2013, Nr. 1(39)

TURINYS/CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI/ SOCIAL SCIENCES  
   
Edukologija / Education  
   
Audronė Astrauskienė
Paauglių mokymosi motyvacija ir ją sąlygojantys veiksniai
Learning Motivation of Teenagers and Factors Determining Motivation
8
10
Laimutė Bobrova, Jūra Vladas Vaitkevičius, Tatjana Bakanovienė
Pedagogų sveikatos ir gyvenimo kokybės subjektyvus vertinimas valeologinės kultūros kontekste
Subjective Evaluation of Health and Life Quality of Teachers in Context of Valeological Culture
12
16
Algimantas Džiuvė
Sporto pedagogo kompetencijų sistemos elementų įvairovė bendrųjų programų reikalavimų kontekste
Tvariety of Components in Competence System of Sports Teachers: Context of Requirements  in General Programmes
18
24
Eglė Gerulaitienė
Patirtinio mokymosi kitame kultūriniame kontekste ugdymo praktikos ypatumų analizė plėtojant tarpkultūrinę kompetenciją
Analysis of Peculiarities of Experiential Learning in Different Cultural Context: Development of Intercultural Competence
25
31
Laura Jankevičienė
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracija į bendrojo lavinimo mokyklą: būsimųjų pedagogų požiūris
Future Teachers’ Attitude to Integration of Children with Special Educational Needs in Comprehensive Schools
32
37
Edita Jezerskytė, Kristina Strumilaitė
Jaunimo pučiamųjų instrumentų kolektyvų įvedimo į rinką galimybės: empirinės įžvalgos
Possibilities for Entrance of Youth Wind Bands into Market: Empirical Insights
39
42
Romaldas Pečeliūnas
Neformali meninė veikla kaip dvasingumo ugdymo forma
Extracurricular Artistic Activities as form of Development of Spirituality
44
48
Romaldas Pečeliūnas
Pradinių klasių mokinių vokalinės kultūros ugdymas
Development of Vocal Culture of Pupils in Primary School
49
55
Nijolė Petrylienė, Jurgita Smilgienė
Drausminimas – vienas iš ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio kultūros ugdymo būdų
Disciplining as One of the Methods of Development of Behaviour Culture of Preschoolers
56
61
Jurgita Sereikienė, Birutė Šilėnienė
Patyčių paplitimas ir raiška paauglystėje
Spread and Expression of Bullying in Years of Adolescence
63
68
Orinta Šalkuvienė
Aritmetinių vaizdinių formavimo IV–V klasėse taikant virtualiuosius mokymo objektus teorinis pagrindimas
Theoretical Substantiation of Formation of Arithmetic Imagesin Forms 4 and 5 by Applying Virtual Teaching and Learning Objects
70
75
Giedrė Jančauskytė, Asta Širiakovienė, Aida Plaušinaitienė
Vaikų iš socialinės rizikos šeimų socialinių įgūdžių plėtojimo galimybės dailine veikla vaikų dienos centruose
Possibilities for Development of Social Skills of Children from Social Risk Families by Art Activities at Children Day Care Centres
76
81
Kęstutis Trakšelys. Profesionalaus suaugusiųjų švietimo raiška modernioje visuomenėje
Professional Expression of Adult Education in Modern Society
82
86
   
Politika / Policy  
   
Danguolė Bardauskaitė
Prancūzijos užsienio politika Tuniso, Libijos ir Egipto atžvilgiu arabų pavasario metu
French Foreign Policy Towards Tunisia, Libya and Egypt During the Arab Spring
87
94
   
Vadyba / Management  
   
Modesta Šakarnytė, Vida Motiekaitytė
Aplinkos apsaugos organizavimas ir valdymas Pasvalio rajono savivaldybėje
Organising and Managing Environment Protection in Pasvalys Region Municipality
95
100
   
