2004, Nr.3

SOCIALINIAI MOKSLAI

Edukologija    
Dovilė Adomaitytė,
Irena Gailienė,
Aušra Stonytė
Jaunuolių altruistinio elgesio apraiškos vertybinių orientacijų ir asmenybės empatiškumo kontekste 6
Lota Bobrova,
Algirdas Čepulėnas
Akademinio jaunimo gyvenimo stiliaus kaitos problema šiuolaikinio socialinio gyvenimo bei tarptautinių švietimo dimensijų kontekste 12
Nijolė Bražienė,
Greta Joniškienė
Pradinuko Aš-vaizdo nustatymas pasakomis 18
Aušra Burbienė,
Eleonora Eglė Prėskienienė
Individualaus skaitymo aspektai pradinėse klasėse 24
Rimantė Dadūraitė,
Jurgita Damaševičiūtė
Išsiskyrusių šeimų vaikų mokyklinės adaptacijos ypatumai 29
Lauras Grajauskas,
Stanislovas Norkus
Stojančiųjų į Šiaulių universiteto kūno kultūros ir sporto pedagogikos specialybę fizinio parengtumo diagnostika 35
Justas Jasėnas,
Aldona Vasiliauskienė
Arkivyskupas Mečilsovas Reinys – dorovės puoselėtojas ir ugdytojas 40
Jūratė Jasinskienė,
Irena Ramaneckienė
Ketvirtokų sampratos apie galimybes patiems dalyvauti kūrybiniame procese tyrimas 49
Nida Kudokienė,
Audronė Juodaitytė
Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi kultūrų raiška besimokančioje mokykloje 59
Danutė Lastauskaitė,
Daiva Malinauskienė
Dorinio ugdymo kaitos bendrojo lavinimo mokykloje teorinis modelis 68
Olga Mastianica XIX a. pirmojo – ketvirtojo dešimtmečių mokymo ir auklėjimo tendencijos Vilniaus Labovskių privačiame mergaičių pensione 74
Laima Milkintaitė Mokytojo asmenybės įtaka pedagoginio darbo motyvacijai 82
Edita Musneckienė Šiuolaikinės vizualinės kultūros ugdymo teorinės prielaidos, rengiant meno pedagogus 86
Sergejus Neifachas Šiuolaikinės mokyklos ugdymo kokybės valdymo problema: teorinė – prakseologinė eksplikacija 91
Daiva Rašimienė,
Rita Malevičienė,
Irena Ramaneckienė.
Namų darbų mažinimo bendrojo lavinimo mokyklose problemos 96
Ernesta Šiuipytė,
Stasys Žalalis
Muzikinio ugdymo pradinėse klasėse turinio analizė etninės kultūros aspektu 103
Egidijus Tulickas,
Eugenija Zambacevičienė
Mokyklinio nerimo apraiškos skirtingose ugdymo pakopose 113
Rytis Vilkonis Kai kurie vaikų saugaus eismo kompetencijos ugdymo šeimoje efektyvumą ribojantys veiksniai 117
Saulius Žukauskas Moksleivių psichosocialinė adaptacija bendrojo lavinimo mokykloje kai kuriais fizinės sveikatos bei psichologinės savijautos aspektais 123
     
Specialioji pedagogika  
Ramūnas Mikalauskas,
Aldona Vaičienė.
Specialiųjų poreikių vaikų sociokultūrinės integracijos popamokinėje muzikinėje veikloje analizė 128
Daiva Mockevičienė,
Laura Straubergaitė
Hipoterapijos taikymo patirtis pasaulinėje reabilitacijos praktikoje 133
     
Profesinės studijos  
Remigijus Bubnys,
Arūnas Norkus
Socialinių darbuotojų pasirengimas suteikti pagalbą mirštančiajam 138
Sonata Rimdeikienė,
Jolita Urbonienė
Neuniversitetinių studijų turinio analizė kaip prielaida socialinio darbuotojo kompetencijai formuoti 143
Danutė Valentienė,
Aina Budvytytė,
Jonas Pauža
Neuniversitetinių studijų didaktiniai pagrindai 152
Apie autorius   159
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 162

Santraukos