poreikių tyrimai Lietuvoje1998–2005 metais (Santrauka) 76
Orinta Šalkuvienė Dinaminio vaizdumo priemonės mokant aritmetikos IV–V klasėse (Santrauka) 84
Елена Викторовна Журавская Функциональный потенциал текстовых задач в постсоветской дидактике начальной математики (Santrauka) 88
     
Ekonomika    
Gytė Budrevičiūtė, Stasė Palubinskienė Atsargų apskaitos ištakos bendrojoje apskaitos raidoje (Santrauka) 94
Diana Mockutė, Stasė Palubinskienė Ilgalaikio materialiojo turto sampratos ir klasifikavimo teoriniai aspektai (Santrauka) 99
     
Vadyba ir administravimas  
Vilma Brazaitytė, Jadvyga Ramanauskienė Kaimo turizmo paslaugų įvaizdžio formavimas (Santrauka) 104
Ineta Beniušienė, Algirdas Garalis Logistika: atsargų valdymas (Santrauka) 109
Inga Janulienė, Linas Žalys, Irina Žalienė Ugdančiojo vadovavimo (coaching) metodų taikymas rengiant turizmo vadybos specialistus (Santrauka) 113
Gražina Strazdienė, Algirdas Garalis Verslumo ugdymo filosofinės kryptys: klasifikacija ir raiška (Santrauka) 123
Ligita Šalkauskienė, Inga Janulienė, Linas Žalys, Meilutė Gedvilienė Organizacijos vystymosi veiksniai efektyvaus komandinio darbo aspektu (Santrauka) 134
Jolita Vveinhardt, Ineta Beniušienė Expressions of Team Work and Organizational Climate in “X” Police Office (Santrauka) 140
     
HUMANITARINIAI MOKSLAI  
Giedrė Ilčiukienė The Relevance of Students’ Musical Skills in Suprasegmental Phonetics (Santrauka) 148
Danguolė Gaudinskaitė Stilistinės vietų pavadinimų darybinių sinonimų pažymos (Santrauka) 152
Monika Gruslytė, Solveiga Sušinskienė Mental Process Verbs in “Women in Love” by D. H. Lawrence (Santrauka) 159
Vytenis Končius, Aurimas Nausėda Semantinio nedeakvatumo kompensacijos būdai Jerome K. Jerome romano „Trise valtimi (neskaitant šuns)“ vertime į lietuvių kalbą (Santrauka) 164
Василий Н. Прохоренков О синкретизме значения звательного падежа сакрального имени в старорусском языке (Santrauka) 171
Vladislav B. Sotirovič The Idea of Pan-Slavic Ethnolinguistic Kinship and Reciprocity in Dalmatian and Chroatian Literature, 1477–1706 (Santrauka) 174
Joanna Szerszunowicz On Allusive Place Names in Italian Idioms (Santrauka) 179
     
Apie autorius   183
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“l 186

Santraukos