2012, Nr.5(38)

TURINYS/ CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Edukologija / Education  
   
Dmitrij Sergeevich Alkhasov
The Model of Long-term Technical Preparation in Karate
The Model of Long-term Technical Preparation in Karate
8
10
Rasa Bacevičienė, Laura Valonytė, Rasa Kreivytė, Laura Janušonienė
Skirtingo fizinio pajėgumo vyresnio amžiaus žmonių kai kurie gyvensenos rodikliai
Different Physical Capacity of Elderly People’s some Lifestyle ndicators
11
15
Башавец Наталья Андреевна
Формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів
Formation of the Health-preserving Culture as an Outlook Orientation of Students
17
21
Algimantas Džiuvė, Goda Vilkelienė
Sporto pedagogo bendrųjų kompetencijų praktinė samprata ir vertinimas
General Sports Teacher’s Competences: Practical Conception and Evaluation
22
28
Romualdas Malinauskas, Dalius Juodsnukis
Skirtingo meistriškumo badmintono žaidėjų laimėjimų motyvacijos ypatumai
Peculiarities of Badminton Players’ Motivation for Achievements
29
31
Danguolė Razmaitė, Lauras Grajauskas, Arūnas Grabauskas
Tinklininkų fizinio ir techninio parengtumo sąsaja
The Relation between Physical Fitness and Technical Preparedness of Volleyball Players
33
36
Danguolė Razmaitė, Lauras Grajauskas
Laisvalaikiu sportuojančių moterų ir vyrų motyvacijos sportui raiška
Expression of Motivation for Physical Activities of Women and Men Going in for Sports in their Leisure Time
38
41
Наталья Финогенова, Денис Решетов
Развивающие возможности подвижных игр с элементами спорта в дошкольном возрасте
Developmental Opportunities of Mobile Games with Sports Elements at Preschool Age
43
45
Toma Sakalauskaitė
Tyriminių kompetencijų ugdymosi reikšmė antrosios pakopos studijose
The Significance of Development of Research Competences in Postgraduate Studies
46
49
Asta Šarkauskienė
Jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje paskirtis: teorijos ir praktikos sankirta
The Purpose of Non-formal Physical Education of Young Adolescents at School: the Intersection of Theory and Practice
51
56
Rasa Šulnienė
Studenčių požiūrio į fizinį aktyvumą ir sveikatą kaita
The Alternation of the Attitude Towards Health and Physical Activity Among Students
57
61
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES SCIENCES  
   
Lina Garšvė
Tautinio tapatumo slinktys postmodernioje visuomenėje
The Slipping of ohe National Identity in the Postmodern Society
64
67
Gintarė Kulbeckienė
Organizacijos kultūros svarba įvaizdžiui formuoti: UAB „Aliarmas“ atvejo analizė
The Importance of Organisational Culture in Shaping the Image of the Company “Alarm”
69
81
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Architektūra / Architecture  
   
Gytis Oržikauskas
Istorinių stilių interpretacijos šiuolaikinėje architektūroje tipologija
The Typology of Interpretations of Historical Styles in Contemporary
84
90
   
Informacinė inžinerija / Information Technology  
   
Renata Baronienė, Egidijus Paliulis
Duomenų bazių valdymo sistemų tinkamumo biomedicininėms sistemoms įvertinimas
Assessment of Suitability of Data Base Management Systems for Biomedical Systems
91
95
Ernestas Stravinskas, Egidijus Paliulis
Programinių agentų kūrimo technologijų analizė
Analysis of the Software Agents’ Development Technology
97
102
   
Mechaninė inžinerija / Mechanical Engineering  
   
Antanas Andrijauskas, Ričardas Viktoras Ulozas
Rolamaito tipo mechanizmų dinaminio nestabilumo tyrimai
The Research on Dynamic Instability in Rolamite Type Mechanisms
103
107
   
Medžiagų inžinerija / Materials Engineering  
   
Linas Vasiliauskas, Kazys Šleževičius, Jonas Roličius
Sijų-sienučių įtempių-deformacijų būvis nuo išankstinio įtempimo
The State of Stress-strain Off Vertical Web Members from Pre-stress
108
111
Petr Dostál, Vojtěch Kumbár, Michal Černý, Artūras Sabaliauskas
Accelerated Corrosion and Fatigue Monitoring of Aluminium Alloy En Aw 7075
Aliuminio lydinio en aw 7075 pagreitintos korozijos ir nuovargio tyrimas
112
117
   
BIOMEDICINOS MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES  
   
Aurelija Malciūtė, Rita Mikaliūnaitė, Vaclovas Tričys
Gluosnio žilvičio (Salix Viminalis) sezoninės raidos tyrimai
Seasonal Development Studies of Willow (Salix Viminalis)
120
124
   
Apžvalginiai straipsniai / review articles  
   
Vidas Jaškauskas, Gailutė Kisielienė
Statybos projektų valdymo modelių analizė
126
Gailutė Kisielienė
Gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir bioįvairovės apsauga
130
Darius Masiliauskas
Kūno kultūros mokytojo profesinė pozicija pamokoje: skatuliai ir trikdžiai
Physical Education Teacher’s Profession-related Position in Lessons: Stimuli and Obstacles
136
144
Arnas Papšys, Gintautas Daunys
Mobilaus ratinio roboto matmenų įtaka judėjimui laiptais
146
Arnas Papšys, Gintautas Daunys
Laiptų atpažinimas nekontaktiniu būdu mobiliam robotui judant pastato viduje
149
  146
Apie autorius / Information about the authors 152

Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems  leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai
Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors

154
156