2005, Nr.1 (5)

SOCIALINIAI MOKSLAI  
Edukologija    
     
Remigijus Bubnys Kolegijos studentų adaptacijos ypatumai 6
Giedrius Globys Lietuvių ir žydų skautų organizacijų santykiai tarpukario Lietuvoje 13
Linas Balčiauskas, Henrikas Volodka, Kristina Kavaliauskaitė Krekenavos regioninio parko gyventojųžinios apie saugomas gamtos ir kultūros vertybes 21
Loreta Kelpšienė, Ala Kovierienė,
Rolandas Viršilas
Jaunuolių techninės žinios ir savarankiškumas 25
Loreta Kelpšienė, Ala Kovierienė,
Rolandas Viršilas
Jaunimo technikos ir estetikos žinių ryšio tyrimas 29
Nida Kudokienė, Audronė Juodaitytė Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, formavimosi tendencijos 34
Sonata Rimdeikienė, Ingrida Zdanienė Pagyvenusio amžiaus žmonių požiūris į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą 43
Edita Rimgailaitė, Violeta Šlekienė Kompiuterinio modeliavimo panaudojimas kietųjų kūnų fizikos paskaitose 51
Artūras Sabaliauskas, Audronė Ramonienė Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos studijos: studento ir dėstytojo funkcijos ir veikla 59
Gražina Strazdienė, Algirdas Garalis Verslumo kompetencijos ugdymas praktinio mokymo firmoje 65
Erika Šaparnytė Vaikų socialinės realybės konstravimas kontekste „vaikas-kompiuteris“ (per sąveikos interpretacines prasmes) 73
Vilma Tubutienė Studijuojančiųjų nuomonės diagnostika kaip studijų kokybės vertinimo prielaida 84
Janeta Vidraitė, Daiva Malinauskienė V–VII klasių moksleivių savivaldos ypatumai 93
Jūratė Žegulienė, Irena Ramaneckienė Prielaidos pirmokų buities kultūros įgūdžiams gerinti 99
Jurgita Žukauskienė, Regina Jocaitė Studentų nuostatų į užsienio kalbų kompetencijos ugdymą(si) tyrimas 106
     
Ekonomika    
Ineta Beniušienė, Rigita Tijūnaitienė Marketingo logistika: laiko vertė aptarnaujant klientus 111
Mindaugas Butkus, Zita Tamašauskienė Specializacijos įtaka Lietuvos regionų ekonominio išsivystymo skirtumams 115
Daiva Juknelienė Lietuvos mokesčių sistemos raida 124
Sondra Juškevičienė Vidaus audito tarnybos atsiradimo priežastys savivaldybėje ir požiūris į vidaus auditą 132
Jelena Makara, Stasė Palubinskienė Vidaus audito atsiradimo problemos Lietuvos įmonėse 137
Silva Rudytė, Stasė Palubinskienė Atsargų įsigijimo ir nurašymo apskaitos problemos 145
     
Vadyba    
Nikolaj Ambrusevič, Eugenijus Chlivickas Vartotojo elgesio modeliavimas – nealkoholinių gėrimų marketingo tobulinimo pagrindas 151
Ina Matuzienė, Danguolė Šavareikienė Darbinės veiklos dominuojančių motyvų ir pasitenkinimo darbu ryšio įvertinimas 159
Jurgita Smilgienė Šiaulių miesto viešojo sektoriaus personalo verbavimo ir atrankos sistemos ypatumai 164
     
Psichologija    
Inga Andziulytė, Danguolė Beresnevičienė Lietuvos paauglių beviltiškumo jausmas ir savivertė 172
Inga Nikončiukaitė, Danguolė Beresnevičienė Atleidimo fenomenologinė analizė 179
Renata Veršinskienė, Natalija Šedžiuvienė Kolegijos dėstytojų savęs pažinimo patirtis: kryptys, turinys, būdai 189
     
HUMANITARINIAI MOKSLAI  
     
Rasa Norvaišaitė Biblijos horizontas Gintaro Patacko kūryboje: išvarymo iš rojaus semantinė tipologija 198
Laima Puškoriutė The Strategy of Comparative Analysis in the Context of Poetry Translation 204
Joanna Szerszunowicz Some Remarks on Conventional Faunal Metaphors in Polish and Italian 212
Eglė Vainorienė, Jolanta Vaskelienė The Conveyance of Diminutive Meaning Translating from Lithuanian into English 223
Sigita Vitkuvienė Eurojargon Characteristics 232
     
Apie autorius 240
     
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 244

Santraukos