2004, Nr.2

TURINYS

HUMANITARINIAI MOKSLAI

Filologija

   
Karolina Butkuvienė Generalization and concretization in the context of translation transformations (translating from english into Lithuanian) 6
Indrė Brokartaitė-Pladienė Dėl germanizmo sampratos lietuvių kalbotyroje 14
Danguolė Gaudinskaitė, Jolanta Vaskelienė Vietų pavadinimų darybiniai sinonimai 20
Ernesta Juknytė Alfonso Nykos-Niliūno kūryba: biblinė atmintis kalbos (žodžio) refleksijoje 26
Nedas Jurgaitis Konzept unten in den orientierungsmetaphern des deutschen und Litauischen 31
Aušra Kaikarytė Joniškio šnektos i kamieno daiktavardžių kaityba 36
Ernesta Kazlauskienė The problem of equivalence in the aspect of translation 40
Jurgita Macienė Būdvardžių deminutyvų funkcionavimas tekste 45
Инга Милевич Коммуникативные стратегии формирования „своего круга“ в современной публицистике (гендерный аспект) 52
Lina Pakalniškytė Terminijos tvarkyba lietuvių ir prancūzų kalbose 58
Светлана Полковникова Национально-культурная специфика номинации речевых действий в русском и латышском языках 61
Giedrė Račkauskaitė, Aina Būdvytytė Zu den funktionen der komposita in der deutschen werbesprache 65
Solveiga Sušinskienė Inherent nominalized propositions as semantic and syntactic constituents in science English 69
Stasys Tumėnas, Ligita Visockienė Pradinių klasių moksleivių požiūrio į tarmes sociolingvistinė analizė 76
     
Filosofija    
Auridas Gajauskas, Gintautas Mažeikis A. Juozaičio ir A. Šliogerio pilietinio egzistencializmo samprata. Lyginamoji analizė 80
Linvydas Krivickas Postmoderni etika šiuolaikiniame Lietuvos universitete 87
Gražvydas Pavalkis Tikėjimo apmąstymas: kas bendra tarp S. Kierkegaard’o ir F. Nietzsche’s? 90

SOCIALINIAI MOKSLAI

Edukologija    
Rita Banytė, Audronė Prakurotienė Menų sąveika ugdant kūrybingumą 96
Gintaras Butkus, Kristina Kuklinskaitė Sociokultūrinių auklėjimo nuostatų įtaka taikant fizines bausmes jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams 102
Tomas Butvilas Netektį šeimoje išgyvenančių vaikų edukaciniai tyrimai 109
Valentinas Gaiževskis, Danguolė Beresnevičienė Vertybinių orientacijų kaita atleidimo terapijoje 114
     
Vadyba    
Inesa Adomaitytė-Juršienė, Jadvyga Ramanauskienė Kaimo turizmo verslo plėtros pagrindas – optimali rinkodaros strategijos koncepcija 118
Gvidas Armanavičius,Vytautas Ramaneckas,Irena Ramaneckienė Šiaulių miesto firmų vardų teikimo praktika ir problemos 125
Dalius Karpavičius,Julius Ramanauskas Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo modelis 133
Stasė Palubinskienė,Jelena Makara Vidaus auditoriaus nepriklausomumo ir vidaus audito tapatinimo su vidaus kontrolės sistema problemos 137
Agnė Paplauskaitė,Aldona Kazragytė Vartotojų suvokiamos ekologiškų produktų vertės veiksniai 142
Reda Radavičiūtė-Valachova, Jadvyga Ramanauskienė Lietuvos kaimo turizmo konsultavimas 147
     
Apie autorius   154
Reikalavimai mokslo darbams,publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 157
     

Santraukos