2003, Nr.1

 

SOCIALINIAI MOKSLAI

 

Ekonomika

   
Saulius Lukošius,
Evaldas Žibaitis,
Teodoras Tamošiūnas
Šiaulių apskrities smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičiaus dinamikos lyginamoji analizė 9
Milda Onaitytė Telšių rajono savivaldybės biudžeto analizė ir prognozės 14
Kristina Šiauleckienė Europos sąjungos šalių kandidačių ekonomikos lyginamoji analizė 19
Laura Teišerskytė Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai 22
Vanda Terleckytė Apyvartinio kapitalo finansavimo strategijos 26
     

Vadyba

   
Inga Baužienė Logistikos vieta marketinge 32
Loreta Daukantaitė Personalo atranka įmonėje „Alnos biuro sistemos“: darbuotojų nuomonės tyrimas 37
Reda Šveikauskaitė SSGG matricos taikymo galimybės tiriant organizacijos aplinką 42
     

Edukologija

   
Lota Bobrova Sportinės traumos ir susižalojimai – aktuali moksleivių sveikatos problema 46
Daiva Bubelienė Pedagogų požiūris į moksleivių kūrybinės saviraiškos ugdymąper dailę 49
Nijolė Gudžiūnienė,
Irena Ramaneckienė,
Irena Ptašinskienė
I–III klasių mokinių kūrybingumo ugdymas taikant mokymo(si) bendradarbiaujant metodą 55
Audronė Juodeikaitė,
Rasa Pocevičienė
Mokytojo kompetencijos pokyčiai nuolatinės ugdymo kaitos procese 62
Danutė Lastauskaitė,
Daiva Malinauskienė
Dekalogo vaidmuo formuojantis paauglių dorovinėms vertybėms 67
Vitalija Lileikaitė,
Audronė Juodaitytė
Tėvų pedagoginės savipagalbos plėtojimosi sąlygos ir galimybės (Vokietijos ir Lietuvos patirtis) 72
Sergejus Neifachas Priešmokyklinio ugdymo kaitos metakontekstų rekonstrukcinė analizė 80
Jurgita Pabrėžaitė,
Aušrinė Gumuliauskienė
Patirtinis mokymasis suaugusiųjų švietimo pokyčių kontekste 90
Erika Šaparnytė Kai kurie pedagogų rengimo aspektai informacinės visuomenės kontekste 98
Ernesta Šiuipytė Pradinių klasių moksleivių sąveikos su etnine muzika ugdymo metakontekstų analizė 103
     

Specialioji pedagogika

 
Ilona Garbinčiūtė Kai kurie specifinių pažinimo sutrikimų turinčių mokinių matematinio ugdymo aspektai 107
     

HUMANITARINIAI MOKSLAI

 

Filologija

   
Рита Aсташова,
Юозас Kорсакаc
Характеристика частот лексики учебных текстов. (Mokomųjų tekstų leksikos dažnumas) 113
Lina Birenytė Dėl pagrindinės daiktavardžio šviesa reikšmės 118
Beata Milaknytė Motiv des Spiels mit den Körnern im Märchen von Ludwig Tieck “die Elfen” (Žaidimo su sėklomis motyvas Ludwig Tieck pasakoje „Elfai“) 122
Aurimas Nausėda Protagonisto daugiaprasmiškumas Kurto Voneguto romane „Skerdykla Nr. 5“ 125

Istorija

   
Sigita Jakubauskaitė Požiūris į vaikus I ir III Lietuvos Statutuose 130
     

FIZINIAI MOKSLAI

 

Matematika

   
Rūta Ivanauskaitė Dirichlė polinomų asimptotika 136
Audronė Vaitkevičiūtė Sudėtingų atstatymo funkcijų asimptotika, kai atstatymo dydžiai neturi pirmųjų momentų 139
Saulius Zamarys Normuotos Rymano dzeta funkcijos vidurkis 143
     

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 

Mechanikos inžinerija

 
Dalia Čikotienė,
Algirdas Bargelis
Customer focused product development (Gamybos organizavimaspagal užsakovo poreikius) 148
Artūras Sabaliauskas Plokštelės su koncentratoriumi sukietintu paviršiumi įtempių ir deformacijų būvio tyrimas skaitiniais metodais 152
     

Elektros inžinerija

 
Nerijus Šulčius,
Teodoras Šimkevičius
Vienfazio transformatoriaus pirminės apvijos sklaidos magnetinio srauto tyrimas 155
     

Elektronikos inžinerija

 
Robertas Karinauskas,
Algis Benjaminas Povilionis
Kompiuterinės integruotos gamybos sistemos dalių sąsajos šiuolaikinėje gamybos aplinkoje 161
Andrius Risovas Analitinių informacinių sistemų diegimo Lietuvoje aktualijos 165
     

BIOMEDICINOS MOKSLAI

 

Botanika

   
Rita Mikaliūnaitė Biologinės įvairovės išsaugojimas Šiaulių universiteto botanikos sode 170
     
Apie autorius   173
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 178

Santraukos