Verslas / Business  
   
Akvilė Karvelytė, Vida Motiekaitytė
Laukinių grybų ir uogų, vaistažolių rinkimo veiklos įvertinimas pagal ekonominius, socialinius ir gamtosauginius kriterijus
Assessment of Wild Mushrooms, Berries and Medicinal Herbs Picking Activities by Referring to Economic, Social and Environmental Criteria
101
110
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES SCIENCES  
   
Gintarė Kulbeckienė, Ada Alejūnaitė
Darbuotojų požiūris į gandus organizacijoje
Employee Attitudes to Rumours in Organization
112
118
Skaidrė Savickienė, Ona Laima Gudzinevičiūtė
Studentų požiūris į didžiųjų kalbos klaidų sąrašo leksikos svetimybes

Student Attitudes to Barbarisms in the List of Great Language Mistakes
120
123
Monika Gruslytė, Aurelija Taujanskaitė, Erika Žemaitytė
The Tradition of Consciousness-Raising Fiction in Contemporary Popular Fiction Chick Lit
Sąmoningumo skatinimo tradicija šiuolaikinėje populiariojoje moterų literatūroje „Chick Lit“
125
129
Silvija Rakutienė
Lietuvių poezijos modernėjimo tendencijos XX a. pirmojoje pusėje: turinio ir formos santykis
Tendencies of Lithuanian Poetry Modernization in the First Half of the Twentieth Century: Relationship Between Content and Form
130
135
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Apžvalginiai / Review  
   
Diana Šateikienė, Daiva Stanelytė
Laivo balastinio vandens valymo metodų analizė ir parinkimo kriterijai
Analysis of and Selection Criteria for Methods of Cleaning of Ballast Water of Ship
138
142
   
Fotomokslas / Photo Sciences  
   
Arvydas Kuzinas
Vaizdo elementų sukeliamų emocijų ryšys su suvokiamu šių elementų derėjimu
Relation Between Emotions Evoked by Image Elements and Perceived Match of These Elements
143
147
   
Informatika / Informatics  
   
Aurimas Šimkus, Sigita Turskienė
MATLAB kalbos objektinio programavimo galimybių lyginamoji analizė
Comparative Analysis if Possibilities for Object-oriented Programming in Matlab Language
148
151
   
Laura Ringienė, Gintautas Dzemyda
Daugiamačių duomenų požymių mažinimas naudojantis eksponentine koreliacine funkcija
Application of Exponential Correlation Function for Reduction of Attributes of Multidimensional Data
152
158
   
Statybos inžinerija / Civil Engineering  
   
Vytautas Kovaitis, Tautvydas Užgrindis, Ipolitas Židonis
Įtempių-deformacijų būvio parametrų apskaičiavimas lenkiamų gelžbetoninių elementų stačiakampiame skerspjūvyje pagal EN-2 kreivinę betono įtempių diagramą
Calculation of Stress-strain State Parameters at Rectangular Cross-sections of Flexural Reinforced Concrete Members According to En-2 Curvilinear Concrete Stress Diagram
159
166
   
Transporto inžinerijos apžvalga / Transportation Engineering Review  
   
Vaidas Ramūnas
Geležinkelio kelio skaldos balasto prizmės funkcijos ir jai keliami reikalavimai
Functions of the Railroad Gravel Ballast Prism and Requirements for it
168
173
   
BIOMEDICINOS MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES  
   
Rolandas Burkauskas, Teodoras Tamošiūnas
Minimaliai invazinės chirurgijos paslaugų plėtros sistema respublikinėje Šiaulių ligoninėje
Minimally Invasive Surgery Service Development System in Šiauliai Republican Hospital
176
181
   
Laura Daniusevičiūtė
Lyties ir moteriškų lytinių hormonų koncentracijos poveikis atminties funkcijoms
Effects of Gender and Concentration of Female Sex Hormones on Memory Functions
182
185
   
Apie autorius / Information about the authors 186
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“
Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors
188
190